Luận văn ThS: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Lê Duẩn

Luận văn ThS Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Lê Duẩn nghiên cứu đề xuất các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong tổ chức công tác kế toán tại Trường Lê Duẩn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý

Luận văn ThS: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Lê Duẩn

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Trường Lê Duẩn là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Thành đoàn Hà Nội), có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ phụ trách, cán bộ Đội của Thành phố Hà Nội. Là một đơn vị sử dụng chủ yếu nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện nhiệm vụ, Trường Lê Duẩn luôn nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của Thành đoàn Hà Nội và của Thành phố

1.2 Tình hình nghiên cứu

Bên cạnh đó còn nhiều tác giả khác cũng lựa chọn đề tài hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập như: Tác giả Trần Thị Thanh Định với Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh “Hoàn thiện tổ chức kế toán tại trường Cao đẳng Thương mại” (2011) trong công trình nghiên cứu này, tác giả chủ yếu đề cập đến việc hoàn thiện tổ chức kế toán với một số nội dung còn khiếm khuyết về: Hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản và cách ghi chép; hệ thống sổ sách kế  toán,  Báo  cáo  tài  chính,  tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

1.3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán tại trường Lê Duẩn từ đó, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại hiện có trong tổ chức công tác kế toán tại Trường Lê Duẩn

Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu những vấn đề liên quan đến tổ chức công tác kế toán tại Trường Lê Duẩn dưới góc độ kế toán tài chính

Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề trong tổ chức công tác kế toán tại Trường Lê Duẩn năm 2016

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu từ giáo trình, các nghiên cứu có liên quan đã được công bố. Thu thập các dữ liệu thứ cấp là các quyết định, các chứng từ và sổ kế toán, báo cáo kế toán có liên quan đến tổ chức công tác kế toán năm 2016 từ Phòng Tài chính- Kế toán tại Trường Lê Duẩn giúp tác giả có những nhận định và đánh giá thực tiễn

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý thuyết về công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập

Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập

Yêu cầu, nguyên tắc của tổ chức công tác kế toán

Nội dung tổ chức kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập

Yêu cầu của tổ chức kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính

2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Trường Lê Duẩn 

Tổng quan về Trường Lê Duẩn

Thực trạng tổ chức công tác  kế toán tại Trường Lê Duẩn

Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Trường Lê Duẩn

2.3 Các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Lê Duẩn

Phương hướng phát triển của Trường Lê Duẩn trong những năm tiếp theo

Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện tổ chức công tác  kế  toán  tại Trường Lê Duẩn đáp ứng yêu cầu quản lý

Những điều kiện thực hiện giải pháp

3. Kết luận

Luận văn đã trình bày thực trạng tổ chức công tác kế toán tại trường Lê Duẩn. Tác giả đưa ra những nhận định, đánh giá về thực trạng ấy, chỉ ra những ưu điểm và nhược điểm, từ đó chỉ ra những tác động tiêu cực của những vấn đề còn tồn tại với yêu cầu công tác quản lý

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Tài Chính(2006), quyết định số:19/2006/QĐ- quy định về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Bộ Tài chính( 2010), Thông tư số:185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006.

Chính phủ (2015), nghị định số: 16/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS Kế toán trên--

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM