Luận văn ThS: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường đại học công nghiệp Việt - Hung

Luận văn ThS Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường đại học công nghiệp Việt - Hung Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung từ đó, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại hiện có trong tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hưng.

Luận văn ThS: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường đại học công nghiệp Việt - Hung

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Song hành cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì các đơn vị  HCSN dưới sự quản lý của Nhà nước cũng từng bước được kiện toàn, góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội. Thực  hiện được vai trò chủ đạo của mình, kinh tế Nhà nước luôn cần được đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả. Để làm được điều đó, trước tiên cần phải làm tốt vai trò của từng bộ phận trong nền kinh tế Nhà nước, trong đó phải kể đến các đơn vị HCSN

1.2 Tình hình nghiên cứu

Đề tài luận văn nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị nói chung và tại các trường công lập nói riêng là đề tài được nhiều nhà nghiên cứu đề cập, trong đó có các đề tài khoa học, bài báo, tạp chí, bài viết tham luận hội thảo khoa học; nội dung các công trình nghiên cứu này mang tính định hướng, đề cập từ những quan điểm về cơ chế, chính sách đến các giải pháp về đổi mới và hoàn thiện phục vụ phát triển kinh tế  xã hội 

1.3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Nâng cao chất lượng tổ chức công tác kế toán nhằm phục vụ yêu cầu quản lý tài chính

Đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập nói chung

Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề trong tổ chức công tác kế toán tài chính tại Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung

1.5 Phương pháp nghiên cứu

 Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Là phương pháp thu thập công tác dựa trên việc tham khảo các công trình nghiên cứu khoa học, bài viết liên quan đến đề tài nghiên cứu, đọc sách báo, tạp chí, các văn bản pháp luật liên quan đến đề tài nghiên cứu

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý thuyết về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập

Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập

Khái niệm, vai trò, yêu cầu của tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập

Nội dung tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập

Yêu cầu đối với tổ chức kế toán nhằm phục vụ quản lý tài chính

2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Khái quát chung về Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung

Đặc điểm quản lý tài chính tại Trường Đại Học Công Nghiệp Việt- Hung

Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán tại trường đại học công nghiệp việt- hung

Đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy kế toán tại trường đại học công nghiệp việt- hung

2.3 Thảo luận và kiến nghị tổ chức công tác kế toán tại Trường

Định hướng phát triển của Trường Đại Học Công Nghiệp Việt- Hung

Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại Học Công Nghiệp Việt- Hung

Điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại trường đại học công nghiệp việt- hung

3. Kết luận

Luận văn nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu, mục đích nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, do tính chất phong phú, đa dạng của thực tiễn công tác kế toán và sự vận động phát triển hàng ngày của các hoạt động thực tiễn cho nên vấn đề tổ chức công tác kế toán cần được nghiên cứu thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới

4. Tài liệu tham khảo

Tiến sĩ Hà Thị Ngọc Hà (2007), “Chế độ kế toán HCSN và chuẩn mực kế toán công quốc tế: khoảng cách và những việc làm”

Nguyễn Thị Minh Hường (2004), "Tổ chức kế toán trong ở các trường Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo’’

Phạm Thị Hòa (2011), “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường tiểu học Trần Phú”

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS Kế toán trên-

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM