Luận văn ThS: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Bitexco Nam Long

Luận văn ThS Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Bitexco Nam Long đánh giá thực trạng mô hình Kế toán trách nhiệm, tìm ra ưu điểm và tồn tại trong công tác kế toán phục vụ đánh giá trách nhiệm tại các đơn vị, bộ phận trong cơ cấu tổ chức của Công ty Cồ phần Bitexco Nam Long

Luận văn ThS: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Bitexco Nam Long

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế, mức độ cạnh tranh ngày càng cao, bên cạnh đó là xu thế hội nhập, toàn cầu hóa về kinh tế, tính độc lập và tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn đã buộc các doanh nghiệp tại Việt Nam phải tự thay đổi để thích nghi với xu thế mới này. Việc thành công của một doanh nghiệp được quyết định rất nhiều bởi các quyết định của nhà quản lý, vì vậy công tác đánh giá hiệu quả hoạt động và trách nhiệm nhà quản lý bộ phận nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho nhà quản lý trong việc ra quyết định ngày càng được các doanh nghiệp chú ý.

1.2 Tình hình nghiên cứu

Kế toán trách nhiệm nói riêng và Kế toán quản trị nói chung mới được đề cập và nghiên cứu tại Việt Nam khoảng 25 năm gần đây, khi nền kinh tế thị trường ngày một phát triển đòi hỏi hệ thống kế toán cần được hoàn thiện

1.3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Trên cơ sở đó đưa ra các gải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm theo đặc thù của Công ty Cồ phần Bitexco Nam Long nhằm giúp cho công ty có dược mọt công cụ hữu hiệu trongviệc xử lý và cung cấp thông tin kế toán trong quản lý, giúpnhà quản lý có cơ sở để đánh giá một cách đúng đắn thành quả của các đơn vị, bộ phận trong việc hướng tới mục tiêu chung của công ty

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Về đối tượng: Luận văn tập trung vào nghiên cứu lý luận kế toán trách nhiệm và vận dụng tổ chức KTTN tại Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long.

Về phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu trong phạm vi Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu cụ thể của đề tài là vận dụng cơ sơ lý luận về kế toán trách nhiệm từ đó nghiên cứu thực trạng về kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp 

Khái quát về kế toán quản trị

Tổng quát thống kế toán về hệ trách nhiệm

Đối tượng sử dụng thông tin kế toán trách nhiệm

Sự phân cấp quản lý và xác định các trung tâm trách nhiệm

Nội dung kế toán trách nhiệm

2.2 Thực trạng công tác kế toán trên cơ sở phân cấp quản lý tại công ty cổ phần Bitexco Nam Long

Đặc điểm sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý và công tác kế toán của công ty Cổ phần Bitexco Nam Long

Thực trạng hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long

2.3 Hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Bitexco Nam Long

Sự cần thiết và yêu cầu phải hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty

Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại công ty Cổ phần Bitexco Nam Long

Những đề xuất, kiến nghị

3. Kết luận

Đề tài này đã lần lượt đưa ra các khái niệm và vai trò của KTTN. Là một phần của KTQT, KTTN đóng vai trò cung cấp thông tin cho các nhà  quản trị trong việc tổ chức và điều hành công ty, đồng thời giúp cho nhà quản trị kiểm soát quản lý, đánh giá và điều chỉnh nhằm hướng đến mục tiêu chung của doanh nghiệp

4. Tài liệu tham khảo

Phạm Đức Dũng (2009), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản thống kê.

PGS. TS Nguyễn Ngọc Thanh Quang ( 2012), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân

Khoa kế toán - kiểm toán (2006), Kế toán quản trị, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

TS Võ Ngọc Nhị (2006), Kế toán quản trị, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS Kế toán trên--

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM