Luận văn ThS: Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật

Luận văn ThS Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật nghiên cứu hoàn thiện tổ chức kế toán nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý

Luận văn ThS: Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Theo đề nghị của Nhà tuyên truyền Văn nghệ (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ngày 10/10/1952 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh 122/SL thành lập Nhà in Quốc gia, chính thức mở đầu cho sự nghiệp xuất bản nước ta. Trải qua hơn 60 năm hình thành phát triển, ngành xuất bản đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, trong giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế, ngành Xuất bản. In, Phát hành sách đã thể hiện rõ vai trò quản lý Nhà nước của ngành trong việc quản  lý điều hành, chỉ đạo hoạt động xuất bản, in và phát hành phát triển đúng định hướng của Đảng và Nhà nước

1.2 Tình hình nghiên cứu

Tổ chức kế toán là công việc tổ chức bộ máy kế toán, vận dụng các phương pháp kế toán để thu thập, xử lý, và cung cấp thông tin trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách, chế độ tài chính hiện hành nhằm phát huy hết vai trò của hạch toán kế toán góp phần quản lý, điều hành đơn vị có hiệu quả. Chính vì vậy trong những năm qua, đã có nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu các giác độ, lĩnh vực, khía cạnh nghiên cứu khác nhau, nhưng chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực sự nghiệp công lập có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội như y tế, văn hóa, giáo dục, tài nguyên môi trường, thông tin truyền thông.

1.3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu làm sáng tỏ hơn mặt lý luận về tổ chức công tác kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu.

Nghiên cứu đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán của tại NXB Chính trị quốc gia – Sự thật nhằm rút ra những kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân của tồn tại.

Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức kế toán nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu lí luận và thực trạng tổ chức tại NXB Chính trị quốc gia – Sự thật

Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu các giao dịch kế toán phát sinh chủ yếu trong năm 2014, 2015

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Để có thể thu thập thông tin về thực trạng tổ chức kế toán tại NXB phải có dữ liệu sơ cấp (nguồn dữ liệu chính) và dữ liệu thứ cấp. Số liệu sơ cấp thu được từ điều tra thông qua bảng hỏi ( Phụ lục số 01) và phỏng vấn sâu ( Phụ lục số 03) do tác giả luận văn thực hiện. Số liệu thứ cấp chủ yếu từ các báo  cáo của Vụ tài chính kế toán NXB

1.6 Ý nghĩa của đề tài

Đề tài được nghiên cứu tại một đơn vị cụ thể, thông qua nghiên cứu các lý thuyết, lý luận về kế toán hoạt động thu chi tại đơn vị Sự nghiệp có thu. Ta có thể nhận ra được những bất cập khi áp dụng lý thuyết vào thực tế để từ đó có những điều chỉnh phù hợp

2. Nội dung

2.1 Những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu

Tổng quan về các đơn vị sự nghiệp có thu

Tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu

Tổ chức kế toán ở các đơn vị  sự nghiệp có thu

2.2 Thực trạng tổ chức kế toán tại nhà xuất bản chính trị quốc gia - sự thật

Tổng quan về Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật

Thực trạng tổ chức kế toán tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật

2.3 Kết luận và các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tại nhà xuất bản chính trị quốc gia - sự thật

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật

Yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

Định hướng phát triển của NXB Chính trị quốc gia – Sự thật

Các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật

Điều kiện thực hiện các giải pháp

3. Kết luận

Luận văn đã trình bày và phân tích thực trạng tổ chức kế toán trong  chế độ kế toán áp dụng tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự  thật; từ  đó rút ra những vấn đề còn tồn tại cần phải hoàn thiện hơn nữa nhằm phát huy được vai trò của kế toán trong công tác quản lý. Số liệu phân tích dựa vào số liệu mà bộ phận kế toán tại Nhà xuất bản cung cấp

4. Tài liệu tham khảo

Bô ̣Tài chính (2004), Thông tư số 03/2004/TT-BTC ngày 13 tháng 1 năm 2004 hướng dâñ kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện Luật ngân sách nhà nước và khoán chi hành chính, Hà Nội.

Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp

Giáo trình Kế toán công trong đơn vị hành chính sự nghiệp của  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS Kế toán trên--

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM