Luận văn ThS: Tổ chức kế toán tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Luận văn ThS Tổ chức kế toán tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương nghiên cứu này được thực hiện nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán gắn với đơn vị nghiên cứu điển  hình tại Bệnh viện lão khoa Trung ương

Luận văn ThS: Tổ chức kế toán tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay trong xu thế phát triển của xã hội, nhận thức của người dân về tầm quan trọng của công tác y tế đối với đời sống xã hội đã được nâng cao khiến mọi người quan tâm đến các dịch vụ y tế nhiều hơn, nhất là trong lĩnh vực khám chữa bệnh theo yêu cầu. Xuất phát từ nhu cầu của xã hội dẫn đến các loại hình dịch vụ khám chữa bệnh ngày càng được nâng cấp cả về máy móc phương tiện đến trình độ chuyên môn, doanh thu ngày càng cao và dần không còn phụ thuộc quá nhiều vào vào ngân sách nhà nước NSNN cấp. Điều đó đặt ra yêu cầu phải tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính trong bệnh viện

1.2 Tình hình nghiên cứu

Chủ đề về tổ chức kế toán tại các đơn vị, doanh nghiệp được nhiều đối tượng quan tâm và nghiên cứu, bao gồm tổ chức kế toán trong các doanh nghiệp như các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại; và tổ chức kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Liên quan đến các nghiên cứu về tổ chức kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở các cấp độ khác nhau

1.3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức kế toán của  các đơn vị sự nghiệp có thu công lập.

Phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức kế toán nhằm đưa ra các ưu điểm và tồn tại với trường hợp nghiên cứu điển hình tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu tổ chức kế toán tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

Không gian: Nghiên cứu này thực hiện với dữ liệu tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

Thời gian: Tổ chức kế toán tại đơn vị nghiên cứu theo chuỗi thời gian từ năm 2013 đến 2015

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài vận dụng cơ sở lý thuyết về tổ chức kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu công lập để phân tích đánh giá thực trạng tổ chức kế toán, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao tổ chức kế toán với trường hợp nghiên cứu điển hình tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận về tổ chức kế toán tại đơn vị sự nghiệp có thu công lập

Khái quát chung về đơn vị sự nghiệp có thu công lập

Khái quát chung về tổ chức kế toán đơn vị sự nghiệp có thu công lập

Nội dung tổ chức kế toán tại đơn vị sự nghiệp có thu công lập

2.2 Thực trạng tổ chức kế toán tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Khái quát chung về Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Cơ chế quản lý tài chính theo mô hình tự chủ tại Bệnh viện

Thực trạng tổ chức kế toán tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

2.3 Thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Thảo luận kết quả nghiên cứu

Yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Các giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

3. Kết luận

Với chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực hoạt động, trong đó có hoạt động y tế thì trong những năm qua, Nhà nước đã và đang tiếp tục đổi mới cơ chế và hoàn thiện các chính sách về cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Một trong những chính sách cải cách đó là việc chuyển hệ thống các bệnh viện công lập đang hoạt động theo cơ chế bao cấp sang cơ chế tự chủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ. Song song với việc ban hành các chính sách đổi mới cơ chế, việc ra đời của chế độ kế toán các đơn vị HCSN mới đã có những tác động nhất định làm thay đổi hình thức tổ chức kế toán trong các bệnh viện công lập. Vì vậy, việc sửa đổi và dần hoàn thiện tổ chức kế toán trong các bệnh viện công lập nhằm phù hợp với tính chất đặc điểm hoạt động, phù hợp với cơ chế tài chính mới là việc làm cần thiết, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn

4. Tài liệu tham khảo

Ngô Thế Chi (2003), Kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu công lập, nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

Trần Mạnh Dũng, Phạm Đức Cường & Đinh Thế Hùng (2017), Lập, đọc, phân tích và kiểm tra báo cáo tài chính. Nhà Xuất bản Tài chính.

Nguyễn Thị Đông (2005), Giáo trình kế toán công trong đơn vị hành chính sự nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội.

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS Kế toán trên--

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM