Luận án TS: Cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. HCM

Luận án TS Cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. HCM phân tích những yếu tố chính có thể giải thích về hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam nói chung và của Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng

Luận án TS: Cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. HCM

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn nghiên cứu

Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn giữ một vị trí quan trọng, là một trong những thành phần kinh tế có đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và an sinh xã hội của quốc gia. Tại Việt Nam, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 97,5% tổng số doanh nghiệp của cả nước, đóng góp khoảng 40% tổng sản phẩm quốc nội, và tạo ra hơn 1 triệu việc làm mỗi năm (VINASME, 2015). Ở nhiều địa phương, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế, điều này được thể hiện qua sản lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ, số lượng việc làm, đóng góp vào ngân sách trong khối này ngày càng gia tăng. Với đặc điểm quy mô nhỏ, linh hoạt và dễ thích ứng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần làm cho nền kinh tế năng động hơn và dễ điều chỉnh trước những biến động của môi trường kinh doanh

1.2 Mục đích nghiên cứu

Vận dụng các lý thuyết về cấu trúc vốn, vốn luân chuyển để phân tích tác động của cấu trúc vốn và vốn luân chuyển đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, đề xuất giải pháp và kiến nghị liên quan đến cấu trúc vốn và vốn luân chuyển nhằm nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các thành phần của cấu trúc vốn, vốn luân chuyển, hiệu quả quản trị tài chính và tác động của cấu trúc vốn, vốn luân chuyển đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Phân tích, thống kê mô tả để đánh giá thực trạng quản lý cấu trúc vốn, cách tiếp cận vốn, quản lý vốn luân chuyển của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như năng lực chuyên môn của chủ doanh nghiệp

1.5 Những đóng góp mới 

Trên cơ sở hệ thống hóa và tập hợp một cách tƣơng đối đầy đủ những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả quản trị tài chính, cấu trúc vốn và vốn luân chuyển của các doanh nghiệp; từ đó, hình thành khung phân tích để phân tích tác động của cấu trúc vốn và vốn luân chuyển đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp SME

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý thuyết và tổng quan về cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

Lý thuyết về cấu trúc vốn, vốn luân chuyển và hiệu quả quản trị tài chính của doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn, vốn luân chuyển với hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp và các nghiên cứu thực nghiệm

Thảo luận và đánh giá

2.2 Thực trạng cấu trúc vốn vốn luân chuyển và quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ lược về doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố hồ chí minh

Thực trạng cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Thực trạng vốn luân chuyển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Thực trạng quản lý cấu trúc vốn và vốn luân chuyển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hồ chí minh thông qua cuộc khảo sát

Hiệu quả quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố hồ chí mính giai đoạn 2006-1014

Những tồn tại của cấu trúc vốn và vốn luân chuyển của các doanh nghiệp sme trên địa bàn tp.HCM 

2.3 Dữ liệu nghiên cứu mô hình nghiên cứu và phƣơng pháp nghiên cứu của luận án

Xây dựng giả thuyết

Đề xuất mô hình nghiên cứu 

Dữ liệu nghiên cứu 

Phương pháp hồi quy 

2.4 Kiểm định sự ảnh hưởng của cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị của doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phân tích thống kê mô tả

Phân tích tương quan

Phân tích hồi quy với pooled ols, fem và rem

Phân tích hồi quy bằng phương pháp gls

Phân tích hồi quy bằng phương pháp gmm kết quả từ mô hình nghiên cứu

3. Kết luận

Từ kết quả nghiên cứu, ta thấy CCC có mối quan hệ ngược chiều với hiệu quả quản trị tài chính. Theo kết quả này, nếu CCC bị kéo dài thì hiệu quả quản trị tài chính sẽ giảm. Theo lý thuyết về quản trị vốn luân chuyển, tiền mặt là tài sản không sinh lợi, do vậy nếu đồng tiền không được luân chuyển một cách nhanh chóng sẽ làm mất cơ hội tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp. Vì vậy rút ngắn CCC sẽ làm gia tăng hiệu quả quản trị tài chính. Mối tương quan ngược chiều giữa CCC và hiệu quả tài chính có thể giải thích rằng việc tối thiểu hóa đầu tư vào vốn luân chuyển có thể giúp doanh nghiệp thúc đẩy gia tăng hiệu quả quản trị tài chính, điều này đảm bảo rằng tiền mặt không được duy trì trong kinh doanh quá lâu, nó phải được xoay vòng nhanh và dùng để tạo ra hiệu quả cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa

4. Tài liệu tham khảo

Vũ Đình Bách và các cộng sự 2004, Những vấn đề cơ bản về kinh tế vĩ mô, Nhà xuất bản thống kê.
Nguyễn Thị Cành 2008, Khả năng tiếp cận nguồn tài chính của Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Tạp chí phát triển kinh tế số 212, tháng 07/2008, trang 28- 33.
Võ Hồng Đức & Võ Tường Luân 2014,
"Bằng chứng thực nghiệm về hạn mức sử dụng nợ tối ưu trong các doanh nghiệp niêm yết tại VN", Tạp chí Phát triển Kinh tế số 280 (02/2014), trang 43-60.

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ ngân hàng trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM