Luận văn ThS: Xây dựng báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH thương mại Nam Cường

Luận văn ThS Xây dựng báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH thương mại Nam Cường nghiên cứu tìm hiểu cơ sở lý thuyết về Báo cáo bộ phận tại các DN thương mại.

Luận văn ThS: Xây dựng báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH thương mại Nam Cường

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Kế toán quản trị đóng góp một phần quan trọng trong việc cung cấp thông tin, quản lý và đưa ra quyết định cho nhà quản trị. Báo cáo bộ phận là một phần không thể thiếu trong hệ thống kế toán quản trị, cung cấp thông tin về kết quả kinh doanh theo từng bộ phận của doanh nghiệp như lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm, khu vực,… giúp nhà quản trị biết được tình hình kinh doanh từng bộ phận như thế nào, có hiệu quả hay không, bộ phận nào hiệu quả nhất, bộ phận nào làm tăng lợi nhuận cho công ty nhiều nhất, bộ phận nào làm giảm lợi nhuận chung của công ty. Những thông tin chi tiết này sẽ rất hữu ích với nhà quản trị trong quản lý và điểu hành, ra quyết định tiếp tục duy trì, thúc đẩy hoặc loại bỏ các bộ phận kinh doanh

1.2 Tình hình nghiên cứu

Luận văn tập trung xây dựng Báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH Thương mại Nam Cường trên các nội dung cụ thể như sau: (1) giới thiệu về đề tài nghiên cứu, (2) tổng quan nghiên cứu, hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về Báo cáo bộ phận, (3) đánh giá thực trạng, thảo luận, kết quả, phân tích, nhận biết những tồn tại, hạn chế của nghiên cứu, (4) đưa ra những kết luận, kiến nghị, xây dựng Báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát đánh giá hiệu quả hoạt động tại công ty TNHH Thương mại Nam Cường

1.3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu thực trạng lập báo cáo bộ phận tại Công ty TNHH Thương Mại Nam Cường

Đánh giá thực trạng, đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng hệ thống Báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH Thương Mại Nam Cường

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Xây dựng Báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt  động tại Công ty TNHH Thương Mại Nam Cường thông qua tìm hiểu thực tế về Báo cáo chi phí, doanh thu, báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty

Phạm vi nghiên cứu của luận văn tập trung vào nghiên cứu thực trạng Báo cáo bộ phận của Công ty TNHH Thương Mại Nam Cường năm 2015

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Cùng với điều tra bằng phiếu hỏi, tác giả kết hợp sử dụng kỹ thuật phỏng vấn sâu, gọi điện thoại, quan sát trực tiếp, quan sát trực tiếp hệ thống sổ sách, cơ sở vật chất phục vụ công tác thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kế toán

1.6 Ý nghĩa của đề tài

Tổng quan các nghiên cứu về báo cáo bộ phận của một số quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam

Khái quát các lý luận về báo cáo bộ phận và kiểm soát, đánh giá hiệu quả hoạt động trong DN

2. Nội dung

2.1 Tổng quan nghiên cứu và một số vấn đề cơ bản về Báo cáo bộ phận trong các doanh nghiệp thương mại

Tổng quan các công trình nghiên cứu

Một số vấn đề cơ bản về báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát, đánh giá hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp thương mại

2.2 Thực trạng về BCBP tại Công ty TNHH Thương Mại Nam Cường

Giới thiệu chung về Công ty TNHH Thương Mại Nam Cường

Thực trạng lập Báo cáo Bộ phận phục vụ kiểm soát đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH Thương Mại Nam Cường

Đánh giá thực trạng lập báo cáo bộ phận tại công ty

2.3 Kết luận và khuyến nghị

Sự cần thiết phải xây dựng Báo cáo bộ phận tại Công ty TNHH Thương Mại Nam Cường

Định hướng phát triển của công ty

Xây dựng Báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH Thương Mại Nam Cường

Điều kiện thực hiện và kiến nghị

Kết luận

3. Kết luận

Với kết quả khảo sát, chủ DN mong muốn có một báo cáo kế toán cung cấp yêu cầu thông tin, kết quả, hiệu quả kinh doanh theo từng lĩnh vực hiện nay để phục vụ cho việc ra quyết định quản trị, kiểm soát, đánh giá hiệu quả hoạt động, tác giả mạnh dạn đưa ra Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh, phù hợp đặc điểm tình hình hiện nay của DN. Báo cáo bộ phận được lập theo số liệu, thông tin kế toán cung cấp của tháng 12 năm 2015 với các nội dung: Doanh thu từng bộ phận, chi phí biến đổi bộ phận, lãi góp, chi phí cố định bộ phận, lợi nhuận bộ phận, chi phí cố định chung (toàn DN), và lợi nhuận thuần toàn DN

4. Tài liệu tham khảo

Lê Thị Tú Oanh và Phạm Thị Hồng Hoa, 2016, Công bố thông tin về báo cáo bộ phận trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kế toán sáng tạo: Góc nhìn từ kế toán và quản lý, Trường Đại học Quy Nhơn, tr. 274-284

Nguyễn Thị Phương Thúy, 2010. Hoàn thiện báo cáo bộ phận trong kế toán Việt Nam theo hướng phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế. Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS Kế toán trên--

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM