Luận văn ThS: Hoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN cấp tỉnh KBNN Bắc Ninh

Luận văn Hoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN cấp tỉnh KBNN Bắc Ninh được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN cấp tỉnh. Phân tích, đánh giá thực trạng trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp tỉnh tại KBNN Bắc Ninh trong những năm qua. Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN cấp tỉnh cho KBNN Bắc Ninh. 

Luận văn ThS: Hoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN cấp tỉnh KBNN Bắc Ninh

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Xuất phát từ tầm quan trọng của nguồn vốn đầu tư XDCB và thực tế khách quan áp dụng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua hệ thống KBNN. Tác giả đã mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Hoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN cấp tỉnh tại KBNN Bắc Ninh” làm đề tài Luận văn tốt nghiệp của mình. 

1.2 Mục tiêu nghiên cứu của luận văn

Hệ thống những vấn đề cơ bản về quản lý chi đầu tư XDCB và kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN. 

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB các dự án được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư từ nguồn vốn NSNN cấp tỉnh tại KBNN Bắc Ninh.

Về không gian: Hoạt động kiểm soát thanh toán vốn cho các dự án thuộc nguồn vốn NSNN cấp tỉnh do KBNN Bắc Ninh trực tiếp thực hiện kiểm soát thanh toán.

Về thời gian: Nghiên cứu hoạt động kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN cấp tỉnh ở KBNN Bắc Ninh trong 5 năm từ 2009 đến 2013.

Về nội dung: Nghiên cứu việc tổ chức, quản lý và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN. 

1.4 Ý nghĩa của đề tài 

Đánh giá một cách khách quan về thực trạng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp tỉnh của KBNN Bắc Ninh, đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong 5 năm gần đây làm cơ sở cho việc khắc phục những hạn chế trong công tác kiểm soát thanh toán.

Đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp tỉnh của KBNN Bắc Ninh nhằm đẩy nhanh công tác giải ngân, tráng thất thoát lãng phí, kịp thời phát hiện những sai sót trong việc quản lý nguồn vốn đầu tư XDCB từ NSNN trong những năm tới.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận và thực tiễn về kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN 

Những vấn đề cơ bản về NSNN và Quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN

Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN

Các nhân tố ảnh hưởng tới kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN 

Kinh nghiệm kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp tỉnh của một số KBNN khác

2.2 Phương pháp nghiên cứu

Các câu hỏi nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu đề tài

Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu

Khung phân tích

2.3 Thực trạng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp tỉnh của KBNN Bắc Ninh

Khái quát về tổ chức và hoạt động kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp tỉnh của KBNN Bắc Ninh

Tổ chức kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp tỉnh của KBNN Bắc Ninh

Đánh giá về công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp tỉnh của KBNN Bắc Ninh

2.4 Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp tỉnh của KBNN Bắc Ninh

Phương hướng và mục tiêu hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp tỉnh của KBNN Bắc Ninh

Những giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp tỉnh qua KBNN Bắc Ninh

Kiến nghị 

3. Kết luận

Qua đánh giá thực trạng công tác Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN cấp tỉnh của KBNN Bắc Ninh cho thấy bất cập trong công tác giải ngân vốn cho các dự án, tình trạng phân bổ kế hoạch hàng năm còn dàn trải, không tập trung, tỷ lệ dư tạm ứng cao, việc lập quyết toán dự án hoàn thành còn chậm, ứng dụng công nghệ thông tin còn chưa đồng bộ ảnh hưởng tới công tác tổng hợp thông tin báo báo. Bên cạnh đó, các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến công tác kiểm soát thanh toán như: Cơ chế chính sách liên quan đến kiểm soát thanh toán còn chưa đồng bộ và thường xuyên thay đổi, các thủ tục còn phải qua nhiều khâu. Ngoài ra còn có yếu tố chủ quan từ công tác quản lý, năng lực của CĐT, trình độ chuyên môn của cán bộ trực tiếp tham gia công tác kiểm soát thanh toán cũng ảnh hưởng không nhỏ tới công tác này.

4. Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Bộ Tài chính (2003), Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà Nội. 3

Bộ Tài chính (2007), Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 hƣớng dẫn quản lý thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN.

Bộ Tài chính (2007) Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 về sửa đổi một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007.

Bộ Tài chính (2011), Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:21/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM