Luận văn ThS: Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế ở cục thuế Hà Tĩnh

Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế ở cục thuế Hà Tĩnh được hoàn thành với mục tiêu nhằm góp phần làm rõ lý luận về thanh tra, kiểm tra nói chung và trong ngành thuế nói riêng. Khẳng định sự cần thiết khách quan của việc tăng cƣờng đổi mới, hoàn thiện thanh tra, kiểm tra thuế ở Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh

Luận văn ThS: Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế ở cục thuế Hà Tĩnh

1. Mở đầu

1.1 Sự cần thiết của đề tài

Việc nghiên cứu đề tài "Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế ở Cục thuế Hà Tĩnh” có ý nghĩa thiết thực, mang tính thời sự, cấp bách cả về mặt lý luận và thực tiễn, cũng như góp phần thực hiện thành công Nghị Quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII đã đề ra đến năm 2015 thu đạt trên 5.000 tỷ đồng.Trong phạm vi đề tài này, tác giả chủ yếu tập trung nghiên cứu nội dung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp.

1.2 Tình hình nghiên cứu liên quan

Các đề tài trên đã đề cập mức độ nhất định về tính cần thiết khách quan của công tác kiểm tra, thanh tra thuế, đã nêu ra được một số giải pháp. Tuy nhiên đối với địa bàn Hà Tĩnh chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào nghiên cứu một cách có hệ thống về mặt lý luận đối với công tác kiểm tra, thanh tra thuế; cũng như đề xuất phương hướng, giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra đối với người nộp thuế.

1.3 Mục đích nghiên cứu

Góp phần làm rõ lý luận về thanh tra, kiểm tra nói chung và trong ngành thuế nói riêng.

Khẳng định sự cần thiết khách quan của việc tăng cƣờng đổi mới, hoàn thiện thanh tra, kiểm tra thuế ở Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh

1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Do khuôn khổ của luận văn có hạn nên tác giả chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản và những vấn đề thực tiễn có liên quan đến công tác kiểm tra, thanh tra ngƣời nộp thuế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Phạm vi không gian: địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Phạm vi thời gian: Từ năm 2009 đến năm 2013 

1.5 Phương pháp nghiên cứu đề tài

Vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lê nin. Sử dụng phương pháp khảo sát, thu thập dữ liệu kết hợp với các phƣơng pháp chuyên gia, phân tích, so sánh, để rút ra các kết luận có căn cứ khoa học. 

1.6 Dự kiến đóng góp của luận văn

Luận văn đề ra các giải pháp thiết thực phù hợp với thực tiển công tác thanh tra, kiểm tra thuế ở Hà Tĩnh hiện tại và trong thời gian tới.Tạo cơ sở khoa học cho Cục thuế tỉnh có những định hướng và quyết định trong quản lý thuế mang lại hiệu quả cao. Mặt khác Luận văn cũng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với những người quan tâm đến lĩnh vực thuế, chống thất thu thuế nhằm đảm bảo công bằng, động viên đối với các chủ thể kinh tế phát huy nguồn lực của mình đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

2. Nội dung

2.1 Kiểm tra, thanh tra thuế, cơ sở lý luận và kinh nghiệm ở một số địa phương

Công tác kiểm tra, thanh tra thuế

Kinh nghiệm thực tiễn về công tác kiểm tra, thanh tra thuế

Bài học kinh nghiệm rút ra từ các nước trên thế giới và các tỉnh thành phố trong nước về công tác kiểm tra, thanh tra thuế

2.2 Thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra thuế ở Cục thuế Hà Tĩnh

Giới thiệu về Cục thuế Hà Tĩnh và khái quát sự phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra thuế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đánh giá công tác kiểm tra, thanh tra thuế ở Cục thuế Hà Tĩnh

2.3 Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra ở Cục thuế Hà Tĩnh

Định hướng công tác kiểm tra, thanh tra thuế 

Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế ở Cục thuế Hà Tĩnh

Đối với hoạt động quản lý thuế 

Một số kiến nghị

3. Kết luận

Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về kiểm tra, thanh tra; kinh nghiệm thực tế kiêm tra, thanh tra thuế của một số nước trên thế giới và nghiên cứu hoạt động thanh tra tại một tỉnh để nghiên cứu thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra thuế hiện nay ở Việt nam một cách đúng đắn và khoa học. Về định hướng hoàn thiện và các giải pháp để hoàn thiện hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế, luận văn đã đưa ra mục tiêu, yêu cầu cơ bản của chiến lược phát triển ngành thuế giai đoạn 2011-2020 trong đó tập trung các yếu tố, nguồn lực để hiện đại hoá kiểm tra, thanh tra thuế đến năm 2020 và những yêu cầu cơ bản cần phải đáp ứng nhằm hoàn thiện hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế. Luận văn đã tập trung nghiên cứu, phân tích và đề xuất một số giải pháp nhăm hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế ở Cục thuế Hà Tĩnh..

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Tài chính (2011), Quyết định số 2162/QĐ-BTC ngày 08/9/2011 về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 và các đề án triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020.

Bộ Tài chính (2005), Nhập môn thuế đại cương và lý thuyết thuế, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội.

Bộ Tài chính (2007), Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2007 về việc hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

Bộ Tài chính (2011),Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Bộ Tài chính (2013), Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. 

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM