Luận văn ThS: Quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Luận văn Quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội được hoàn thành với mục tiêu nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn TP Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu về sử dụng điện an toàn, liên tục cho khách hàng và người dân Thủ đô.

Luận văn ThS: Quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong ngành điện lực Việt Nam, khái niệm đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ cung cấp điện năng còn khá mới mẻ và còn chưa được quan tâm thích đáng như một số ngành dịch vụ khác, đôi khi còn mang tính hình thức, thiếu thông tin từ phía nhà cung cấp, cũng như phản ánh của khách hàng về chất lượng dịch vụ. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và chiến lược phát triển kinh doanh của ngành trong xã hội. Trước sự cấp thiết của việc quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện năng trong quy trình kinh doanh hiện nay, viêc̣ nghiên cứu vấn đề “Quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội” là hết sức cần thiết và có ý nghiã lý luận, thưc̣ tiêñ .

1.2 Mục đích của đề tài

Giúp nâng cao công tác quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn TP Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu về sử dụng điện an toàn, liên tục cho khách hàng và người dân Thủ đô.

1.3 Đối tượng nghiên cứu

Phân tích thực trạng công tác quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian 2010-2013. 

1.4 Câu hỏi nghiên cứu

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến công tác quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội? Xác định những tồn tại và các nguyên nhân làm hạn chế đến chất lượng dịch vụ cung cấp điện. Cần có các giải pháp quản lý gì để giúp nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện cho khách hàng và người dân Thủ đô?.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận thực tiễn về quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện 

Tổng quan tình hình nghiên cứu

Những vấn đề lý luận về quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện

2.2 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Nhóm chỉ tiêu phân tích đánh giá

2.3 Thực trạng quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn TP Hà Nội

Giới thiệu về tình hình cung cấp điện ở Hà Nội

Thực trạng quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện

Đánh giá chung về công tác quản lý chất lượng dịch vụ điện

2.4 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lƣợng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn TP Hà Nội

Bối cảnh và đinh hướng của Tổng Công ty

Nội dung các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lượng dịch vụ điện cung cấpcho khách hàng trên địa bàn TPHN

3. Kết luận

Quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội là vấn đề thời sự và quan trọng. Để nâng cao chất lượng dịch vụ này cần nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của nó bao gồm khái niệm về dịch vụ và dịch vụ điện, sản phẩm dịch vụ điện, phân loại, đặc điểm dịch vụ điện, các yếu tố ảnh hưởng và nội dung dịch vụ điện cho khách hàng. Phần thực tiễn tìm hiểu thông qua khách hàng và rút kinh nghiệm dịch vụ điện từ việc nghiên cứu, tìm hiểu thêm tại các vùng phụ cận để rút ra bài học kinh nghiệm và có các giải pháp phù hợp. Thực trạng dịch vụ điện cho khách hàng của EVN trên địa bàn Thành phố Hà Nội cho thấy các kết quả nổi trội như: chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng, mức ổn định của chất lượng điện năng.... vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế chủ yếu như tỷ lệ giải quyết dịch vụ chưa cao, thời gian đáp ứng dịch vụ còn chậm, chất lượng việc chăm sóc khách hàng còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu về quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện cho khách hàng. Qua phân tích thực trạng về quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện cho khách hàng và phân tích nguyên nhân dẫn đến các vấn đề tồn tại, từ kết quả dự báo nhu cầu điện năng của Hà Nội, luận văn đã đưa ra một số giải pháp để quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Công nghiệp, 2006. Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06/09/2006 Quy trình kiểm tra hoạt động điện lực sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. 

Bộ Công nghiệp, 2007. Quyết định số 12/2007/QĐ-BCN ngày 06/03/2007 Sửa đổi, bổ sung một số Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. 

Lê Hoàng Việt, 2010. Nghiên cứu giải pháp nâng cao dịch vụ khách hàng tại Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh. Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Nguyễn Đức Ngọc, 2005. Nghệ thuật Marketing. Hà Nội: NXB Lao động xã hội.

Ngô Đình Tráng, 2009. Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ đăng ký kinh doanh của sở KHĐT TP Đà nẵng. Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM