Luận văn ThS: Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc

Luận văn Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc được hoàn thành với mục tiêu nhằm làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn công tác quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, từ đó phân tích, đánh giá công tác Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thí nghiệm điện Miền Bắc và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty.

Luận văn ThS: Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 

Công tác QL NNL tại Công ty đã có nhiều thay đổi, phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Nhiều quy chế, quy định tác động trực tiếp hay gián tiếp đến công tác QL NNL như: quy chế trả lương khuyến khích người lao động có thành tích tốt, quy chế chi tiêu nội bộ nhằm khuyến khích người lao động thường xuyên công tác lưu động, quy chế đào tạo, quy chế khen thưởng, quy chế dân chủ, nội quy kỷ luật lao động... Tuy vậy, công tác này vẫn còn những bất cập như: còn chịu ảnh hưởng nặng nề của cơ chế chính sách điều tiết; NNL chưa được đầu tư đúng mức; Việc hoạch định NNL chưa tính tới dài hạn và chưa gắn với chiến lược phát triển công ty; Chưa có tiêu chí đánh giá QL NNL; Chưa đưa ra được chính sách phát triển NNL phù hợp trong dài hạn… Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, tôi chọn đề tài: “Quản lý NNL tại Công tyTNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc” làm luận văn thạc sỹ của mình.

1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu: Làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn công tác QL NNL trong DN, từ đó phân tích, đánh giá công tác QL NNL tại ETC1 và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này tại Công ty

Nhiệm vụ nghiên cứu:

Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về công tác QL NNL tại các DN. 

Nghiên cứu kinh nghiệm QL NNL của các đơn vi ̣khác, từ đó, rút ra những bài học trong công tác QL NNL cho ETC1.

Phân tích, đánh giá công tác QL NNL tại ETC1 giai đoạn từ 2009- 2013.

Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QL NNL tại ETC1 giai đoạn 2015 - 2020.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là công tác QL NNL theo cách tiếp cận khoa học quản lý kinh tế. Nghiên cứu QL NNL gắn với chiến lược, mục tiêu phát triển DN, gắn với công cụ, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế của nhà nước và của ngành điện.

Phạm vi không gian: NPC – EVN gồm nhiều đơn vị thành viên. Tuy nhiên, luận văn chỉ nghiên cứu công tác QL NNL tại một đơn vị, đó là ETC1 thuộc NPC - EVN.

Phạm vi thời gian: luận văn nghiên cứu công tác QL NNL tại ETC1 từ năm 2009 - 2013, tầm nhìn đến năm 2020. 

1.4 Dự kiến đóng góp mới của luận văn

Làm rõ hơn cơ sở lý luận về công tác QL NNL trong một DN.

Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về QL NNL tại một số DN.

Đánh giá công tác QL NNL tại ETC1 theo các tiêu chí đánh giá công tác QL NNL.

Đưa ra một số giải pháp, trong đó có các giải pháp đặc thù nhằm hoàn thiện công tác QL NNL tại ETC1.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở khoa học về QL NNL trong DN

Tổng quan tình hình nghiên cứu về QL NNL trong DN

Quản lý NNL trong DN

Kinh nghiệm QL NNL

2.2 Phương pháp nghiên cứu đề tài 

Nguồn tài liệu

Phương pháp nghiên cứu

2.3 Thực trạng quản lý NNL tại Công ty TNHH MTV TNĐ Miền Bắc

Khái quát về Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện Miền Bắc

Thực trạng công tác QLNNL tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc giai đoạn (2009-2013)

Đánh giá chung về công tác QL NNL tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện Miền Bắc

2.4 Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác QL NNL tại Công ty TNHH MTV TNĐ Miền Bắc

Bối cảnh kinh tế mới và định hướng hoàn thiện công tác QL NNL tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện Miền Bắc

Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNNL tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện Miền Bắc

Đề xuất với cấp trên và các ban ngành liên quan

3. Kết luận

QL NNL có ý nghĩa quyết định đến sự thành, bại của bất cứ DN nào. Ngày nay, QLNNL là chiến lược giúp đạt được các mục tiêu của DN. QLNNL chịu sự tác động của các nhân tố thuộc môi trường như luật pháp, văn hóa, kinh tế - xã hội, sự phát triển của khoa học và công nghệ, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế…QL NNL còn chịu sự tác động các nhân tố thuộc về nội bộ DN như văn hóa DN, NNL của DN, tác phong lãnh đạo, trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật…cùng với các nhân tố thuộc về bản thân người lao động như tính cách, đạo đức, năng lực công việc…Trong bối cảnh mới của nền kinh tế đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020, để hoàn thiện công tác QL NNL Công ty ETC1 cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Lập chiến lược NNL đồng bộ với chiến lược phát triển chung của ETC1. Xây dựng bộ máy QL NNL; Cải tiến chế độ tuyển dụng, đào tạo NNL; xây dựng chương trình đánh giá công việc và đánh giá công việc ; Cải tiến tổ chức lao động và bố trí lao động… Bên cạnh đó, rất cần tới những hỗ trợ từ nhà nước và cấp trên của ETC1. 

4. Tài liệu tham khảo

Hoàng Mai Anh, 2010. Quản lý NNL tại Công ty Điện toán và Truyền số liệu trong điều kiện CNH-HĐH. Luận văn Thạc sỹ. Trường ĐH Kinh tế. 

Triệu Tuệ Anh và Lâm Thạch Viên, 2004. Thiết kế tổ chức và quản lý chiến lược NNL. Hà Nội: Nxb Lao động Xã hội

Christian Batal, 2002. Quản lý nhân lực trong khu vực nhà nước, tập 1,2. Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội. 

Lê Văn Biên, 2005. Giải pháp nâng cao năng lực quản lý NNL của các ngân hàng thương mại VIB. Luận văn thạc sỹ kinh tế. Trường ĐHKT- ĐHQG Hà Nội.

Bộ Lao động Thương binh và xã hội, 2005. Các văn bản quy định về chế dộ tiền lương - bảo hiểm xã hội. Hà Nội: Nxb Lao động - Xã hội.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM