Luận văn ThS: Quản lý vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Luận văn Quản lý vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý vốn trong xây dựng nông thôn, nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý vốn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Luận văn ThS: Quản lý vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Thực hiện chương trình còn không ít khó khăn, nhất là khâu quản lý nguồn vốn trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới; nhiều địa phương chạy thành tích, dẫn đến nợ đọng vốn xây dựng, thậm chí có nơi còn lãng phí, thất thoát vốn; nguồn vốn hỗ trợ không đến trực tiếp đến cộng đồng dân cư và người dân; chất lượng công trình đầu tư hạn chế… Điều này đòi hỏi huyện cần phải tiếp tục có giải pháp phù hợp, đồng bộ hơn nhằm thực hiện quản lý vốn xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, tránh thất thoát, mang lại hiệu quả cao; góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đề ra. Do đó, việc thực hiện vấn đề: “Quản lý vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định” làm đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế là hết sức cấp thiết về mặt lý luận và thực tiễn.

1.2 Tình hình nghiên cứu liên quan

Công trình nghiên cứu trên đã đề cập đến thực trạng quản lý vốn xây dựng nông thôn mới hiện nay ở nước ta và đưa ra nhiều giải pháp khá sâu sắc góp phần tạo cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện công tác quản lý vốn trong đầu tư xây dựng NTM ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện quản lý vốn chương trình NTM ở một số nơi vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế nhất định; trong khi đó vấn đề quản lý vốn xây dựng NTM trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định hiện nay vẫn chưa có tác giả nào đi sâu nghiên cứu. Chính vì vậy, luận văn là một đề tài nghiên cứu mang tính cấp thiết, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn nhằm góp phần vào việc thực hiện tốt công tác quản lý vốn xây dựng NTM trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định. 

1.3 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý vốn trong xây dựng nông thôn, nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý vốn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Nhiệm vụ nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn xây dựng nông thôn mới.

Đánh giá thực trạng về việc quản lý vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc quản lý vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Về nội dung: Quản lý vốn xây dựng nông thôn mới từ NSNN ở huyện An Lão, tỉnh Bình Định. 

Về không gian: Trên địa bàn nông thôn huyện An Lão, tỉnh Bình Định. 

Về thời gian: Từ năm 2016 đến năm 2018 và đề xuất đến 2025

1.5 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Cơ sở lý luận: Dựa trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM. 

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập, xử lý và phân tích thông tin, số liệu; Phương pháp điều tra xã hội học; Phương pháp phân tích chính sách

1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Ý nghĩa lý luận: Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý vốn xây dựng NTM, cung cấp thêm những luận cứ khoa học nhằm đánh giá khách quan, chính xác về thực tiễn quản lý vốn xây dựng NTM ở địa phương. 

Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn cung cấp cơ sở thực tiễn về thực trạng quản lý vốn xây dựng NTM và một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn xây dựng NTM ở một địa phương cấp huyện: trường hợp huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn xây dựng nông thôn mới

Một số khái niệm cơ bản về quản lý vốn xây dựng nông thôn mới

Nội dung, cơ chế, nguyên tắc về quản lý vốn xây dựng nông thôn mới

Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới

Kinh nghiệm của một số địa phương về quản lý vốn xây dựng nông thôn mới và bài học rút ra có thể áp dụng cho huyện An Lão, tỉnh Bình Định

2.2 Thực trạng quản lý vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Khái quát về huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Thực trạng quản lý vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn  huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Đánh giá chung về quản lý vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định

2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Bối cảnh trong nước và quốc tế ảnh hưởng đến quản lý vốn xây dựng nông thôn mới

Mục tiêu, quan điểm định hướng quản lý vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Kiến nghị

3. Kết luận

Qua nghiên cứu, đề tài: Quản lý vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định” đã giải quyết được mục tiêu nghiên cứu đặt ra với một số nội dung chủ yếu như: 1. Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản có tính lý luận về quản lý vốn xây dựng NTM; nội dung cơ bản, các tiêu chí đánh giá; nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến quá trình quản lý vốn XD NTM và kinh nghiệm quản lý vốn xây dựng NTM của một số địa phương, rút ra bài học có thể áp dụng vào huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Giới thiệu khái quát về huyện An Lão, tỉnh Bình Định - đối tượng nghiên cứu của luận văn, tập trung đánh giá thực trạng quản lý vốn xây dựng NTM cũng như phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn XD NTM từ thực tiễn của huyện An Lão, tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2018, trên các mặt đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

4. Tài liệu tham khảo

BCĐ xây dựng NTM huyện An Lão (2015) Báo cáo kết quả thực hiện chương trình muc tiêu quốc gia giai đoạn 2011- 2015 huyện An Lão, tỉnh Bình Định, ban hành ngày 16/4/2016, Bình Định.

BCĐ xây dựng NTM huyện An Lão (2018) Báo cáo kết quả thực hiện chương trình muc tiêu quốc gia năm 2018, nhiệm vụ 2019 trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định, ban hành ngày 16/4/2016, Bình Định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2009), Hướng dẫn xây dựng nông thôn mới cấp xã, Hà Nội.

BCH Đảng bộ huyện An Lão (2015) Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày ban hành 20/8/2015, Bình Định

Bộ Xây dựng (2009) Thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn, ban hành ngày 30/6/2009, Hà Nội.

5. Phụ lục

Phụ lục 1: Dự kiến kinh phí thực hiện xây dựng NTM của xã An Hoà, An Tân huyện An Lão đến năm 2020

Phụ lục 2: Phiếu điều tra công tác quản lý vốn XD NTM

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM