Luận văn ThS: Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Luận văn Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang được hoàn thành với mục tiêu nhằm đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đưa ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế động lực, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình phát triển KTXH của tỉnh.

Luận văn ThS: Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 

Việc nghiên cứu một cách khoa học và có hệ thống để tìm ra những giải pháp QLNN nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành du lịch tỉnh Hà Giang thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tƣơng lai và góp phần thúc đẩy nhanh quá trình phát triển KTXH của tỉnh là yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tác giả luận văn chọn đề tài: "Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang" để nghiên cứu là cần thiết, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn. Làm thế nào để tăng cường công tác QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

1.2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đưa ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế động lực, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình phát triển KTXH của tỉnh.

Nhiệm vụ nghiên cứu: 

Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về du lịch, QLNN về du lịch.

Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động du lịch, công tác QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt động QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Về không gian nghiên cứu: Nghiên cứu công tác QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Về thời gian nghiên cứu: Từ năm 2009 đến nám 2013;

Về nội dung nghiên cứu: Luận văn chủ yếu nghiên cứu các hoạt động QLNN đƣợc thực hiện bởi chính quyền cấp tỉnh, như nghiên cứu các chính sách, công cụ, hoạt động QLNN về du lịch; công tác QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong thời gian qua.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận QLNN về du lịch

Tổng quan tình hình nghiên cứu

Cơ sở lý luận quản lý nhà nƣớc về du lịch

2.2  Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu thứ cấp

Phương pháp xử lý thông tin, tài liệu thứ cấp

Phương pháp phân tích thông tin

2.3 Thực trạng quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2009-2013

Điều kiện, tiềm năng và thế mạnh của Hà Giang tác động đến du lịch

Thực trạng hoạt động du lịch ở Hà Giang giai đoạn 2009-2013 

Thực trạng công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2009-2013

2.4 Phương hướng và giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Dự báo, quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020

Các giải pháp cơ bản tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

3. Kết luận

Luận văn đã nghiên cứu, thực hiện những nội dung sau: Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về du lịch và QLNN về du lịch của chính quyền cấp tỉnh hiện nay, như: Khái niệm, đặc điểm du lịch, các yếu tố tác động tới du lịch; đặc điểm, vai trò, yêu cầu và các nội dung QLNN về lịch của chính quyền cấp tỉnh. Phân tích, đánh giá thực trạng HĐDL và QLNN về du lịch ở tỉnh Hà Giang giai đoạn 2009-2013, đánh giá về tiền năng, thế mạnh; những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất phương hướng và các giải pháp nhằm tăng cƣờng công tác QLNN về du lịch ở tỉnh Hà Giang hiện nay.

4. Tài liệu tham khảo

Ban Bí thư Đảng Cộng Việt Nam, 2013. Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/9/2013 về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XV và một số chủ trương phát triển tỉnh Hà Giang đến năm 2020. Hà Nội.

Đàm Văn Bông, 2013. Thực trạng và định hƣớng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Giang. Hội thảo khoa học và diễn đàn đầu tư “Vì Hà Giang phát triển”. Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 4 năm 2011. 

Chính phủ nước công hòa XHCN Việt Nam, 2007. Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Hà Nội.

Chính phủ nước công hòa XHCN Việt Nam, 2014. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hà Nội.

Nguyễn Văn Đính và Trần Thị Minh Hòa, 2006. Giáo trình Kinh tế Du lịch. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân

Nguyễn Thị Mỹ Linh, 2000. Định hướng phát triển du lịch sinh thái đồng bằng sông cửu long đến năm 2020. Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM