Luận văn ThS: Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Luận văn Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu qui định của Nhà nước về QLNN về đất đai, so sánh qui định Luật hiện hành với việc áp dụng thực hiện tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Từ đó nêu ra giải pháp cơ bản, có tính khả thi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Luận văn ThS: Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Xuất phát từ thực tiễn trên đồng thời nhận thức rõ yêu cầu cấp bách, cần thiết phải tìm hiểu, đánh giá một cách chi tiết công tác quản lý đất đai ở các cấp có thẩm quyền phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, dưới sự hướng dẫn của thầy giáo – PGS. TS Phan Huy Đường – Giảng viên Khoa Kinh tế chính trị - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tôi chọn đề tài “Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An” để làm nội dung nghiên cứu. 

1.2 Tình hình nghiên cứu

Nhìn chung, các công trình trên đã có những cách tiếp cận khác nhau hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp đến vấn đề quản lý nhà nước về đất đai hay các lĩnh vực của quản lý nhà nước về đất đai trên cả nước. Đó là nguồn tài liệu đáng quý giúp tôi có được những số liệu và thông tin cần thiết để kế thừa và phát triển trong luận văn của mình. Tuy nhiên, trong số các công trình đã xuất bản chưa có công trình nào nghiên cứu về quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Diễn Châu với tư cách là luận văn thạc quản lý kinh tế. Trong luận văn này, tác giả sẽ cố gắng nghiên cứu vấn đề này một cách cơ bản và hệ thống.

1.3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu đề tài là để tìm hiểu qui định của Nhà nước về QLNN về đất đai, so sánh qui định Luật hiện hành với việc áp dụng thực hiện tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Từ đó nêu ra giải pháp cơ bản, có tính khả thi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Luận văn có các nhiệm vụ sau:

Hệ thống hoá cơ sở lý luận và những căn cứ pháp lý của quản lý nhà nước về đất đai nói chung.

Phân tích, đánh giá thực trạng QLNN về đất đai trên địa bàn huyện Diễn Châu trong những năm qua, rút ra những ưu điểm và tồn tại, những nguyên nhân và các tác động của nó đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện Diễn Châu. 

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Phạm vi nghiên cứu - Lấy huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An làm không gian nghiên cứu

Phạm vi thời gian: từ năm 2010 đến năm 2013

Phạm vi nội dung: Hoạt động quản lý nhà nước về đất đai có nội dung rất rộng, theo quy định tại Điều 6, Luật Đất đai 2003 có 13 nội dung về quản lý và sử dụng đất. 

1.5 Phương pháp nghiên cứu đề tài

Phương pháp phân tích số liệu

Phương pháp chuyên gia

Phương pháp thống kê, so sánh

Thu thập tài liệu, số liệu

1.6 Đóng góp mới của luận văn

Hệ thống hoá và làm rõ thêm những vấn đề lý luận về đất đai và quản lý nhà nước về đất đai.

Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Diễn Châu từ năm 2010 đến năm 2013 trên cả hai mặt: thành tựu và hạn chế, qua đó làm rõ được nguyên nhân, tồn tại trong công tác này.

Đưa ra một số biện pháp phù hợp với thực tiễn huyện Diễn Châu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đến năm 2020. 

2. Nội dung

2.1 Những vấn đề lý luận cơ bản của quản lý nhà nước về đất đai 

Quản lý nhà nước về đất đai

Nội dung quản lý nhà nước về đất đai

Công cụ và phƣơng pháp quản lý nhà nước về đất đai

Sự khác biệt giữa quản lý nhà nước về đất đai cấp huyện so với các cấp khác

2.2 Thực trạng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Các nhân tố ảnh hưởng QLNN về đất đai trên địa bàn huyện Diễn Châu

Tình hình quản lý và sử dụng đất tại huyện Diễn Châu

Đánh giá thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất tại huyện Diễn Châu từ năm 2007 đến nay

2.3 Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đất đai tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Quản lý nhà nước về đất đai trong bối cảnh mới

Phƣơng hướng hoàn thiện công tác QLNN về đất đai

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

3. Kết luận

Quản lý và sử dụng đất là vấn đề hết sức khó khăn và phức tạp đối với mọi thời đại. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang tiến hành sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, cần nhiều đất đai cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, công tác quản lý và sử dụng đất hơn bao giờ hết cần được thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất từ cấp Trung Ương tới cấp xã để quản lý chặt chẽ đất đai, đảm bảo công bằng xã hội, góp phần sử dụng đất hiệu quả và bền vững. Tại huyện Diễn Châu, sau khi Luật đất đai 2003 ra đời, các nội dung về QLNN về đất đai đã được thực hiện tương đối đầy đủ, đạt được những kết quả khả quan. Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế do đó chưa đáp ứng kịp thời phục vụ công tác quản lý đất đai. Tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện trong thời gian gần đây đã có những chuyển biến tích cực, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với mục tiêu phát triển KT-XH của toàn địa phương. 

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chương trình hợp tác Việt Nam - Thuỵ Điển về tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường (2005), Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về đất đai

Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai 2003.

Chính phủ (2007), Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Chính phủ (2004), Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Đào Thị Thuý Mai (2012) “Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên” Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà nội thực hiện.

4.2 Website

http://www.monre.gov.vn

http://www.nghean.vn:10040/wps/portal/sotnmt/!ut/p/c5/

http://gdla.gov.vn/vi/news/Hoat-dong-trong-nganh/Nang-cao-hieuluc-hieu-qua-quan-ly-Nha-nuoc-ve-dat-dai-571.html

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/kinh-te-thi-truongXHCN/2013/20154/Nang-cao-hieu-qua-trong-quan-ly-Nha-nuoc-ve-datdai.aspx

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM