Luận văn ThS: Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Luận văn Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng và từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Luận văn ThS: Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Thực tế đó đã đặt ra yêu cầu cần có sự nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện vấn đề quản lý thu bảo hiểm xã hội trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nhằm tìm ra những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong điều kiện nền kinh tế hội nhập sâu rộng vào nên kinh tế thế giới. Với những yêu cầu trên, bản thân em chọn đề tài nghiên cứu: “ Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” cho luận văn thạc sĩ của mình.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung của luận văn là phân tích, đánh giá thực trạng và từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu công tác quản lý thu BHXH tại BHXH 3 thị xã Điện Bàn

Phạm vi không gian: Nghiên cứu thực trạng quản lý thu BHXH tại BHXH thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng quản lý thu BHXH của BHXH thị xã Điện Bàn giai đoạn 2016-2018 và các giải pháp được đề xuất trong luận văn có ý nghĩa trong hiện tại và 5 năm đến

1.4 Câu hỏi nghiên cứu

Nội dung cơ bản của công tác quản lý thu BHXH bao gồm những vấn đề gì? Các tiêu chí nào phản ánh kết quả của công tác đó? Nhân tố nào ảnh hưởng đến công tác quản lý thu BHXH?

Thực trạng công tác quản lý thu BHXH tại BHXH thị xã Điện Bàn trong thời gian qua như thế nào? Những thành công đạt được, hạn chế và nguyên nhân?

BHXH thị xã Điện Bàn cần phải làm gì để hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH của mình? 

1.5 Phương pháp nghiên cứu đề tài

Phương pháp thu thập dữ liệu

Phương pháp phân tích dữ liệu

1.6 Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Những nghiên cứu ở trên đã dựa trên cơ sở lý luận về quản lý thu, tình hình thực tế công tác thu của từng địa phương trong nước, theo từng giai đoạn để có những luận giải, phân tích, đưa ra những giải pháp, kiến nghị và đề xuất để hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH nói chung, hay một địa phương, một số nhóm đối tượng … cho phù hợp. Tuy nhiên, tình hình thực tế ở các địa phương khác nhau, trong giai đoạn hiện nay với những sự thay đổi phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng cũng như những chính sách mới trong quản lý nhà nước về BHXH đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lý thu để đạt được hiệu quả. 

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thu BHXH

Tổng quan về quản lý thu BHXH

Nội dung quản lý thu BHXH

Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu BHXH

Kinh nghiệm của một số địa phương trong tỉnh Quảng Nam

2.2 Thực trạng công tác quản lý thu BHXH tại BHXH thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Khái quát các đặc điểm, tình hình kinh tế-xã hội thị xã Điện Bàn và các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý thu BHXH thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Thực trạng công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại BHXH thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Đánh giá chung về công tác quản lý thu BHXH trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

2.3 Một số giải pháp hoàn thiện hơn công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Căn cứ đề xuất giải pháp

Các giải pháp cụ thể

Kiến nghị 

3. Kết luận

Luận văn đã hệ thống hoá và làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về BHXH và vai trò của công tác thu BHXH làm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu, phân tích thực trạng quản lý thu BHXH của BHXH thị xã Điện Bàn trong những năm qua, đồng thời làm căn cứ cho những đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH. 

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Bảo hiểm xã hội thị xã Điện Bàn, Báo cáo tổng kết năm 2016, 2017, 2018 Điện Bàn.

Bảo hiểm xã hội thị xã Điện Bàn, Báo cáo Quyết toán thu BHXH năm2016, 2017, 2018, Điện Bàn.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2017) Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, Hà Nội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2016), Quyết định 1518/QĐ-BHXH ban hành quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2015) Quyết định 1414/QĐ-BHXH ngày 14/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương, Hà Nội 

4.2 Website

baohiemxahoi.gov.vn

tapchibaohiemxahoi.gov.vn

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM