Luận văn ThS: Hoàn thiện kế toán quản trị tại trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn Hoàn thiện kế toán quản trị tại trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn là phân tích, đánh giá công tác kế toán quản trị tại trường cao đẳng nghề Lạng Sơn, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp tổ chức thực hiện kế toán quản trị cho đơn vị, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính của trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

Luận văn ThS: Hoàn thiện kế toán quản trị tại trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Việc vận dụng kế toán quản trị với những nội dung phù hợp trong điều kiện môi trường hoạt động của trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn vừa là đơn vị hoạt động mang tính chất của cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước tự chủ một phần, vừa có hoạt động dịch vụ thương mại theo nhu cầu xã hội là rất cần thiết có thể hoạt động hiệu quả hơn nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho nhà quản lý trong quá trình điều hành và kiểm soát hoạt động chuyên môn và dịch vụ thương mại theo nhu cầu của xã hội.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích, đánh giá công tác kế toán quản trị tại trường cao đẳng nghề Lạng Sơn, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp tổ chức thực hiện kế toán quản trị cho đơn vị, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính của trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác kế toán quản trị vận dụng tại trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn. 

Phạm vi thời gian phân tích: Giai đoạn: 2010-2015

Phạm vi giải pháp: Giai đoạn 2016-2020

1.4 Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện luận văn, để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã sử dụng phương pháp chung là nghiên cứu lý luận về kế toán quản trị theo quan điểm phát triển, thống kê, phân tích, định lượng, kết hợp xem xét tình hình thực tiễn về kế toán tại trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn để ứng dụng lý luận vào thực tiễn.

1.5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Ý nghĩa khoa học của đề tài: Về mặt cơ sở lý luận, luận văn góp phần hệ thống hóa, cập nhật công tác kế toán quản trị làm rõ bản chất của kế toán quản trị, khẳng định vai trò và vị trí của kế toán quản trị trong tổ chức.  

Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: Về ý nghĩa thực tiễn, luận văn góp phần xây dựng các nội dung kế toán quản trị có thể vận dụng trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn chẳng hạn như vận dụng mô hình phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng – hiệu quả để xác định chất lượng trong công tác đào tạo của trường, vận dụng nội dung kiểm soát chất lượng toàn diện trong công tác đào tạo của trường, các loại hình dịch vụ, thương mại…

1.6 Kết quả dự kiến đạt được

Nghiên cứu hệ thống kế toán tài chính và kế toán quản trị của trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn.

Hoàn thiện kế toán quản trị áp dụng cho trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn.

Phân tích thực trạng hệ thống kế toán tại các đơn vị hiện nay, chỉ ra những hạn chế của hệ thống làm ảnh hưởng đến công tác quản lý của đơn vị. 

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác kế toán quản trị tại các trường Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề 

Khái niệm về kế toán quản trị

Mục tiêu, vai trò và nội dung của kế toán quản trị trong các trường Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề 

Chỉ tiêu đánh giá kế toán quản trị

Kinh nghiệm về kế toán quản trị ở các đơn vị sự nghiệp

2.2 Thực trạng công tác kế toán quản trị tại trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

Giới thiệu khái quát về trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

Thực trạng về hệ thống kế toán tại trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

Đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục

2.3 Hoàn thiện kế toán quản trị tại trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

Định hướng đầu tư phát triển của trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

Các vấn đề đặt ra khi vận dụng kế toán quản trị vào trường cao đẳng nghề Lạng Sơn

Các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị vào trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

3. Kết luận

Luận văn đã nêu lên các giải pháp về vận dụng chế độ kế toán quản trị doanh nghiệp vào trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn có điều chỉnh cho phù hợp, xây dựng bộ máy kế toán quản trị trong mối liên hệ với bộ máy kế toán nói chung của đơn vị. Ngoài ra cũng cần có một số giải pháp hỗ trợ từ phía cơ quan Nhà nước, các nơi đào tạo nguồn nhân lực thực hiện kế toán quản trị, người trực tiếp làm kế toán quản trị, sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và cuối cùng là nhận thức của nhà lãnh đạo nhà trường.  

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Phú Giang, Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh, Nhà xuất bản Tài chính

Đặng Thị Loan, Kế toán tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, Nhà xuất bản Đại học inh tế Quốc Dân;

Nguyễn Ngọc Quang, Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Đại học inh tế Quốc Dân;

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM