Luận văn ThS: Thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Luận văn Thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu cơ sở lí luận và thực trạng chống thất thu thuế qua áp mã số hàng hóa xuất nhập khẩu tại địa bàn tỉnh Hà Giang nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chống thất thu thuế qua áp mã số hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang. 

Luận văn ThS: Thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

1. Mở đầu

1.1 Lí do lựa chọn đề tài

Trong năm 2009-2014, Cục Hải quan Hà Giang đã triển khai chống thất thu ngân sách tích cực, nhất là chống thất thu thuế qua áp mã số hàng hóa xuất nhập khẩu, đảm bảo yêu cầu hiệu quả của công tác quản lý thu ngân sách và hƣớng dẫn ngƣời khai hải quan thực hiện áp lại đúng mã số hàng, không xảy ra vụ việc khiếu nại, khiếu kiện. Quá trình công tác và học tập nghiên cứu, học viên lựa chọn đề tài luận văn thạc sỹ là “Chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang” có ý nghĩa về mặt lý luận cũng nhƣ thực tiễn. 

1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực trạng chống thất thu thuế qua áp mã số hàng hóa xuất nhập khẩu tại địa bàn tỉnh Hà Giang nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chống thất thu thuế qua áp mã số hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang. 

Nhiệm vụ nghiên cứu:

Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về thất thu thuế và chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa XNK.

Phân tích, đánh giá thực trạng chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất nhập khẩu qua số liệu báo cáo năm 2009 - 2014 tại Cục Hải quan Hà Giang

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chống thất thu thuế xuất nhập khẩu qua mã số hàng hoá có hiệu quả tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu thực hiện đề tài nhằm tiếp cận đối tượng nghiên cứu một cách có hệ thống, có cơ sở khoa học gồm 4 phương pháp: Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp; Phương pháp nghiên cứu tài liệu tại bàn; Phương pháp thống kê mô tả; Phương pháp phân tích và tổng hợp;

1.4 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu: đánh giá phân tích số liệu 5 năm (2009 – 2014) của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang trên địa bàn tỉnh Hà Giang để đảm bảo phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

Đối tượng nghiên cứu: hoạt động chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất nhập khẩu tại địa bàn tỉnh Hà Giang thuộc quản lý của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang. 

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận về thất thu thuế XNK và chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất nhập khẩu

Cơ sở lý luận về thất thu thuế xuất nhập khẩu

Cơ sở lí luận về thất thu thuế qua áp mã số hàng hóa xuất nhập khẩu

Cơ sở lí luận về chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất nhập khẩu

Các nhân tố ảnh hưởng đến chống thất thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu qua mã số hàng hóa

Một số kinh nghiệm về chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa XNK

2.2 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập dữ liệu và tài liệu từ nguồn thứ cấp

Phương pháp thống kê mô tả

Phương pháp nghiên cứu tài liệu tại bàn

Phương pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp

2.3 Thực trạng chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Các đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương có tác động đến công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Tổng quan về hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Đánh giá thực trạng công tác chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

2.4 Một số định hướng và đề xuất giải pháp hiệu quả về chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa XNK tại Cục Hải quan Hà Giang

Quan điểm chống thất thu thuế qua áp mã số hàng hóa xuất nhập khẩu của ngành hải quan

Phương hướng nâng cao hiệu quả chống thất thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu qua mã số hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hà Giang trong thời gian tới

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

3. Kết luận

Luận văn “Chống thất thu thuế qua mã số hàng hoá xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang” đã hệ thống những nội dung lí luận cơ bản về chống thất thu thuế qua mã số - thuế suất hàng hóa XNK, các trƣờng hợp sai phạm trong phân loại áp mã số hàng hóa xuất nhập khẩu dẫn đến thất thu thuế XNK. Từ phân tích đánh giá thực trạng chống thất thu thuế qua mã số hàng hoá xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang năm 2009-2014 và mở rộng vấn đề đáng quan tâm của Ngành để nghiên cứu tìm những định hƣớng, giải pháp thiết thực trong tiến trình hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa XNK tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Bộ Tài Chính, 2006. Hệ thống các văn bản pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. Hà Nội: Nhà Xuất Bản Tài chính.

Bộ Tài chính, 2010. Thông tư 49/2010/TT-BTC, Hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu kiểm tra sau thông quan. Hà Nội.

Bộ Tài chính, 2010. Thông tư số 194/2010/TT-BTC, hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Hà Nội.

Bộ Tài chính, 2013. Thông tư 128/2013/TT-BTC, Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, Thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Hà Nội.

Bộ Tài chính, 2011, Chỉ thị 05/CT-BTC, về đẩy mạnh công tác chống thất thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Hà Nội.

4.2 Tiếng Anh

World Customs Organization, 2012. Harmonized commodity description and coding system. US.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM