Luận văn ThS: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Luận văn Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc được hoàn thành với mục tiêu nhằm đề xuất các giải pháp “hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc” nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Luận văn ThS: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Mặc dù, Công tác thanh tra, kiểm tra thuế đã được Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng, quan tâm và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, song công tác thanh tra, kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn tồn tại một số những hạn chế nhất định, cần được tiếp tục hoàn thiện. Vì vậy, với vai trò là một người cán bộ đang công tác tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc, tôi lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc” làm Luận văn thạc sỹ của mình.

1.2 Mục đích nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu mà đề tài hướng đến là đề xuất các giải pháp “hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc” nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là việc triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do Ngành thuế Vĩnh Phúc quản lý (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp ngoài quốc doanh…)

Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu về công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Về thời gian: Để phục vụ đề tài nghiên cứu, tác giả thu thập và khai thác số liệu thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2010 - 2012.

Về nội dung nghiên cứu: Tác giả tập trung đi sâu vào nghiên cứu và đánh giá về thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

1.4 Ý nghĩa khoa học và những đóng góp mới của đề tài

Đề tài đã hệ thống hoá được một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế và sưu tầm được một số kinh nghiệm triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thuế của các nước trên thế giới.

Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc, đề tài đã đề xuất được một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

 • Cơ sở lý luận của công tác thanh tra, kiểm tra thuế 
 • Cơ sở thực tiễn của công tác thanh tra, kiểm tra thuế
 • Một số quan điểm và chính sách của Đảng về công tác thanh tra, kiểm tra thuế
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thanh tra, kiểm tra thuế

2.2 Phương pháp nghiên cứu

 • Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu

2.3 Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua.

 • Đặc điểm kinh tế - xã hội và tổ chức bộ máy của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
 • Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
 • Đánh giá thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

2.4 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc thời gian tới.

 • Quan điểm, phương hướng, mục tiêu của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc về công tác thanh tra, kiểm tra thuế
 • Các giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

3. Kết luận

Luận văn đã khái quát được những vấn đề lý luận cơ bản của công tác thanh tra, kiểm tra thuế và thực tiễn triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thuế ở một số nước trên thế giới; làm cơ sở để phân tích, đánh giá thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc và để xuất những giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế trên địa bàn tỉnh theo hướng chuyên nghiệp hoá và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Đặng Chiến (2013), Cục thuế Hà Nội đổi mới công tác thanh tra chống thất thu thuế

Đặng Ngọc Chiến (2013), Thanh tra, kiểm tra thuế sao cho hiệu quả

Cục thuế thành phố Hà Nội (2012), Báo cáo tham luận: Kết quả, tình hình thu ngân sách nhà nước 2012 và biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2013, Hà Nội.

Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (2010 - 2012), Báo cáo đánh giá kết quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế, Vĩnh Phúc.

Quỳnh Đan (2013), Tăng cường kiểm tra để chống thất thu thuế

4.2 Tiếng Việt

Jon Hills (2012), Malaysia tax guide 2012, PKF (UK) LLP, pp. 6.

Nick Heath (2013), UK politicians demand tax investigation

Daniel J.Mitchell (2010), The United States of America: The Number One Tax Haven in the World

Jens Arnold (2012), Improving the Tax System in Indonesia

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM