Luận văn ThS: Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Luận văn Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế được hoàn thành với mục tiêu nhằm góp phần hệ thống hoá và làm rõ một số vấn đề lý luận về phát triển kinh tế hộ nông dân trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời đi sâu nghiên cứu tính đặc thù của kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương. Đánh giá đúng thực trạng phát triển của kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương và phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế hộ nông dân. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương trong những năm tới.

Luận văn ThS: Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Vấn đề phát triển kinh tế hộ nông dân trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đang được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể các ngành và các nhà khoa học quan tâm. Những vấn đề cần làm rõ là: Hiện trạng kinh tế hộ nông dân của huyện Phú Lương ra sao? Những giải pháp chủ yếu nào nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế? Đó là một số vấn đề đặt ra cần được các nhà khoa học nghiên cứu và giải đáp. Để góp phần nghiên cứu và giải đáp những vấn đề trên, tôi lựa chọn đề tài: "Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế" .

1.2 Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân của huyện Phú Lương, đề xuất một số giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương phát triển.

1.3  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là kinh tế hộ nông dân của các dân tộc trên địa bàn huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên.

Về nội dung: tập trung nghiên cứu kinh tế hộ nông dân trong giai đoạn hiện nay và một vài nhân tố chủ yếu tác động đến sự phát triển kinh tế hộ nông dân trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Về không gian: nghiên cứu kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương, tập trung ở 3 xã: Yên Ninh, Động Đạt, Vô Tranh thuộc 3 vùng sinh thái khác nhau của huyện.

Về thời gian: Nghiên cứu sự phát tiển kinh tế hộ nông dân trong thời gian từ năm 2005-2007, số liệu khảo sát thực trạng được điều tra năm 2007. 

2. Nội dung

2.1 Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu

Cơ sở khoa học

Cơ sở thực tiễn

Phương pháp nghiên cứu

2.2 Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Phú Lương-tỉnh Thái Nguyên

Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

Thực trạng tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương 

2.3 Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân của huyện Phú Lương-tỉnh Thái Nguyên trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Phương hướng và mục tiêu

Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân ở địa bàn huyện Phú Lương

3. Kết luận

Trên cơ sở nghiên cứu phát triển kinh tế nông hộ có thể khẳng định rằng, kinh tế nông hộ là hình thức tổ chức sản xuất cơ sở trong nông, lâm, ngư nghiệp với mục đích chủ yếu là sản xuất hàng hoá. Phát triển kinh tế nông hộ tại huyện Phú Lương có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Thực trạng kinh tế nông hộ tại huyện Phú Lương hiện nay còn mang tính chất thuần nông (thu nhập chủ yếu vẫn là trồng trọt 76%). Thực hiện những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm thúc đẩy kinh tế nông hộ của huyện Phú Lương phát triển cần phải đi đôi với việc giải quyết các vấn đề xã hội, gắn với việc bảo vệ tài nguyên và môi trường.

4. Tài liệu tham khảo

Vũ Tuấn Anh, Trần Thị Vân Anh, (1997), Kinh tế hộ lịch sử và triển vọng phát triển, NXB KHXH, Hà Nội.

Lê Hữu Ảnh (1998), Sự phân hoá giàu nghèo trong quá trình biến đổi xã hội nông thôn, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và PTNT (2000), Một số chủ trương, chính sách mới về công nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn, NXB Nông nghiệp.

Đỗ Kim Chung (1998), Thực trạng biến đổi xã hội nông thôn giữa các vùng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội.

Nguyễn Sinh Cúc (2000), Những thành tựu nổi bật của nông nghiệp nước ta, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 260.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Kinh tếtrên ---

Ngày:21/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM