Luận văn ThS: Quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai – Tổng cục Quản lý đất đai

Luận văn Quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai – Tổng cục Quản lý đất đai được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu sâu về các quy định tài chính hiện hành ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của ĐVSN có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên để tìm giải pháp mang tính thực tiễn cao giúp Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai phát triển và bền vững hơn. Đề xuất một số giải pháp và đưa ra kiến nghị tương ứng giúp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai.

Luận văn ThS: Quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai – Tổng cục Quản lý đất đai

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Qua tìm hiểu thực trạng công tác quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai giai đoạn 2014 đến 2017, tác giả đã thấy một số hạn chế chủ yếu: chưa đa dạng các nguồn thu, quản lý tài chính hiệu quả còn thấp; Cơ chế quản lý tài chính chưa chặt chẽ và vẫn còn bất cập trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm. Để quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai được hoàn thiện hơn, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai – Tổng cục Quản lý đất đai” làm luận văn Thạc sỹ.

1.2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Nhìn chung các đề tài nghiên cứu về công tác quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập rất phong phú và đa dạng. Tuy nhiên chưa có đề tài nào nghiên cứu về công tác quản lý tài chính trong lĩnh vực đất đai. Chính vì vậy tác giả chọn đề tài này với mong muốn làm rõ hơn các vấn đề về hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai nói riêng; qua đó, có những đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai.

1.3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Về lý luận: Luận văn tập trung đi nghiên cứu sâu về các quy định tài chính hiện hành ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của ĐVSN có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên để tìm giải pháp mang tính thực tiễn cao giúp Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai phát triển và bền vững hơn.

Về thực tiễn: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai trong giai đoạn 2014-2017, chỉ ra những thành công, hạn chế, phân tích các khó khăn, vướng mắc trong cơ chế tài chính hiện hành.

Đề xuất một số giải pháp và đưa ra kiến nghị tương ứng giúp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: công tác quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai, một ĐVSN tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

Phạm vi nghiên cứu: Chỉ tập trung ở quan hệ quản lý tài chính của Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai. Các vấn đề liên quan khác chỉ mang tính hỗ trợ giúp làm rõ các quan hệ trong quản lý tài chính tại Trung tâm.

Về thời gian, những tư liệu quản lý tài chính tại Trung tâm được lấy trong giai đoạn 2014-2017; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính của Trung tâm các năm 2018-2020. 

1.5 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Phương pháp tổng hợp, phân tích, hệ thống hóa

Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh lý thuyết

Phương pháp tham khảo

1.6 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 

Trên phương diện lý luận: Luận văn trình bày hệ thống cơ sở lý luận về công tác quản lý tài chính của ĐVSN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Trong đó cần chú ý đến vấn đề tổ chức kế toán phải phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị HCSN công lập.

Trên phương diện thực tiễn: Luận văn đã phân tích và đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai từ đó xem xét các nguyên nhân chủ quan và khách quan của những kết quả và tồn tại.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên

Khái niệm cơ bản

Một số lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập

Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên

Kinh nghiệm quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp trong nước

2.2  Thực trạng quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai

Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai

Quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất

Đánh giá chung về thực trạng quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất

2.3 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai

Định hướng phát triển của Trung tâm giai đoạn 2018 – 2020

Định hướng quản lý tài chính tại Trung tâm

Cơ hội và thách thức đối với công tác quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất

Một số kiến nghị

3. Kết luận

Qua nghiên cứu tác giả đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công lập có thu. Trên cơ sở khảo sát thực trạng quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất, luận văn đã đánh giá một cách khách quan những kết quả đã đạt được cũng như những vấn đề còn tồn tại và phân tích làm rõ: Trung tâm tập trung quá nhiều vào nhiệm vụ nhà nước đặt hàng, chưa coi việc tăng nguồn thu đối với đơn vị sự nghiệp công lập từ các hoạt động dịch vụ là ưu tiên số một; Chế độ thưởng phạt, bình bầu của bộ phận kế toán chưa hợp lý; Kiểm tra tài chính kế toán chưa thực sự phát huy được vai trò. Công tác theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách chưa chặt chẽ nên hủy dự toán khá lớn; Chưa nghiêm chỉnh chấp hành kiểm soát chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành; Phần mềm kế toán lỗi thời; đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trung tâm gồm: Tăng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ; Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính; Quản lý và sử dụng có hiệu quả các khoản chi; Đổi mới qui trình lập và quyết toán ngân sách; 

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Tài chính (2014), Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.

Bộ Tài chính (2006) Thông tư số 71/2006/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành, ban hành ngày 09/8/2006, Hà Nội.

Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường (2010) Thông tư số 45/2010/TTLTBTC-BTNMT hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường, ban hành ngày 30/3/2010, Hà Nội.

Bộ Tài chính (2012) Thông tư số 194/2012/TT-BTC hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, ban hành ngày 15/11/2012, Hà Nội.

Trần Thế Cương (2016), Mở rộng tự chủ tài chính đối với các bệnh viện công lập Việt Nam (Qua khảo sát các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội), Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM