Luận văn ThS: Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Luận văn Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác quản lý thuế GTGT cũng như đánh giá thực trạng, phân tích những vấn đề còn hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân của công tác quản lý thuế GTGT các DN xây dựng thuộc Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm gần đây. Đề xuất một số giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả hơn đối với thuế GTGT, tăng nguồn thu cho NSNN và đạt đươc mục tiêu của công tác quản lý thuế.

Luận văn ThS: Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 

Những bất cập ấy nếu không được giải quyết một cách thấu đáo sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng cũng như tính minh bạch của công thuế quản lý thuế cũng như làm giảm lòng tin và tính tự giác của người nộp thuế. Từ những nghiên cứu thực tế và những kiến thức đã học cùng với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo và các đồng nghiệp, tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý thuế Gía trị gia tăng đối với Doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” làm luận văn Thạc sỹ của mình. 

1.2 Mục tiêu nghiên cứu của luận văn

Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác quản lý thuế GTGT cũng như đánh giá thực trạng, phân tích những vấn đề còn hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân của công tác quản lý thuế GTGT các DN xây dựng thuộc Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm gần đây. Đề xuất một số giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả hơn đối với thuế GTGT, tăng nguồn thu cho NSNN và đạt đươc mục tiêu của công tác quản lý thuế.

1.3 Nhiệm vụ của luận văn

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT các DN xây dựng thuộc Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc quản lý trong thời gian qua.

Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế GTGT ở Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhằm đảm bảo nguyên tắc thu đúng, thu đủ, kịp thời thuế GTGT vào NSNN.

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản lý thuế GTGT các DN xây dựng thuộc Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc quản lý.

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Về không gian: Đề tài nghiên cứu quản lý thuế GTGT được thực hiện tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Về thời gian: Để phục vụ nghiên cứu đề tài, tác giả tiến hành thu thập số liệu từ năm 2010 đến năm 2013.

Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả thuế đối với thuế GTGT trong thời gian tới. 

1.6 Những đóng góp của luận văn

Luận văn là công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực, là tài liệu để tham khảo công tác qu ản lý thuế GTGT đối với DN xây dựng tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới có cơ sở khoa học.

Luận văn tổng hợp được mục tiêu, định hướng, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT các DN xây dựng tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Phân tích được những ưu điểm, hạn chế và đề ra giải pháp trong công tác quản lý thuế GTGT.

2. Nội dung

2.1 Tình hình nghiên cứu và những vấn đề cơ bản về quản lý thuế giá trị gia tăng

Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài

Cơ sở lý luận vế thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế giá trị gia tăng

Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế giá trị gia tăng

Kinh nghiệm quản lý thuế giá trị gia tăng tại các địa phương và bài học kinh nghiệm rút ra cho Vĩnh Phúc

2.2 Phương pháp nghiên cứu

Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết

Phương pháp nghiên cứu

Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu

2.3 Thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Đặc điểm kinh tế xã hội và khái quát về cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng ở các doanh nghiệp xây dựng của cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

2.4 Quan điểm và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Quan điểm, phương hướng và mục tiêu về công tác quản lý thuế GTGT tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế gía trị gia tăng đối với doanh nghiệp xây dựng tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Điều kiện để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp xây dưng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

3. Kết luận

 Luận văn đã khái quát được những vấn đề lý luận cơ bản của công tác quản lý thuế GTGT đối với các DN xây dựng để làm cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với DN xây dựng tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và để xuất những giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT tại Cục thuế Vĩnh Phúc. Ngoài ra, còn kiến nghị với, Bộ tài chính tăng thêm thẩm quyền cho cơ quan thuế, theo hướng chuyên nghiệp hoá và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Tài chính, 2007. Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế. Hà Nội.

Bộ Tài chính, 2008. Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế GTGT. Hà Nội.

Bộ Tài chính, 2011. Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007. Hà Nội.

Bộ Tài chính, 2012. Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ. Hà Nội.

Chính phủ, 2007. Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế. Hà Nội.

5. Phụ lục

Phụ lục 1: Tổng hợp đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với công tác kê khai và kế toán thuế GTGT của các doanh nghiệp xây dựng tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Phụ lục 2: Phiếu thu thập thông tin đối với công tác quản lý thuế GTGT các doanh nghiệp xây dựng tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Phụ lục 03: Mức độ hài lòng của NNT đối với chính sách thuế

Phụ lục 04: Mức độ hài lòng của NNT đối với công tác kê khai thuế tại văn phòng cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM