Luận văn ThS: Quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Luận văn Quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích, đánh giá tình hình quản lý NS cấp huyện của Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, tác giả đề xuất các giải pháp có căn cứ khoa học và phù hợp với thực tiễn để tăng cường công tác quản lý NS cấp huyện của thành phố Uông Bí góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thành phố.

Luận văn ThS: Quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Có rất nhiều việc cần phải làm trong việc quản lý NS cấp huyện tại thành phố Uông Bí. Xuất phát từ những yêu cầu thực tế trên, tác giả quan tâm và muốn đi sâu nghiên cứu vấn đề này. Vì vậy, tác giả đã chọn đề tài “Quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh” làm đối tượng nghiên cứu với mục đích góp phần hoàn thiện công tác quản lý NS cấp huyện của Thành phố Uông Bí nói riêng và NSNN nói chung. 

1.2 Tình hình nghiên cứu

Luận văn “Quản lý Ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh” đƣợc nghiên cứu và lấy số liệu tại Phòng tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí. Luận văn cũng đưa ra nhiều đề xuất có thể áp dụng vào thực tiễn của NSNN nói chung và ngân sách cấp huyện của Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Vì vậy, đề tài không trùng lặp với các công trình nghiên cứu trước đây.

1.3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình quản lý NS cấp huyện của Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, tác giả đề xuất các giải pháp có căn cứ khoa học và phù hợp với thực tiễn để tăng cường công tác quản lý NS cấp huyện của thành phố Uông Bí góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thành phố.

Nhiệm vụ nghiên cứu:

Hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản về quản lý NS cấp huyện.

Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý NS cấp huyện của Thành phố Uông Bí giai đoạn từ năm 2011 đến nay.

Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cƣờng công tác quản lý NS cấp huyện của Thành phố Uông Bí trong giai đoạn tiếp theo.

1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Tập trung vào công tác quản lý NSNN cấp huyện từ khâu lập dự toán, quản lý thu chi NS, quyết toán NS cho đến thanh kiểm tra, giám sát thu chi NS để tìm ra các giải pháp hoàn thiện khâu quản lý thu, chi NSNN cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Không gian: Để đưa ra những giải pháp mang tính khả thi và có ý nghĩa thực tiễn trong việc nâng cao hiệu quả quản lý NS cấp huyện của Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu là nghiên cứu một cách hệ thống các khoản thu - chi phạm vi Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian: Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý NS cấp huyện của Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ năm 2011 đến nay. 

1.5 Phương pháp nghiên cứu đề tài

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng xuyên suốt trong đề tài là phương pháp duy vật biện chứng.

1.6 Đóng góp mới của luận văn

Phân tích thực trạng quản lý thu, chi ngân sách cấp huyện của Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ năm 2011 đến nay, làm rõ những mặt tích cực cũng như hạn chế của công tác quản lý thu, chi NS cấp huyện Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý NS cấp huyện của Thành phố Uông Bí trong giai đoạn tiếp theo.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý ngân sách cấp huyện

Ngân sách Nhà nước và vai trò của NSNN

Quản lý ngân sách nhà nước

Kinh nghiệm quản lý NS cấp huyện ở một số địa phương

2.2 Thực trạng công tác quản lý ngân sách cấp huyện của Thành phố Uông Bí giai đoạn từ năm 2011 đến nay

Giới thiệu chung về Thành phố Uông Bí

Thực trạng quản lý Ngân sách cấp huyện của Thành phố Uông Bí

 Đánh giá chung về công tác quản lý ngân sách của Thành phố Uông Bí

2.3 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tiếp theo

Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định hướng hoàn thiện công tác quản lý NSNN cấp huyện của Thành phố Uông Bí đến năm 2016 và tầm nhìn đến năm 2030

Một số giải pháp tăng cường quản lý NSNN cấp huyện của Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Một số kiến nghị

3. Kết luận

Luận văn cao học với đề tài: "Quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh" đã đạt được những kết quả sau: Hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu đó là: khái niệm NSNN, NSĐP; vai trò của NSNN, NSĐP; các căn cứ và nội dung quản lý NSĐP; các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý NSĐP, kinh nghiệm quản lý NSĐP của một số địa phương ở Việt Nam. Luận văn đã sử dụng các phương pháp phân tích một cách khoa học, phong phú, toàn diện, cập nhật qua phương pháp tiếp cận hệ thống và thống kê tổng hợp. Đưa ra những đánh giá sát thực về thực trạng công tác quản lý NS cấp huyện trên địa bàn Thành phố Uông Bí những kết quả đạt được, những mặt yếu kém cần khắc phục, hoàn thiện.

4. Tài liệu tham khảo

Hoàng Anh (2006), Các quy định mới về quản lý thu chi ngân sách mua sắm và sử dụng tài sản Nhà nước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội.

Bộ Tài chính (2003), Thông tư số 60/2003/BTC ngày 23/6/2003 về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn, Nxb Tài chính, Hà Nội.

Bộ Tài chính (2006), Chế độ kế toán ngân sách, tài chính xã và những quy định về quản lý tài chính, hành chính, tư pháp cán bộ xã, phường, thị trấn, Nxb Tài chính, Hà Nội.

Bùi Mạnh Cường (2012), Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn NSNN ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dương Đăng Chinh, Phạm Văn Khoan (2007), Giáo trình Quản lý tài chính công, Nxb Tài chính, Hà Nội

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM