Luận văn ThS: Quản lý Nhà nước về lĩnh vực Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Luận văn Quản lý Nhà nước về lĩnh vực Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu, đánh giá thực trạng công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Hà Giang, từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN, nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của QNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang góp phần HĐH nền hành chính, phục vụ hiệu quả cho công tác cải cách hành chính, phát triển KT-XH, giữa vững và ổn định an ninh - quốc phòng.

Luận văn ThS: Quản lý Nhà nước về lĩnh vực Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài

Tại tỉnh Hà Giang, công tác QLNN đối với lĩnh vực CNTT nhất là ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN trong thời gian qua đã được chú trọng và nâng cao năng lực quản lý, song vẫn còn nhiều hạn chế, mặt bằng CNTT hiện nay vẫn ở trình độ thấp, phát triển chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, tụt hậu so với nhiều địa phương khác. Các kế hoạch, đề án ứng dụng CNTT đã được xây dựng và phê duyệt nhưng trong quá trình triển khai còn gặp nhiều vướng mắc, thiếu các quy chế, quy định về quản lý, vận hành và hướng dẫn sử dụng hạ tầng CNTT, các chế độ, chính sách về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN chưa đi vào cuộc sống. Do vậy, công tác QLNN đối với lĩnh vực CNTT nói chung và ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN nói riêng đang là vấn đề cần quan tâm, đòi hỏi phải có những công trình nghiên cứu về lĩnh vực này, cả dưới góc độ lý luận và thực tiễn.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở lý luận QLNN đối với lĩnh vực CNTT và QLNN về ứng dụng CNTT. Luận văn tìm hiểu, đánh giá thực trạng công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Hà Giang, từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN, nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của QNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang góp phần HĐH nền hành chính, phục vụ hiệu quả cho công tác cải cách hành chính, phát triển KT-XH, giữa vững và ổn định an ninh - quốc phòng.

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Cần làm gì để hoàn thiện công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Hà Giang trong thời gian tới?

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là: Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đối tượng nghiên cứu chính của luận văn là công tác quản lý Nhà nước về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Về không gian: Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Hà Giang. 

Về thời gian: Luận văn nghiên cứu công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Hà Giang từ khi có cơ quan chuyên trách về CNTT ở địa phƣơng, Sở Bƣu chính - Viễn thông (nay là Sở Thông tin và Truyền thông) từ năm 2006 đến nay

2. Nội dung

2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu và cơ sở lý luận QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN

Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Khái niệm, đặc điểm của công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin

Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin

2.2 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng và địa điểm, thời gian nghiên cứu

Phương pháp thu thập thông tin, tổng hợp số liệu hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu

2.3 Thực trạng công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Hà Giang;

Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Hà Giang

Thực trạng công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang từ năm 2006 đến nay

Những kết quả đã đạt được về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang

Nhận xét, đánh giá thực trạng công tác quản lý về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt đông của cơ quan nhà nước

2.4 Phương hướng hoàn thiện và các giải pháp để hoàn thiện công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Hà Giang

Phương hướng hoàn thiện công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Hà Giang đến năm 2020.

Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang.

3. Kết luận

Việc nghiên cứu thực tế công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Hà Giang, xem xét các tồn tại để từ đó đưa ra các khuyến nghị, khắc phục tồn tại nhằm mục đích nâng cao hiệu lực quản lý từ đó làm cơ sở cho sự phát triển của ứng dụng CNTT, đẩy mạnh cải cách hành chính. Những khuyến nghị nêu lên trong Luận văn này, mặc dù chỉ là khuyến nghị ban đầu cần hoàn thiện hơn, tuy nhiên, nếu thực hiện tốt thì công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang sẽ có một bước tiến mới. Nó sẽ tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của CQNN ở tỉnh Hà Giang trong thời gian tới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Nghị quyết số 16/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

4. Tài liệu tham khảo

Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về CNTT, 1997. CNTT - Tổng quan và một số vấn đề cơ bản. Hà Nội: Nhà xuất bản Giao thông vận tải. 

Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương, 2001. Ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. 

Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ, 2008. Thông tư liên tịch số 03 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng VH-TT thuộc UBND cấp huyện. Hà Nội, tháng 6 năm 2008. 

Bộ TT&TT, 2011. Báo cáo ứng dụng CNTT năm 2010. Hà Nội, tháng 6 năm 2011

Nguyễn Thành Chung, 2007. Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên. 

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM