Luận văn ThS: Hoàn thiện quy trình và phương pháp lập dự toán doanh thu, chi hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Luận văn ThS Hoàn thiện quy trình và phương pháp lập dự toán doanh thu, chi hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình nghiên cứu tình hình thực trạng công tác lập dự toán tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay

Luận văn ThS: Hoàn thiện quy trình và phương pháp lập dự toán doanh thu, chi hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Dự toán là công cụ quản trị quan trọng. Dự toán được sử dụng để kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động không chỉ trong các doanh nghiệp mà các đơn vị sự nghiệp có thu cũng có thể sử dụng dự toán cho các mục đích này. Trong các đơn vị sự nghiệp có thu, dự toán có thể được sử dụng để cụ thể hóa các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn thành các hoạt động cụ thể. Sau đó, dự toán lại được sử dụng như một công cụ để kiểm soát và đánh giá hiệu quả của đơn vị. Nhờ dự toán, nhà quản trị có thể định hướng các hoạt động của đơn vị theo đúng mục tiêu đã đặt ra. Khi các hoạt động được thực hiện xong, thông qua so sánh thực tế với dự toán, nhà quản trị có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động của từng bộ phận cũng như toàn đơn vị.

1.2 Tình hình nghiên cứu

Thông qua các tài liệu nghiên cứu, học viên muốn nêu tầm quan trọng của công tác lập dự toán đối với một đơn vị nhằm kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động của mình để đạt được mục tiêu chung của đơn vị. Từ đó học viên muốn áp dụng vào tình hình hoạt động thực tế tại đơn vị mình đang công tác là Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, để giúp cho nhà quản trị của Bệnh viện kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Bệnh viện trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra

1.3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu tình hình thực trạng công tác lập dự toán tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình, phương pháp lập dự toán tại Bệnh viện trong đó nêu cụ thể nội dung lập dự toán nhằm góp phần hoàn thiện lập dự toán, phân bổ nguồn lực, phối hợp hoạt động và đo lường được hiệu quả hoạt động giữa các bộ phận trong Bệnh viện, đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động trong điều kiện tự chủ về tài chính

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quy trình, phương pháp và nội dung lập dự toán thu, chi hoạt động tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Phạm vi nghiên cứu: là thực trạng lập dự toán tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2017

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thiện nghiên cứu đề tài, luận văn đã sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu tình huống cụ thể khác nhau

1.6 Ý nghĩa của đề tài

Chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự toán hoạt động phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

2. Nội dung

2.1 Các vấn đề chung về phương pháp, quy trình và nội dung lập dự toán thu, chi hoạt động

Khái quát chung về lập dự toán tổng thể

Phân loại dự toán

Phương pháp lập dự toán tổng thể

Quy trình lập dự toán tổng thể

Nội dung lập dự toán tại đơn vị sự nghiệp y tế công lập

2.2 Thực trạng phương pháp, quy trình và nội dung lập dự toán thu, chi hoạt động tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

Tổng quan về Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

Tổ chức bộ máy kế toán của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

Tình hình tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

Công tác lập dự toán thu, chi hoạt động tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

Đánh giá những ưu điểm và tồn tại

2.3 Giải pháp hoàn thiện phương pháp, quy trình và nội dung lập dự toán hoạt động tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

Định hướng phát triển của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Vai trò của dự toán trong kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Các giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán hoạt động phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

3. Kết luận

Trong bài luận văn này, học viên đã tổng quát được cơ sở lý luận về công tác lập dự toán thu, chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp y tế  công lập ở nước ta hiện nay. Đồng thời đi sâu nghiên cứu, nêu lên thực trạng, nhận xét, đánh giá về hiệu quả cũng như hạn chế của công tác lập dự toán tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện phương pháp, quy trình và nội dung lập dự toán thu, chi hoạt động tại Bệnh viện

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Tài chính (2014), Thông tư số 162/TT-BTC ngày 6/11/2014 quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;

Bộ Tài chính (2006), Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

Bộ Tài chính (2010), Thông tư số 185/TT-BTC ngày 15/11/2010 về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán HCSN ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS Kế toán trên--

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM