Luận án TS: Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Luận án TS Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu lý luận và phân tích, đánh giá thực tiễn, Luận án đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh Việt Nam nói chung, doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng

Luận án TS: Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn nghiên cứu

Ngày nay, số lượng doanh nghiệp tham gia ngành sản xuất gốm sứ - thuỷ tinh khá lớn và ngày càng có xu hướng tăng lên. Trong vòng 10 năm (từ năm 2003 đến năm 2014), số lượng doanh nghiệp tham gia ngành sản xuất gốm sứ - thủy tinh đã tăng 216,17% và chiếm hơn 6% tổng số DN Công nghiệp chế biến, chế tạo. Những DN này nằm dải rác trên các tỉnh thành trong cả nước. Trong đó, nhiều DN đứng ở tốp đầu ngành sản xuất kính (như: Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu, Công ty TNHH Kính Nổi Việt Nam…), ngành sản xuất gốm sứ (như: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Công ty Cổ phần Catalan, Công ty Long Phương…) tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Những DN sản xuất gốm sứ - thủy tinh nằm trong tốp 5 ngành tạo việc làm cho lao động lớn nhất trong Công nghiệp chế biến, chế tạo (nó tạo việc làm cho gần 6% tổng số lao động).

1.2 Mục đích nghiên cứu

Hệ thống hoá có chọn lọc, có phát triển những khái niệm và vấn đề lý luận về quản trị tài chính, hiệu quả quản trị tài chính, hình thành cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu luận án

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Luận án tập trung nghiên cứu hiệu quả quản trị tài chính trong doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Luận án sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử để nghiên cứu công tác quản trị tài chính doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp trong doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh

1.5 Những đóng góp mới 

Đánh giá thực trạng hiệu quả công tác quản trị tài chính trong các DN sản xuất gốm sứ - thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong những năm gần đây trên các mặt: Tổ chức bộ máy quản trị tài chính, quản trị tài sản (quản trị vốn bằng tiền, khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định), quản trị nguồn vốn huy động. Trên cơ sở đó đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân tồn tại trong công tác quản trị tài chính tại các DN sản xuất gốm sứ - thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận

Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp

Hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

Kinh nghiệm của một số công ty trên thế giới về quản trị tài chính và bài học rút ra cho các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh Việt Nam

2.2 Thực trạng tình hình

Tổng quan về ngành sản xuất gốm sứ - thủy tinh

Thực trạng hiệu quả quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Đánh giá thực trạng hiệu quả quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

2.3 Một số giải pháp 

Xu hướng phát triển ngành sản xuất gốm sứ - thủy tinh trong tình hình kinh tế hiện nay

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

3. Kết luận

Quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung, trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh nói riêng là một trong những vấn đề có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế. Các vấn đề về tài chính doanh nghiệp, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt mục tiêu của doanh nghiệp đã được đề cập khá  nhiều, luận án với đề tài “Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” đã giải quyết các vấn đề cơ bản

4. Tài liệu tham khảo

Phạm Thị Vân Anh (2012), Các giải pháp nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay, LATS Kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội.
Nguyễn Be (2000),
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội.

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ ngân hàng trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM