Luận án TS: Tác động của quản trị công ty đến rủi ro và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Luận án TS Tác động của quản trị công ty đến rủi ro và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam nghiên cứu tác động của quản trị công ty đến rủi ro và hiệu quả tài chính của các NHTM ở Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, luận án cũng sẽ thảo luận những hàm ý chính sách nhằm nâng cao năng lực quản trị công ty, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả tài chính của các ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam.

Luận án TS: Tác động của quản trị công ty đến rủi ro và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn nghiên cứu

Quản trị công ty (QTCT) là một chủ đề dành được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu lẫn các nhà quản lý doanh nghiệp trên thế giới, đặc biệt là cuộc khủng hoảng gần đây 2007-2009 Ďã bộc lộ một số điểm yếu trong cơ chế quản trị công ty ở các quốc gia khác nhau. Cuộc khủng hoảng ban đầu bắt đầu trong lĩnh vực tài chính ở Mỹ (nhƣ: Lehman Brothers và IndyMac), Anh (như: Northern Rock, Bradford và Bingley, Alliance và Leicester, HBOS và Royal Bank of Scotland) và các nền kinh tế phát triển khác và dẫn đến tổn thất đáng kể trong các tổ chức tài chính trên toàn thế giới trong vài tháng (Erkens và ctg, 2012). Vì vậy, mối quan tâm về quản trị công ty tốt là một đòi hỏi cấp thiết, đặc biệt là quản trị công ty trong ngân hàng

1.2 Mục đích nghiên cứu

Kiểm định tác động của quản trị công ty đến rủi ro của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Kiểm định tác động của quản trị công ty đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao năng lực quản trị công ty, hạn chế rủi ro Để nâng cao hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Những yếu tố nào của quản trị công ty ảnh hưởng đến rủi ro của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam?

Những yếu tố nào của quản trị công ty ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam?

Hàm ý chính sách nào có thể áp dụng để nâng cao năng lực quản trị công ty, hạn chế rủi ro để nâng cao hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam?

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Tác động của quản trị công ty đến rủi ro và hiệu quả tài chính của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Nghiên cứu các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Nghiên cứu tập trung vào giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi quy dữ liệu bảng (Panel regression) với phương pháp (OLS, FEM, REM) để ước lượng các mô hình. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng sử dụng một số phương pháp để kiểm tra về một số vi phạm giả thuyết cũng như đảm bảo sự đúng đắn của mô hình được sử dụng trong nghiên cứu

1.6 Những đóng góp mới 

Với mục tiêu nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu như trên, kết quả nghiên cứu đã cho thấy trong bối cảnh Việt Nam cho kết quả: (i) các yếu tố của quản trị công ty tác động đến rủi ro của ngân hàng bao gồm: tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập (Bindep), tỷ lệ thành viên HĐQT là nữ (Femdir), tỷ lệ thành viên HĐQT là người nƣớc ngoài (Fordir), tỷ lệ thành viên HĐQT tham gia điều hành (Execdir); (ii) các yếu tố của quản trị công ty tác động đến hiệu quả tài chính của ngân hàng

2. Nội dung

2.1  Cơ sở lý thuyết

Cơ sở lý thuyết

Tác động của quản trị công ty đến rủi ro và hiệu quả tài chính của ngân hàng

Khoảng trống nghiên cứu

2.2 Phương pháp nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu

Dữ liệu nghiên cứu

Đo lường tác động của quản trị công ty đến rủi ro của các NHTM ở Việt Nam

Đo lường tác động của quản trị công ty đến hiệu quả tài chính của các NHTM ở Việt Nam

Đo lường mối quan hệ giữa rủi ro và hiệu quả tài chính của các NHTM ở Việt Nam

Phương pháp phân tích và xử lý số liệu

2.3 Kết quả nghiên cứu 

Thực trạng hoạt động của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2017

Thống kê mô tả các biến nghiên cứu

Phân tích mối tương quan giữa các biến

Đo lường tác động của quản trị công ty đến rủi ro của các NHTM ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2017

Đo lường tác động của quản trị công ty đến hiệu quả tài chính của các NHTM ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2017

Đo lường tác động của quản trị công ty đến hiệu quả tài chính của các NHTM ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2017

3. Kết luận

Tác giả đã trình bày những kết quả nghiên cứu chính mà luận án đã chỉ ra được. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu này, luận án đã có những đóng góp nhất định cả trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn về đo lường tác động của quản trị công ty đến rủi ro và hiệu quả tài chính của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2017

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Tài chính, 2007, Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán/trung tâm giao dịch chứng khoán, Hà Nội
Chính Phủ, 2012,
Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015”, Hà Nội.
Chính Phủ, 2017, Đề án ―Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ  xấu giai đoạn 2016 – 2020‖, Hà Nội.
Chính phủ, 2018,
Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Hà Nội

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ ngân hàng trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM