Luận văn: Thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam và một số kiến nghị

Mục tiêu của luận văn Thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam và một số kiến nghị là đánh giá năng lực cạnh tranh của các DNNVV Việt Nam để đưa ra giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các DNNVV trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam đang phát triển theo hướng CNH - HĐH, ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế.

Luận văn: Thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam và một số kiến nghị

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Việc tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá nghiêm túc thực trạng năng lực cạnh tranh của các DNNVV sẽ đưa ra một bức tranh khái quát về các DNNVV Việt Nam. Dựa trên cơ sở phân tích về thực trạng để thấy được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của các doanh nghiệp trong thời gian qua, từ đó đưa ra những kiến nghị phù hợp có ý nghĩa quan trọng giúp DNNVV nâng cao sức cạnh tranh của mình trong sân chơi chung với rất nhiều đối thủ lớn mạnh trong và ngoài nước. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu: “Thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam và một số kiến nghị” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Đánh giá năng lực cạnh tranh của các DNNVV Việt Nam để đưa ra giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các DNNVV trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam đang phát triển theo hướng CNH - HĐH, ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế.

1.3  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Khoá luận nghiên cứu lý luận và thực tiễn năng lực cạnh tranh của các DNNVV ở Việt Nam.

Thời gian: Nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh của DNNVV ở Việt Nam trong những năm gần đây, cụ thể giai đoạn 2000-2010.

Không gian: Tất cả các doanh nghiệp nằm trong lãnh thổ Việt Nam thoả mãn định nghĩa Nghị định 90/2001/NĐ-CP của Chính phủ về DNNVV. Mặt khác, khoá luận cũng giới hạn nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế đang phát triển ở giai đoạn nền tảng của sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng cao

1.4  Phương pháp nghiên cứu

Khoá luận sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản trên cơ sở phương pháp luận như phương pháp thống kê, phương pháp điều tra phân tích so sánh kết hợp với phương pháp phân tích theo quan điểm tổng hợp. Bên cạnh đó, khoá luận còn kết hợp giữa lý luận và thực tiễn thông qua các tài liệu và việc tìm hiểu, tham khảo ý kiến của các nhà doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia trong lĩnh vực phát triển DNNVV. Khoá luận cũng vận dụng các quan điểm, đường lối chính sách về phát triển DNNVV của Đảng và Nhà nước để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu.

1.5 Tình hình nghiên cứu 

Nhận thức được tầm quan trọng của DNNVV đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đã có một số chương trình nghiên cứu khá qui mô ở cấp Bộ, Ngành và của một số chuyên gia, nhà nghiên cứu. Tuy nhiên cách tiếp cận, đánh giá năng lực cạnh tranh có nhiều quan điểm khác nhau. Với đề tài này, tác giả đã chọn hướng đánh giá theo quan điểm tổng hợp để có cái nhìn đa chiều về năng lực cạnh tranh của các DNNVV ở Việt Nam

2. Nội dung

2.1 Một số lý luận chung về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lý luận chung về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số nƣớc

2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Phân tích các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Các nhân tố bên trong của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Các nhân tố bên ngoài của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

2.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Định hwớng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

3. Kết luận

Trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh những cơ hội còn có rất nhiều thách thức đặt ra đòi hỏi các DNVVN phải vượt qua. Do đó, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNVVN có ý nghĩa vô cùng quan trọng để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Từ việc nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh của các DNVVN Việt Nam, khóa luận đã đưa ra những kiến nghị đối với doanh nghiệp và Nhà nước trên cơ sở những giải pháp của các nhà hoạch định chính sách và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới như Nhật Bản, Thái Lan. Bên cạnh những nỗ lực của doanh nghiệp Nhà nước cần phải hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, hỗ trợ nguồn vốn, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường khả năng liên kết giữa các doanh nghiệp, tăng cường công tác xúc tiến thương mại ra thị trường thế giới. 

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2006a), Kết quả khảo sát doanh nghiệp năm 2005 tại 30 tỉnh, thành phố phía Bắc, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2006b), Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 – 2010).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2008a), Bàn về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời kỳ mới, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2008b), Bối cảnh trong nước, quốc tế và việc nghiên cứu xây dựng chiến lược 2010 – 2020, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2008c), Báo cáo thường niên doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 2008.

4.2 Tiếng Anh

European Commission 2009, Report on implementation of the SME definition, viewed 3 March 2010

Tamangan, R, Josef, F & Habito, C 2004, Small and Medium Enterprise Development Experience and Policy in Japan and the Philippines: Lessons and Policy Implications, Ateneo de Manila University, pp. 40-46, viewed 10 March 2010

The Global Competitiveness Report 2009 – 2010, World Economic Forum.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thương mại trên ---

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM