Luận văn ThS: Phát triển đội ngũ viên chức khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Luận văn Phát triển đội ngũ viên chức khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong bối cảnh hiện nay được hoàn thành với mục tiêu nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức khoa học, phù hợp với chiến lược phát triển của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Luận văn ThS: Phát triển đội ngũ viên chức khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ trên, một trong số mục tiêu chiến lược mà VASS phải thực hiện là xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học của Viện cả về số lượng và chất lượng, xây dựng đội ngũ chuyên gia có trình độ cao, các nhà khoa học kế cận có triển vọng, có khả năng giải quyết các nhiệm vụ khoa học quan trọng, tham gia có hiệu quả vào hợp tác và hội nhập quốc tế. Tuy vậy, công tác này trong những năm qua bên cạnh những thuận lợi và thành tựu đạt được cũng còn những khó khăn, hạn chế, bất cập nhất định cần phải nghiên cứu làm rõ để xây dựng chiến lược, kế hoạch, giải pháp phù hợp. Xuất phát từ mục tiêu trên, cùng với những kiến thức lý luận được đào tạo và kinh nghiệm thưc tế trong quá trình học tập, nghiên cứu và công tác, tôi chọn vấn đề: “Phát triển đội ngũ viên chức khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong bối cảnh hiện nay” để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình. 

1.2 Tình hình nghiên cứu đề tài 

Vấn đề nguồn nhân lực (NNL) và phát triển NNL nói chung đã được rất nhiều nhà khoa học quốc tế quan tâm nghiên cứu trong nhiều công trình khác nhau. Trước hết, là các công trình của một số nhà khoa học thế giới đã có những đóng góp quan trọng về mặt lý luận và phương pháp luận về NNL và vốn nhân lực như: Milton Freidman, Simon Kuznet và Gary Becker, một số nhà khoa học như L. Nadler và Z. Nadler (1990), M. Marquardt và D. Engel (1993), D. Beg, S. Fisher và R. Donbush (1997), Stivastava (1997),… 

1.3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích: Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức khoa học, phù hợp với chiến lược phát triển của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Nhiệm vụ: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức khoa học, nghiên cứu những kinh nghiệm của một số đơn vị trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức khoa học từ đó phân tích thực trạng phát triển đội ngũ viên chức khoa học tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; đánh giá làm rõ những thuận lợi và khó khăn thành tựu và hạn chế; xác định những nguyên nhân của những thành công và hạn chế;

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đội ngũ viên chức khoa học VASS.

Về nội dung nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu nội dung phát triển đội ngũ viên chức khoa học của VASS toàn diện về quy mô, chất lượng, cơ cấu và các hình thức, biện pháp để phát triển đội ngũ viên chức khoa học (quy hoạch, tuyển chọn; đào tạo, bố trí sử dụng và tạo động lực thúc đẩy).

Về thời gian: Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ viên chức khoa học ở VASS giai đoạn 2015-2017.

Về không gian: Nghiên cứu ở VASS

1.5 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích, tổng hợp 

Phương pháp thống kê, so sánh 

Phương pháp logic

Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp

Phương pháp xử lý thông tin

1.6 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 

Về mặt lí luận góp phần khái quát và phát triển những nội dung lý thuyết về phát triển NNL nói chung cũng như đội ngũ viên chức khoa học nói riêng.

Về mặt thực tiễn, luận văn nghiên cứu, tìm hiểu và tổng hợp các kinh nghiệm thực tiễn có giá trị của một số viện trong và ngoài nước về phát triển đội ngũ viên chức khoa học. 

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển đội ngũ viên chức khoa học 

Một số khái niệm

Nội dung phát triển đội ngũ viên chức khoa học

Hình thức, biện pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ viên chức khoa học

Kinh nghiệm phát triển đội ngũ viên chức khoa học

2.2 Thực trạng phát triển đội ngũ viên chức khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Khái quát chung về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Thực trạng phát triển đội ngũ viên chức khoa học Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ viên chức khoa học của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

2.3 Định hướng và giải pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quan điểm, mục tiêu và phương hướng phát triển nguồn nhân lực của VASS

Một số giải pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học của VASS

Mối quan hệ giữa các giải pháp

Một số khuyến nghị đối với nhà nước

3. Kết luận

Luận văn đã hệ thống hoá một cách chọn lọc cơ sở lý luận về NNL và phát triển NNL, đặc biệt là đội ngũ viên chức khoa học; xác định nội dung phát triển nhân lực khoa học; cách thức phát triển và phân tích các yếu tố tác động đến phát triển nhân lực khoa học. Luận văn cũng đã đúc kết những bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc phát triển NNL khoa học và công nghệ. Luận văn đã xây dựng được cơ sở dữ liệu về đội ngũ viên chức khoa học làm căn cứ để phân tích, đánh giá thực trạng, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, từ đó đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học VASS trong giai đoạn tới.

4. Tài liệu tham khảo

Ban tổ chức cán bộ (2015, 2016, 2017), “Báo cáo tổng kết công tác tổ chức, cán bộ và phương hướng, nhiệm vụ công tác”, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ (2015, 2016, 2017), “Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và phương hướng, nhiệm vụ công tác”, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Bộ KH& CN (2003), “Cẩm nang về đo lường nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế” (OECD)

Bộ KH&CN (2011), Quyết định số 4009/QĐ-BKHCN về Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020.

Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2009), “Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực”, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM