Luận văn ThS: Quản lý thu thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Luận văn Quản lý thu thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương được hoàn thành với mục tiêu nhằm góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong những năm gần đây (2013 - 2015).

Luận văn ThS: Quản lý thu thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Quản lý thu thuế hiện nay còn đang gặp rất nhiều khó khăn khi áp dụng cơ chế tự khai, tự nộp thuế lại chủ yếu dựa vào sự tự giác của doanh nghiệp trong việc chấp hành Luật thuế và Luật quản lý thuế, nên cũng có không ít các doanh nghiệp đã lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật và cơ chế quản lý để gian lận thuế, trốn thuế. Trong đó tình trạng thất thu thuế là nổi cộm, đặc biệt là thuế Thu nhập doanh nghiệp. Nhận thức được vai trò quan trọng của việc quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương, tôi lựa chọn đề tài “ Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, qua đó góp phần đề xuất giải pháp quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tốt hơn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu

Cho đến nay đã có một số đề tài nghiên cứu xung quanh vấn đề về thuế - quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nói chung. Mỗi đề tài nghiên cứu đều có mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, cách tiếp cận và mục tiêu cụ thể khác nhau.

1.3 Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đề xuất giải pháp tăng cường quản lý chặt chẽ, đúng pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Nội dung: Nghiên cứu thực trạng quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

Địa điểm: Cục thuế tỉnh Hải Dương và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Thời gian nghiên cứu đề tài: Luận văn giới hạn sử sụng dữ liệu thứ cấp nghiên cứu thực trạng trong 3 năm gần đây (2013 – 2015)

1.5 Phương pháp nghiên cứu đề tài

Trong luận văn có sử dụng tổng hợp nhiều loại phương pháp nghiên cứu: phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp tổng hợp dữ liệu, phương pháp thống kê, phương pháp đánh giá

1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Về khoa học: Đề tài đã góp phần hệ thống hóa và sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp; các chỉ tiêu phản ánh kết quả thu thuế và nội dung quản lý nhà nước về thu thuế thu nhập doanh nghiệp; đúc kết kinh nghiệm quản lý nhà nước với hoạt động thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bài học kinh nghiệm cho các Cục Thuế.

Về thực tiễn: Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo có giá trị cho công tác đào tạo của các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế và quản trị kinh doanh. 

2. Nội dung

2.1 Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp 

Khái quát về thuế thu nhập doanh nghiệp

Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Kinh nghiệm quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở một số địa phương và bài học kinh nghiệm cho tỉnh Hải Dƣơng

2.2 Thực trạng quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương

Khái quát về Cục Thuế tỉnh Hải Dương

Thực trạng quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đánh giá thực trạng quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương

2.3 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Quan điểm, định hướng, mục tiêu hoàn thiện quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Một số kiến nghị

3. Kết luận

Việc nghiên cứu những vấn đề lý luận về quản lý thuế TNDN đối với các doanh nghiệp có vốn ĐTNN trên địa bàn tỉnh Hải Dương cho thấy: Quản lý thuế là hoạt động tất yếu của Nhà nước nhằm thực hiện việc thu thuế vào NSNN. Nghiên cứu lý luận về quản lý thuế để làm rõ khái niệm, lý luận cơ bản về thuế TNDN và quản lý thuế TNDN. Từ đó, tạo điều kiện để nghiên cứu và đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp có vốn ĐTNN trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ khi thực hiện theo Luật quản lý thuế đến nay. Từ kết quả nghiên cứu thực trạng quản lý thuế TNDN đối với DN có vốn ĐTNN tại tỉnh Hải Dương. Trên cơ sở nghiên cứu và kế thừa, luận văn đã hệ thống hoá được các nội dung lý luận cơ bản về thuế TNDN và quản lý thuế TNDN. Qua phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệpcó vốn ĐTNN trên địa bàn tỉnh Hải Dương, luận văn đã thể hiện và chỉ rõ các kết quả chủ yếu, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác quản lý thuế.

4. Tài liệu tham khảo

Mai Thị Vân Anh (2014), Nhận dạng hành vi gian lận của thuế xuất, nhập khẩu, Tạp chí tài chính.

TS. Hoàng Văn Bằng (2009), Giáo trình lý thuyết và chính sách thuế, Nxb Tài chính, Hà Nội.

PGS. TS Nguyễn Thị Bất, Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

Bộ Tài chính (2011), Quyết định 2162/QĐ-BTC ngày 08/9/2011 về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015, Hà Nội

Bộ Tài chính (2012), Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế. 

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:20/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM