Luận văn ThS: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Luận văn Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội được hoàn thành với nội dung chính như: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vốn đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản cấp huyện; Thực trạng về công tác quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội; Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Thanh Oai.

Luận văn ThS: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

1. Nội dung

1.1 Cơ sở lý luận và thực tiễn về vốn đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản cấp huyện

Cơ sở lý luận về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Các yếu tố ảnh hưởng công tác quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản cấp huyện

Cơ sở thực tiễn về công tác quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Những công trình khoa học có liên quan đến đề tài

1.2 Thực trạng về công tác quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội

Đặc điểm tự nhiên, kinh tế- xã hội huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội

Các cơ quan trực tiếp quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Thanh Oai

Thực trạng về công tác quản lý nhà nƣớc về vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2016

Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Thanh Oai

1.3 Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Thanh Oai

Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Oai trong thời gian tới

Cơ sở đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Thanh Oai

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Thanh Oai – Thành phố Hà Nội

Một số kiến nghị

2. Kết luận

Qua phân tích và đánh giá quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN trên địa bàn huyện Thanh Oai cho thấy rằng quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN còn những tồn tại nhất định, nhất là công tác lập báo cáo đầu tư, lập dự án, tiếp theo là khâu công tác lập, giao kế hoạch hàng năm chưa được quản lý chặt chẽ dẫn đến tình trạng thất thoát, lãng phí vốn đầu xây dựng cơ bản. Vì vậy UBND huyện Thanh Oai cần phải có giải pháp cho quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN để tăng hiệu quả chi đầu tư XDCB. Đề tài có tính thời sự cấp bách, góp phần tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước cấp Huyện nhằm chống thất thoát, lãng phí vốn đầu tư, thúc đẩy tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

3. Tài liệu tham khảo

Luật Ngân sách Nhà nƣớc, Số 01/2002/QH ngày 16/12/2002 [2] Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Bộ Tài chính (2005), Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005, Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN.

PGS.TS. Nguyễn Bá Uân (2016), Bài giảng Quản lý Nhà nƣớc về kinh tế nâng cao

 PGS.TS. Ngô Thị Thanh Vân (2016), Bài giảng Quản lý tài chính công 

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM