Mẫu D06-TS: Bảng tổng hợp người tham gia BHXH tự nguyện, ngân sách nhà nước hỗ trợ

Bảng tổng hợp người tham gia BHXH tự nguyện, ngân sách nhà nước hỗ trợ được lập ra nhằm mục đích tổng hợp số người, số tiền do người tham gia BHXH tự nguyện đóng, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ. Sau đây là Mẫu Bảng tổng hợp người tham gia BHXH tự nguyện, ngân sách nhà nước hỗ trợ (Mẫu D06-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu D06-TS: Bảng tổng hợp người tham gia BHXH tự nguyện, ngân sách nhà nước hỗ trợ

1. Mục đích lập Bảng D06-TS

Tổng hợp số người, số tiền do người tham gia BHXH tự nguyện đóng, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ.

2. Trách nhiệm lập Bảng D06-TS

Đơn vị lập: Cơ quan BHXH.

3. Thời gian lập Bảng D06-TS

Thời gian lập: 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng.

Căn cứ lập: Mẫu D05a-TS.

4. Phương pháp lập Bảng D06-TS

Cột A: Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Cột B: Ghi tên xã/huyện tương ứng.

Cột 1: Ghi số người tham gia BHXH tự nguyện đến cuối kỳ báo cáo.

Cột 2: Ghi số tiền phải đóng theo đăng ký của người tham gia (mức thu nhập tháng của người làm căn cứ đóng x 22%).

Cột 3: Ghi số tiền do người tham gia đóng (= cột 2 - cột 4).

Cột 4: Ghi số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ [= 22% x tỷ lệ (%) hỗ trợ của Nhà nước (= 30% với người tham gia thuộc hộ nghèo, 25% với người tham gia thuộc hộ cận nghèo, 10% với các đối tượng khác) x mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn x số tháng hỗ trợ].

Mức hỗ trợ tiền đóng hằng tháng cho người tham gia BHXH tự nguyện trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 là 46.200 đồng/tháng đối với người thuộc hộ nghèo; 38.500 đồng/tháng đối với người thuộc hộ cận nghèo; và 15.400 đồng/tháng đối với các đối tượng khác.

Cột 5: Ghi số tiền ngân sách nhà nước đã chuyển.

Cột 6: Ghi số tiền ngân sách nhà nước chưa chuyển.

5. Mẫu Bảng tổng hợp người tham gia BHXH tự nguyện, ngân sách nhà nước hỗ trợ (Mẫu D06-TS)

Bảng tổng hợp người tham gia BHXH tự nguyện, ngân sách nhà nước hỗ trợ (Mẫu D06-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Bảng tổng hợp người tham gia BHXH tự nguyện, ngân sách nhà nước hỗ trợ (Mẫu D06-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM