Mẫu 1-CBH: Thông báo kinh phí chi trả các chế độ BHXH

Mẫu 1-CBH được cơ qun BHXH tỉnh lập ra để thông báo cho BHXH huyện biết số kinh phí chi trả cho người hưởng các chế độ BHXH trên địa bàn huyện do BHXH tỉnh chuyển cho Bưu điện tỉnh. Dưới đây là Mẫu Thông báo kinh phí chi trả các chế độ BHXH (Mẫu 1-CBH) mới nhất eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu 1-CBH: Thông báo kinh phí chi trả các chế độ BHXH

1. Mục đích lập thông báo

Dùng để thông báo cho BHXH huyện biết số kinh phí chi trả cho người hưởng các chế độ BHXH trên địa bàn huyện do BHXH tỉnh chuyển cho Bưu điện tỉnh. Làm cơ sở để BHXH huyện theo dõi, hạch toán, thanh quyết toán với Bưu điện huyện.

2. Trách nhiệm lập thông báo

Đơn vị lập: BHXH tỉnh.

3. Thời gian lập thông báo

Thời gian lập: theo từng lần chuyển tiền.

Căn cứ lập:

- Số tiền chi BHXH đã chuyển cho cơ quan bưu điện

- Bảng thanh toán C74-HD

- Danh sách chi trả để chuyển tiếp số kinh phí còn lại

4. Phương pháp lập thông báo

Lập theo từng lần chuyển tiền.

BHXH tỉnh (Phòng Kế hoạch Tài chính) căn cứ số tiền chi BHXH đã chuyển cho cơ quan bưu điện của tháng trước còn dư (nếu có) trên Bảng thanh toán C74-HD với Danh sách chi trả để chuyển tiếp số kinh phí còn lại, Ủy nhiệm chi cho Bưu điện tỉnh, lập Thông báo cho từng BHXH huyện số tiền chi trả cho người hưởng theo danh sách của từng BHXH huyện.

5. Mẫu Thông báo kinh phí chi trả các chế độ BHXH (Mẫu 1-CBH)

Thông báo kinh phí chi trả các chế độ BHXH (Mẫu 1-CBH)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Thông báo kinh phí chi trả các chế độ BHXH (Mẫu 1-CBH) ---

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM