Unit 10 lớp 8: Recycling-Listen

Để giúp các em rèn luyện kĩ năng nghe và chọn đáp án đúng xoay quanh chủ đề hình thành và xử lý phân trộn, eLib xin gửi đến các em nội dung bài học Unit 10 "Recycling" lớp 8 phần Listening. Mời các em tham khảo!

Unit 10 lớp 8: Recycling-Listen

1. Listen Unit 10 lớp 8

You will hear four questions during the recording. Check (✓) the correct answers (Em sẽ nghe 4 câu hỏi. Đánh dấu (✓) vào câu trả lời đúng)

a) What type of garbage can you put in the compost?

A. all vegetable matter

B. meat or grain products

b) Where is the best place for a compost heap?

A. a place that gets no sun

B. a place that gets sun and shade

c) Should you water the compost?

A. Yes

B. No

d) How long does it take before you can use the compost?

A. after it rains

B. six months

Tạm dịch

a) Bạn có thể bỏ vào phân trộn loại rác nào?

A. mọi chất thực vật

B. thịt hoặc đồ ngũ cốc

b) Nơi lý tưởng nhất để đặt một đống phân trộn là ở đâu?

A. nơi không thấy ánh mặt trời

B. nơi có ánh mặt trời và bóng râm

c) Bạn có nên bón phân trộn không?

A.

B. Không

d) Trước khi dùng phân trộn thì mất bao lâu?

A. sau khi trời mưa

B. sáu tháng

Guide to answer

a. A

b. B

c. A

d. B

Tapescript

a. What type of garbage can you put in the compost?

Today I’m going to explain how to start a compost heap. First of all, you must use only vegetable matter includes tea leaves, egg shells - but wash the shells first - and tissues. Don't use any meat or grain products because this attracts rats.

b. Where is the best place for a compost heap?

Find a place in your garden that gets a few hours of sunlight each day. Use pick or shovels to turn the compost regularly so it gets plenty of air.

c. Should you water the compost?

The compost also needs moisture, but it will get this from condensation. Cover the heap with a sheet of strong plastic if the weather is very wet.

d. How long does it take before you can use the compost?

Keep adding to the pile and after about six months, your compost will be ready to use as fertilizer.

Tạm dịch

a. Bạn có thể làm phân trộn từ loại rác nào?

Hôm nay tôi sẽ chỉ cách làm một đống phân trộn như thế nào. Đầu tiên, bạn phải dùng chất thực vật bao gồm lá trà, vỏ trứng - nhưng trước khi sử dụng hãy nhớ rửa vỏ trứng trước - sau đó mới tới các mô. Không dùng bất kỳ loại thịt hoặc ngũ cốc vì dễ làm chuột kéo đến.

b. Nơi lý tưởng nhất để đặt một đống phân trộn là ở đâu?

Tìm nơi có ánh sáng mặt trời trong vườn vài giờ mỗi ngày. Sử dụng xúc hoặc xẻng để đào phân trộn cho có nhiều không khí.

c. Bạn có nên bón phân trộn không?

Phân trộn cần độ ẩm, nhưng nhờ ngưng tụ sẽ có được. Nếu trời ẩm ướt lấy tấm nhựa cứng tủ đống phân trộn.

d. Trước khi dùng phân trộn thì mất bao lâu?

Vẫn thêm nguyên liệu vào đống phân trộn và sau khoảng sáu tháng, phân trộn sẽ dùng làm phân bón ngay.

2. Practice

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase (Chọn từ hay cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành các câu dưới đây hay chọn từ thay thế các từ hay cụm từ được gạch chân)

1. Every few weeks new satellites_____into orbit.

a. are put    b. is put     c. are putted     d. is putted

2. I ought to give up smoking.

a. should     b. could     c. may      d. am going to

3. Try to____amount of fat in your diet.

a. reuse     b. refill     c. reduce    d. recycle

4. It is_____ to park in the center of Newtown.

a. impossible     b. impossibility    c. impossibilities    d. impossibly

5. I am delighted_____you passed your exam.

a. that     b. to      c. in order to      d. so that

6. We will begin_____ a brief discussion of the problems.

a. from     b. with     c. at       d. on

8. Tree leaves____to wrap things.

a. should used              b. should be used

c. should been used     d. should be use

3. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng quan trọng như sau

  • compost (n): phân trộn
  • heap (n): đống
  • grain (n): ngũ cốc
Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM