Unit 2 lớp 8: Making Arrangements-Listen and Read

Bài học Unit 2 lớp 8 "Making Arrangements" phần Listen and Read hướng dẫn các em nghe và thực hành luyện đọc đoạn hội thoại về việc sắp xếp thời gian chuẩn bị cho một hẹn của đôi bạn.

Unit 2 lớp 8: Making Arrangements-Listen and Read

1. Task 1 Listen and Read Unit 2 lớp 8

Practice the dialogue with a partner (Hãy luyện tập hội thoại với bạn em)

Hoa: 3 847 329

Nga: Can I speak to Hoa, please? This is Nga.

Hoa: Hello, Nga.

Nga: I’m going to see the movie Dream City at 6.45 this evening. Would you like to come?

Hoa: Of course, but wait a minute. I have to ask my aunt and she’s downstairs. Hold on... OK, Nga. Aunt Thanh says I can go. Oh, where's it on?

Nga: At Sao Mai Movie Theater. It’s a bit far from your house, I'm afraid.

Hoa: Well, I know where it is, but I’m using my cousin’s bike tonight.

Nga: OK, Hoa. Let’s meet outside the theater.

Hoa: Is 6.30 all right?

Nga: That’s fine. See you at 6.30.

Hoa: Bye Bye, Nga.

Tạm dịch

Hoa: 3 847 329

Nga: Làm ơn cho mình nói chuyện với Hoa. Mình là Nga đây.

Hoa: Chào Nga.

Nga: Mình định đi xem phim Thành phố ước mơ vào lúc 6.45 tối nay. Bạn đi xem với mình nhé?

Hoa: Dĩ nhiên rồi, nhưng đợi mình một lát nhé. Mình phải xin phép dì, dì đang ở tầng dưới. Giữ máy nhé ... Được rồi Nga à. Dì Thanh nói mình có thể đi. Mà phim chiếu ở đâu thế?

Nga: Ở nhà hát Sao Mai. Mình e là khá xa nhà bạn ở đấy.

Hoa: Mình biết nhà hát ở đâu rồi, nhưng tối nay mình sẽ đi bằng xe đạp của em họ mình.

Nga: Vậy nhé Hoa. Bọn mình gặp nhau ngoài nhà hát nhé.

Hoa: 6.30 được chứ?

Nga: Được rồi. Hẹn gặp bạn lúc 6.30 nhé. Chào Hoa.

Hoa: Chào Nga.

2. Task 2 Listen and Read Unit 2 lớp 8

Read the dialogue again. Decide who did and said each of the following things. Then ask a partner these questions to check your answers (Em hãy đọc lại hội thoại trên, quyết định xem ai nói các câu sau rồi hỏi bạn em để kiểm tra lại câu trả lời)

Who:

a) made the call?

b) introduced herself?

c) invited the other to the movies?

d) arranged a meeting place?

e) arranged the time?

f) agreed to the time?

Guide to answer

Who: (Ai)

a) made the call? (gọi điện thoại)

⇒ Nga made the call.

b) introduced herself? (tự giới thiệu)

⇒ Nga introduced herself.

c) invited the other to the movies? (mời người khác đi xem phim)

⇒ Nga invited Hoa to the movies.

d) arranged a meeting place? (sắp xếp địa điểm gặp gỡ)

⇒ Nga arranged the meeting place.

e) arranged the time? (sắp xếp thời gian)

⇒ Hoa arranged the time.

f) agreed to the time? (đồng ý với thời gian)

⇒ Nga agreed to the time.

3. Practice

Choose the best option (Chọn đáp án đúng nhất)

1. We are going to visit my American aunt_______ .

a. next Wednesday

b. last Wednesday

c. at Wednesday

d. in Wednesday

2. I went upstairs to bed.

a. to or on a higher floor of a building

b. to or on a lower floor of a building

c. in or to the inside of something

d. in or to a place that is not inside a building

3. Are Chris going to close his shop early ________?

a. last night

b. tonight

c. last month

d. yesterday

4. Let's go to the theater this evening.

a. Let me             b. Let us

c.You should       d. Would you like

5. ______ Rome next week?

a. Will they visit

b. Are they going to visit

c. Are they visiting

d. all are correct

6. I can see something moving out_______.

a. here        b. there

c. Near       d. nearby

7. We all have our favorite _____ of doing certain things.

a. roads        b. paths

c. ways         d. streets

8. I can't reach him by phone.

a. arrive at

b. achieve

c. contact

d. come to

4. Conclusion

Qua bài học này các em cần lưu ý một số từ vựng quan trọng như sau

  • downstairs: tầng dưới
  • theater: rạp chiếu phim
  • hold on: giữ máy
  • make the call: gọi điện
  • arrange: sắp xếp
Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM