Unit 10 lớp 8: Recycling-Read

Trong bài đọc của phần Read Unit 10 "Recycling" lớp 8, các em đã có thêm nhiều từ vựng liên quan đến chủ đề tái chế và bổ sung kiến thức về việc tái sử dụng những thứ trong cuộc sống hằng ngày.

Unit 10 lớp 8: Recycling-Read

Recycling Facts

Tạm dịch

Những điều thật về tái chế

1. Task 1 Read Unit 10 lớp 8

Answer (Trả lời)

a. What do people do with empty milk bottles? (Với chai sữa trống không con người có thể làm được gì?)

b. What happens to the glass when it is sent to the factories? (Chuyện gì xảy ra với thủy tinh khi được gửi đến nhà máy?)

c. What did the Oregon government do to prevent people from throwing drink cans away? (Chính phủ Oregon đã làm gì để ngăn chặn những người bỏ lon nước?)

d. What is compost made from? (Phân trộn được làm từ gì?)

e. If you have a recycling story to share, how can you share it? (Nếu bạn muốn chia sẻ một câu chuyện tái chế, thì bạn sẽ nói như thế nào?)

Guide to answer

a. People cleaned and refilled empty milk bottles with milk. (Người ta rửa sạch chai và đổ đầy sữa vào đó.)

b. The glass is broken up, melted and made into new glassware when it is sent to factories. (Thủy tinh bị đập vỡ, đun chảy và làm thành đồ mới khi được gửi đến các nhà máy.)

c. The Oregon government made ạ new law that there must be deposit on all drink cans. The deposit is returned when people bring the cans back for recycling. (Chính phủ Oregon đã ban hành đạo luật mới phải có tiền đặt cọc cho mọi loại nước uống. Và nếu trả những cái lon này sẽ được hoàn lại số tiền đã đặt cọc.)

d. Compost is made from household and garden waste. (Phân trộn được làm từ chất thải gia đình và vườn.)

e. If I have a recycling story to share, I can post on Twitter. (Nếu tôi muốn chia sẻ một câu chuyện tái chế thì tôi có thể viết bài trên Twitter.)

2. Task 2 Read Unit 10 lớp 8

Work with a partner. Complete the sentences to make a list of recycled things (Thảo luận với bạn. Hoàn thành các câu sau để hoàn thiện danh sách các thứ được tái sử dụng.)

- Car tires  ___________________________________ .

- Milk bottles_________________________________ .

- Glass      ___________________________________ .

- Drink cans__________________________________ .

- Household and garden waste ________________ .

Guide to answer

Car tires are recycled to make pipes and floor coverings. (Lốp xe được tái chế để làm đường ống và tấm lót sàn.)

Milk bottles are cleaned and refilled with milk. (Chai được rửa sạch và đổ đầy sữa.)

Glass is broken up, melted and made into new glassware. (Thủy tinh bị đập nát, đun chảy và làm thành đồ mới.)

Drink cans are brought back for recycling. (Lon nước được mua lại để tái chế.)

Household and garden waste is made into compost. (Phân trộn được làm từ chất thải gia đình và trong vườn.)

3. Practice

Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it.

You can recycle many types of glass. Glass food and beverage containers can be reused and recycled many times. (In fact, only bulbs, ceramic glass, dishes, and window glass can't be recycled.)

Glass is made from soda ash, sand, and lime. If it's thrown away, it stays there indefinitely because glass never breaks down into its original ingredients. To be recycled, glass is sorted by color, crushed into small pieces, and melted down into a liquid. Then, it is molded into new glass containers.

1. Which of the following can be recycled?

a. glass food and beverage containers

b. bulbs

c. ceramic glass

d. dishes and window glass

2. What does the word 'reuse' in line 2 mean?

a. use something again

b. use all of something

c. throw something away

d. not buying things which are overpackaged

3. Glass _______.

a. is made from soda ash, sand, and lime

b. stays there indefinitely if it's thrown away

c. never breaks down into its original ingredients

d. all are correct

4. What does the word 'its' in line 5 refer to?

a. glass

b. soda ash

c. sand

d. lime

5. When people recycle glass, they_______.

a. sort it by color and crush it into small pieces

b. melt it into a liquid

c. mould it into containers

d. all are correct

4. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ một số từ vựng quan trọng sau

  • car tires: lốp xe ô tô
  • prevent (from): ngăn chặn
  • break up: vỡ, nát
  • glassware: đồ thủy tinh
  • refill: đổ đầy, làm đầy
Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM