Unit 5 lớp 8: Study habits-Read

Bài học Unit 5 lớp 8 "Study habits" phần Read hướng dẫn các em đọc hiểu về một số phương pháp học từ mới dành cho nhũng người học ngoại ngữ mới.

Unit 5 lớp 8: Study habits-Read

Language learners learn words in different ways. Some learners make a list and put into it the meanings of new words in their mother tongue, and try to learn them by heart. However, others do not. Instead, they write one or two example sentences with each new word in order to remember how to use the word in the right way.

In order to remember words better, some learners even write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time.

Many language learners do not try to learn all new words they come across. They usually underline or highlight only the words they want to learn. This helps them remember important words.

There are also different ways of learning the same number of words. For example, if you try to learn ten words in two days, you can do so in two ways. You can learn the first five words on the first day, and then learn the other five the next day. However, because revision is necessary, vou can learn all the ten words the first day and revise them the next day. This helps you practice the words more times.

Language learners should try different ways of learning words so as to find out the best way for themselves. Ask yourself the question: How should I learn words?

Tạm dịch

Những người ngoại ngữ học từ vựng bằng nhiều cách khác nhau. Một số người liệt kê ra và dịch nghĩa của từ mới sang tiếng mẹ đẻ của mình và cố gắng học thuộc lòng những từ này. Tuy nhiên, số khác thì lại không học như thế. Thay vì thế, họ viết một hoặc hai câu ví dụ cho mỗi từ mới để nhớ cách sử dụng từ đúng.

Để nhớ từ vựng tốt hơn, một số người còn viết từng từ một và cách dùng của nó ra miếng giấy nhỏ và dán nó ở một nơi nào đó trong nhà để có thể học bất cứ lúc nào.

Nhiều người học ngoại ngữ không cố học tất cả từ mới mà họ gặp qua. Họ thường gạch dưới hoặc dùng bút màu tô đậm những từ mà họ muốn học. Cách này giúp họ nhớ được những từ quan trọng.

Có nhiều cách khác nhau để học cùng một số từ. Nếu bạn muốn học 10 từ vựng trong hai ngày chẳng hạn thì bạn có thể học theo hai cách. Ngày thứ nhất, bạn có thể học 5 từ đầu tiên và sau đó học những từ còn lại trong ngày sau. Tuy nhiên, việc ôn luyện luôn cần thiết nên bạn có thể học cả 10 từ trong ngày đầu tiên và ôn lại chúng trong ngày sau. Cách này giúp bạn luyện tập từ nhiều lần hơn.

Người học ngoại ngữ nên thử nhiều cách học từ vựng khác nhau để tìm ra cách học tốt nhất cho bản thân mình. Hãy luôn tự hỏi mình nên học từ vựng bằng cách nào?

1. Task 1 Read Unit 5 lớp 8

True or false? Check (✓) the boxes (Hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng hay sai)

  a. All language learners write the meaning of new words in their mother tongue. (Tất cả những người học ngoại ngữ đều viết nghĩa của những từ mới sang tiếng mẹ đẻ của họ.)

  b. Some learners write examples of words they want to learn. (Một số học viên viết các ví dụ về các từ mà họ muốn học.)

  c. Every learner tries to learn all new words they come across. (Mỗi học viên đều phải học tất cả những từ mới mà họ gặp phải.)

  d. Many learners only learn new words that are important. (Nhiều học viên chỉ học những từ mới quan trọng.)

Guide to answer

a. F

Some learners write the meaning of new words in their mother tongue. (Một số học viên viết ý nghĩa của từ mới sang tiếng mẹ đẻ của họ.)

b. T

c. F

Many learners do not try to learn all new words they come across. (Nhiều người học không cố gắng học tất cả các từ mới mà họ gặp phải.)

d. T

2. Task 2 Read Unit 5 lớp 8

Answer the question (Trả lời câu hỏi)

a) Do learners learn words in the same way? (Các học viên có học từ mới theo cùng một cách không?)

b) Why do some learners write example sentences with new words? (Tại sao một số học viên viết các câu ví dụ với từ mới?)

c) What do some learners do in order to remember words better? (Một số học viên làm gì để nhớ những từ tốt hơn?)

d) Why don’t some learners learn all the new words they come across? (Tại sao một số học viên không nói hết những từ mới mà họ gặp phải?)

e) What is necessary in learning words? (Điều gì là cần thiết trong việc học các từ?)

f) How should you learn words? (Bạn nên học từ như thế nào?)

Guide to answer

a. No, they don't. They learn words in different ways. (Không. Họ học các từ theo nhiều cách khác nhau.)

b. To remember how to use the word in the right way. (Để nhớ cách sử dụng từ đúng cách.)

c. They write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time. (Họ viết mỗi từ và cách sử dụng của từ trên một mảnh giấy nhỏ và dán nó vào đâu đó trong nhà để học bất cứ lúc nào.)

d. Because they only want to learn important words. (Bởi vì họ chỉ muốn học những từ quan trọng.)

e. Revision is necessary in learning words. (Ôn tập là điều cần thiết trong việc học các từ.)

f. Learners should try different ways of learning words to find out what is the best. (Học viên nên thử các cách học từ khác nhau để tìm ra cách tốt nhất.)

3. Practice

Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it (Đọc đoạn văn sau và chọn các đáp án phù hợp)

According to Dr. Lee, here are the most important things a student should do to be a good language learner. First, you should always go to class and get to it early. Second, you should sit straight and pay attention. And you ought to ask and answer questions in class. Third, you should do all homework and try to use your new language outside of class at least once every week. Finally, you mustn't give up!

according to (prep) : theo pay attention: chú ý

at least (idm): ít nhất give up (phrv) : từ bỏ

1. The author was trying to ______ .

a. show how important the language is

b. introduce a new way of language learning

c. give the reader advice on language learning

d. persuade the readers to join their new language class

2. The author wrote the passage to ______ .

a. students

b. language learners

c. doctors

d. engineers

3. Which of the following could be the best title of the passage?

a. How To Be a Good Language Learner

b. How To Be a Good Teacher

c. A New Way of Language Learning

d. Dr. Lee's Ideas

4. We could replace 'ought to' in line 4 with _____ .

a. should      b. have to

c. need        d. can

5. Language learners shouldn't _____ .

a. get to class early

b. ask and answer questions in class

c. be absent from school

d. use the new language outside of class

4. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ một số phương pháp học tốt ngoại ngữ được đề cập trong bài (write each words on a small piece of paper and stick it somewhere, learn all new words, revise, practice and so on). Đồng thời lưu ý một số từ vựng sau

  • revise (v): ôn tập ⇒ revision (n)
  • necessary (adj): cần thiết
  • underline (v): gạch dưới
  • hightlight (v): làm nổi bật
Ngày:16/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM