Unit 5 lớp 8: Study habits-Write

Bài học Unit 5 lớp 8 "Study habits" phần Write hướng dẫn các em viết thư cho một người bạn chia sẻ về thành tích học tập trong học kỳ vừa rồi.

Unit 5 lớp 8: Study habits-Write

1. Task 1 Write Unit 5 lớp 8

Look at Hoa's letter to Tim. She wrote it at the end of term. Identify the sections. Label them with correct letter (Hãy xem bức thư Hoa gửi Tim. Cô ấy đã viết thư này vào cuối học kì. Hãy xác định các phần của bức thư và gán chữ cái đúng (A, B, C hay D) vào mỗi phần)

A. Body of the letter (Phần nội dung bức thư)

B. Heading - writer’s address and the date (Đề mục – địa chỉ và ngày tháng năm người viết thư)

C. Closing - Your friend/ Regards Love (Kết thúc – Bạn của bạn/Thân mến)

D. Opening - Dear ..., (Mở đầu – thân ái…)

Guide to answer

2. Task 2 Write Unit 5 lớp 8

Now help Lan write a letter to her pen pal Donna in San Francisco. Use the information in the box (Bây giờ hãy giúp Hoa viết thư cho Donna, bạn quen biết qua thư cũa cô ấy ở San Francisco, dùng thông tin cho trong khung)

Guide to answer

100 Quang Trung St.

Ha Noi
March 17, 200...

Dear Jack,

Thanks for your letter. I'm happy to hear that you had a nice Mother’s Day.

I received my second semester report last month. I got good grades for Geography, Physics and Math, but my history and English results were not very good. My former teacher told me that I should improve English and history. I am spending more time on them this summer. And I hope I'll be better at the two subjects next year.

The Mid-Autumn Festival will come in a few weeks. That’s the Moon Festival in Viet Nam. I'm going to Ha Long Bay with my aunt and uncle by bus this afternoon. I'll send you a postcard from there.

Write to me as soon as possible. I'm looking forward to hearing from you.

Fondest wishes,

Lan

Tạm dịch

100 Quang Trung

Hà Nội

Ngày 17 tháng 3 năm 200 ...

Jack thân mến,

Cảm ơn bức thư của bạn. Mình rất vui khi biết rằng bạn đã có một Ngày của Mẹ tốt đẹp. Mình đã nhận được bảng điểm học kỳ thứ hai tháng trước. Mình đạt điểm cao về Địa lý, Vật lý và Toán, nhưng lịch sử và kết quả tiếng Anh của mình thì không được tốt lắm. Thầy giáo cũ của mình bảo tôi rằng mình nên cải thiện tiếng Anh và lịch sử. Mình đang dành nhiều thời gian hơn cho các môn đó vào mùa hè này. Và hy vọng mình sẽ có kết quả tốt hơn ở hai môn học vào năm tới.

Lễ hội Trung thu sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Đó là Lễ hội trăng rằm ở Việt Nam. Mình sẽ đi Vịnh Hạ Long với dì và chú của mình bằng xe buýt chiều nay. Mình sẽ gửi cho bạn một tấm bưu thiếp ở đó. Viết cho mình càng sớm càng tốt. Mình rất nóng lòng chờ tin bạn.

Thân ái,

Lan

3. Practice

Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it (Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng nhất)

Dear Maria,

At last! Hooray! We finished all our exams yesterday. The last one

was History. It was horrible. I think History is really difficult because I can't remember all the facts and the dates.

I did seven subjects. The worst were Science and History. I found them very difficult. I always forget most of the things we've learned.

The best subject this year was Geography, but we only had it twice a week. We're going to Wales in the middle of August, to see my granddad. Would you like to come with us? Mum says it's OK. Please write and tell me about your year at school. What was it like? Were your exams easy?

Bye for now.

Peter

1. This is a letter to _____ .

a. a brother     b. a sister

c. a friend       d. granddad

2. How many subjects did Peter take exams?

a. two          b. thre

e c. four       d. seven

3. Peter was good at _____ .

a. History            b. Science

c. Geography      d. Math

4. What does the word 'forget' in line 6 mean?

a. not remember

b. not know

c. not understand

d. not like

5. Peter wanted to______ .

a. complain about his exams

b. tell Maria about his year at school

c. ask Mario to go toWales with his family

d. b&c are correct

4. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ cấu trúc của một lá thư gồm có 4 phần chi tiết như sau

  • Heading - writer’s address and the date (Đề mục – địa chỉ và ngày tháng năm người viết thư)
  • Opening (Dear ...,)
  • Body of the letter (Phần nội dung bức thư)
  • Closing - Your friend/ Regards Love (Kết thúc – Bạn của bạn/Thân mến)
Ngày:16/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM