Unit 2 lớp 8: Making Arrangements-Read

Bài học Unit 2 lớp 8 "Making Arrangements" phần Read hướng dẫn các em kỹ năng đọc hiểu bài đọc liên quan đến nội dung phát minh ra điện thoại bàn.

Unit 2 lớp 8: Making Arrangements-Read

On March 3, 1847. Alexander Graham Bell was bom in Edinburgh. He was a Scotsman although he later emigrated, first to Canada and then to the USA in the 1870s.

In America, he worked with deaf-mutes at Boston University. Soon. Bell started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance. This led to the invention of the telephone.

Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted many experiments and finally came up with a device which they first introduced in 1876. Bell said on the telephone: ‘Mr. Watson, come here. I want you.' This was the first telephone message.

Traveling all over America, Bell demonstrated his invention to the public at countless exhibitions, and by 1877 the first telephone was in commercial use.

Tạm dịch

Alexander Graham Bell sinh ngày 3 thảng 3 năm 1847 Ớ Edinburgh. Ông là người Xcot-len mặc dù sau đó ông di cư sang Canada rồi sang Mỹ vào những năm 1870.

Ớ Mỹ, ông đã làm việc với những người câm điếc ở trường Đại học Boston ít lâu sau đó, Bell bát đầu thí nghiệm những cách truyền lời nói qua một khoàng cách dài. Thí nghiệm này của ông đã dẫn đến việc phát minh ra điện thoại.

Bell và viên trợ lý cùa ông, Thomas Watson, đã làm nhiều thí nghiêm và cuối cùng đã nảy ra ỷ sáng chế một dụng cụ mà lần đầu tiên họ giới thiệu vào năm 1876. Bell nói qua điện thoại: "Anh Watson, lại đây nào. Tôi cần anh. ” Đây là lời nhắn qua điện thoại đầu tiên.

Đi khắp nước Mỹ, Bell đã trình diễn phát minh của ông trước công chúng ở vô số cuộc triên lãm, và vào khoàng năm 1877 chiếc điện thoại đầu tiên được đưa vào sử dụng trong thương mại.

1. Task 1 Read Unit 2 lớp 8

True or false? Check (✓) the boxes. Correct the false sentences (Đúng hay sai? Đánh dấu () vào các ô. Sửa các câu sai thành đúng)

  a) Alexander G. Bell was born in the USA. (Alexander G. Bell sinh ra ở Mỹ)

  b) He worked with deaf-mute patientsn in a hospital in Boston. (Ông ấy làm việc với các bệnh nhân câm điếc ở một bệnh viện ở Boston.)

  c) Thomas Watson was Bell’s assistant. (Thomas Watson là trợ lý của Bell)

  d) Bell and Watson introduced the telephone in 1877. (Bell và Watson đã giới thiệu điện thoại vào năm 1877.)

  e) Bell experimented with ways of transmitting speech between deaf-mutes over a long distance. (Bell làm thí nghiệm với các cách truyền giọng nói giữa những người câm điếc ở khoảng cách xa.)

  f) Bell demonstrated his invention at a lot of exhibitions. (Bell đã mô tả phát minh của ông ấy ở nhiều cuộc triển lãm.)

Guide to answer

a. F

Alexander Graham Bell was born in Edinburgh.

b. F

In America, he worked with deaf-mutes at Boston University.

c. T

d. F

Bell and Watson introduced the telephone in 1876.

e. F

Bell started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance.

f. T

2. Task 2 Read Unit 2 lớp 8

Put the events in the correct order (Hãy xếp các sự kiện sau theo trật tự đúng)

Alexander Graham Bell...

a) went to live in the United States.

b) successfully demonstrated his invention.

c) worked with Thomas Watson.

d) was born in Scotland.

e) went to live in Canada.

f) invented the telephone.

g) worked with people who could neither speak nor hear.

Guide to answer

Alexander Graham Bell...

d) was bom in Scotland. (Sinh ra ở Scotland)

e) went to live in Canada. (Đến sống ở Canada)

a) went to live in the United States. (Đến sống ở Mỹ)

g) worked with people who could neither speak nor hear. (Làm việc với những người không thể nghe và nói)

c) worked with Thomas Watson. (Làm việc cùng Thomas Watson)

b) successfully demonstrated his invention. (Miêu tả thành công phát minh của ông ấy)

f) invented the telephone. (Phát minh điện thoại)

3. Practice

Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it (Đọc đoạn văn sau đây và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi)

Alexander Graham Bell was born in 1847 in Edinburgh, Scotland. His father was an expert in phonetics, the study of the sounds of languages. As a boy, Bell became interested in sounds and speech.

In 1870 the Bells decided to emigrate to America. They lived in Boston, where Alexander taught in a school for the deaf. There he began experimenting with a machine to help the deaf hear. While experimenting with this machine, Bell had an idea. Why not use electricity to send the human voice from one place to another? Bell began work on a new invention.

expert (n): chuyên gia

1. When was Alexander G. Bell born?

a. In 1847           b. In 1870

c.In 1870s          d.no information

2. He went to live _______ .

a. in Scotland        b. in America

c. in Boston           d. b & c are correct

3. What does the word 'emigrate' in line 4 mean?

a. leave somebody's country to live in another country

b. to go to a place for a short time

c. travel a long way from home to work every day

d. get away from something dangerous

4. What does the word 'they' in line 4 refer to?

a. sounds              b. the Bells

c. the American    d.the deaf.

5. Which of the following is not true?

a. Bell's father was an expert in phonetics.

b. Bell became interested in sounds and speech since he was a boy.

c. Bell learned in a school for the deaf.

d. He experimented a machine to help the deaf hear.

4. Conclusion

Qua bài học này các em cần lưu ý một số từ vựng quan trọng như sau

  • emigrate (v): xuất cảnh, di cư
  • deaf-mute (n): tật vừa câm vừa điếc
  • transmit (v): truyền, phát tín hiệu
  • speech (n): giọng nó, lời nóii
  • distance (n): khoảng cách
  • exhibition (n): cuộc triểm lãm
  • Scotsman (n): người Scotland
  • conduct (v): thực hiện, tiến hành
  • divice (n): thiết bị, dụng cụ, máy móc
Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM