Unit 4 lớp 8: Our past-Read

Bài học Unit 4 lớp 8 "Our past" phần Read hướng dẫn các em đọc và dịch câu chuyện cổ tích và hoàn thành thông tin còn thiếu xoay quanh nội dung câu chuyện đó.

Unit 4 lớp 8: Our past-Read

The Lost Shoe

Once a poor farmer had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter, Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little Pea. Little Pea had to do chores all day. This made Little Pea’s father very upset. He soon died of a broken heart.

Summer came and went. In the fall, the village held its harvest festival. That year, everyone was excited as the prince wanted to choose his wife from the village. Stout Nut’s mother made new clothes for her, but poor Little Pea had none.

However, before the festival started, a fairy appeared and magically changed Little Pea’s rags into beautiful clothes.

As Little Pea ran to the festival, she dropped one of her shoes and lost it. When the prince found the shoe, he decided to marry the girl who owned it. Of course the shoe fitted Little Pea. and the prince immediately fell in love with her.

Tạm dịch

Chiếc giày bị đánh rơi

Ngày xưa có một người nông dân nghèo có một cô con gái tên là Little Pea. Sau khi vợ qua đời, người nông dân lấy vợ khác. Người vợ mới của ông có một cô con gái tên là Stout Nut. Bà vợ mới đối xử với Little Pea rất độc ác. Suốt ngày, Little Pea phải làm công việc nhà. Việc này khiến cho cha của Little Pea rất buồn phiền. Ít lâu sau ông đã qua đời vì quá đau lòng.

Mùa hè đến rồi đi. Vào mùa thu, làng mở lễ hội tạ mùa. Năm đó người người đều rất nô nức bởi vì hoàng tử muốn kén vợ ở làng này. Mẹ của Stout Nut may nhiều áo quần mới cho cô. Nhưng bà ta không đoái hoài gì đến Little Pea đáng thương.

Thế nhưng, trước khi lễ hội bắt đầu, một bà tiên hiện ra và dùng phép thuật biến áo quần rách tà tơi của Little Pea thành áo quần đẹp.

Khi Little Pea đến lễ hội, cô đánh rơi mội chiếc giày. Khi hoàng tử nhìn thấy chiếc giày, chàng quyết cưới cho được cô gái chủ nhân của chiếc giày về làm vợ. Dĩ nhiên chiếc giày vừa khít chân Little Pea và thế là hoàng từ đem lòng yêu cô ngay.

1. Task 1 Read Unit 4 lớp 8

Complete the sentences with words from the story (Hãy hoàn thành các câu sau bằng các từ trong câu chuyện.)

a) Little Pea’s father was a ________.

b) Little Pea’s mother________ when she was young.

c) Little Pea________ to do the housework all day after her father got married________ .

d) The prince wanted to________ a girl from Little Pea’s village.

e) Stout Nut’s mother did not make ________   ________ for Little Pea.

f) The prince found Little Pea’s________ shoe.

Guide to answer

a) Little Pea’s father was a farmer. (Cha của Little Pea là một người nông dân.)

b) Little Pea's mother died when he was young. (Mẹ của Little Pea qua đời khi cô còn bé.)

c) Little Pea had to do the housework all day after her father got married again(Little Pea phải làm việc nhà cả ngày sau khi cha cô kết hôn lần nữa.)

d) The prince wanted to marry/ choose a girl from Little Pea’s village.  (Hoàng tử muốn kết hôn với một cô gái từ làng của Little Pea.)

e) Stout Nut’s mother did not make new clothes for Little Pea. (Mẹ của Stout Nut không may quần áo mới cho Little Pea.)

f) The prince found Little Pea's lost shoe. (Hoàng tử tìm thấy chiếc giày bị mất của Little Pea.)

2. Task 2 Read Unit 4 lớp 8

Answer the questions. Write the answers in your exercise book (Hỏi và trả lời câu hỏi. Em hãy viết câu trả lời vào vở bài tập của em)

a) Who was Little Pea? (Hạt đậu nhỏ là ai?)

b) What did Stout Nut’s mother make Little Pea do all day? (Mẹ của Stout Nut bắt Hạt đậu nhỏ phải làm gì cả ngày?)

c) How did Little Pea get her new clothes? (Làm sao mà Hạt đậu nhỏ có quần áo mới?)

d) Who did the prince decide to marry? (Hoàng tử quyết định cưới ai?)

e) Is this a true story? How do you know? (Đây có phải là một câu chuyện có thật? Làm sao bạn biết?)

Guide to answer

a) Little Pea was a poor farmer's daughter.

b) Stout Nut’s mother made Little Pea do the chores all day.

c) A fairy magically changed her rags into beautiful clothes.

d) The prince decided to marry the girl who owned the shoe.

e) No, this isn't a true story. This is a folktale.

Tạm dịch

a. Little Pea là con gái của một người nông dân nghèo.

b. Mẹ của Stout Nut bắt Hạt đậu nhỏ làm việc nhà cả ngày.

c. Một nàng tiên đã biến quần áo rách tả tơi của cô ấy thành quần áo đẹp.

d. Hoàng tử quyết định kết hôn với cô gái chủ nhân của chiếc giày.

e. Không, đây không phải là một câu chuyện có thật. Đây là một câu chuyện cổ tích dân gian.

3. Practice

Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it (Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi bên dưới)

Cambridge

20 February, 2050

Dear Mr. Editor,

I read the article last week which compared life in the 1990s with life today. The writer thought that family life then was better than it is now. I don't agree. I think life today is much better than it used to be.

Life is so much easier and more convenient now. Fifty or sixty years ago, they didn't have domestic robots, for example. My grandparents had to do all their own housework!

Today, we can order everything by using our cards, but in the last century people had to go to the shops themselves. What a waste of time! In my opinion, we're much better off now.

Yours faithfully,

John Andrews

domestic (adj) : trong nhà

1. According to John Andrews, life in the 1990s was ______.

a. better than it used to be

b. better than life in the year 2050

c. so much easier and more convenient than life in the year 2050

d. less easier and convenient than life in the year 2050

2. Fifty or sixty years before the year 2050, _____.

a. there were many domestic robots

b. people had to do all their housework by themselves

c. people bought everything by using their cards

d. people didn't have to go to the shops themselves

3. What does the word 'order' in line 10 mean?

a. sell     b. buy    c. use     d. have

4. What does John think?

a. The life in 1990s wasn't very interesting.

b. The writer of the article wasn't right.

c. It's a waste of time to go to the shop by himself.

d. all are correct.

5. John writes this passage in the year______.

a. 1990      b. 2000     c. 2006     d. 2050

4. Conclusion

Qua bài học này các em cần lưu ý một số từ vựng quan trọng như sau

  • cruel (adj): đọc ác
  • harvest festival: lễ hội mùa gặt
  • drop (v): đánh rơi
  • immediately (adv): ngay lập tức
  • fall in love: chìm đắm, say mê trong tình yêu
Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM