Unit 5 lớp 8: Study habits-Speak

Bài học Unit 5 lớp 8 "Study habits" phần Speak hướng dẫn các em thực hành hội thoại hỏi và trả lời về việc học và lịch trình học các môn chính khóa cùng với các hoạt động, thói quen sau giờ học.

Unit 5 lớp 8: Study habits-Speak

1. Speak Unit 5 lớp 8

Work in groups. Ask each other about your studies. Use the questions and words in the boxes to help you (Hãy làm việc theo nhóm. Các bạn hãy hỏi nhau về việc học tập của mình, sử dụng câu hỏi và các từ cho trong khung)

Guide to answer

1. When do you do your homework? (Khi nào bạn làm bài tập ở nhà?)

⇒ I often do my homework after dinner/ after school/ late at night. (Tôi thường làm bài tập về nhà sau bữa ăn tối / sau giờ học.)

2. Who helps you with your homework? (Ai giúp bạn làm bài tập ở nhà?)

 My brother/ My sister/ My mother/ My friend (helps me with my homework). (Em trai tôi / Chị tôi / Mẹ tôi / Bạn tôi (giúp tôi làm bài tập về nhà))

3. How much time do you spend on these subjects: Math, Vietnamese. History, English, etc.? (Bạn dành bao nhiêu thời gian cho các môn học này: Toán, Tiếng Việt. Lịch sử, tiếng Anh, v.v ...?)

 I spend half an hour/ two hours/ more than an hour/ less than an hour on it Math/ Vietnamese/.... (Tôi dành nửa giờ / hai giờ đồng hồ / hơn một giờ đồng hồ / chưa đầy một giờ đồng hồ cho Toán/Tiếng Việt…)

4. Which subject do you need to improve? (Bạn cần cải thiện môn học nào?)

 I need to improve English/ physics/ chemistry….. (Tôi cần phải cải thiện Tiếng Anh/ Vật lý/ Hóa học/....)

5. What do you do to improve your English? (Bạn làm gì để cải thiện tiếng Anh của mình?)

 I do grammar exercises/ read English stories/ listen to the news in English/.... (Tôi làm bài tập ngữ pháp / đọc các câu chuyện tiếng Anh/ nghe tin tức bằng tiếng Anh/....)

2. Practice

Complete the dialogue (Hoàn thành đoạn hội thoại)

Nam: Hello, Nga.______________________1_____________________________today?

Nga: I have English, Math, Literature and geography.

Nam: And __________________________2______________________ yesterday?

Nga: I have Biology, History, Physics and English.

Nam: __________________________3________________________, Nga?

Nga: I like English best. I think it's an interesting and important subject.

Nam: ___________________________4___________________________ English?

Nga: I have it four times a week.

Nam: _________________________5_________________________ at English?

Nga : Yes. I usually get good marks in English.

Nam: _________________6_________ you spend every day on this subject?

Nga: About an hour or more.

Nam: ____________________7____________________ your English?

Nga: My sister. She helps me practice my English every night.

Nam: ____________________________8______________________________?

Nga: Math. I think I need to improve my Math. My Math result was so poor last semester.

Nam: I believe you can do it, Nga.

3. Conclusion

Qua bài học này các em được luyện tập với nhiều dạng câu hỏi khác nhau như: câu hỏi chỉ sự lựa chọn "Which", câu hỏi với "When", "How much", "Who" xoay quanh chủ đề các môn học ở trường. Qua đó các em cần luyện tập với bạn của mình để cải thiện khả năng giao tiếp.

Ngày:16/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM