Unit 10 lớp 8: Recycling-Write

Bài học Unit 10 "Recycling" phần Write giúp các em khối 8 hoàn thành các quy trình tái chế bằng cách điền vào chỗ trống, từ đó bản thân các em sẽ tự viết về cách chuẩn bị lá trà để hạn chế muỗi ở một số vùng dựa trên từ gợi ý và hình ảnh minh họa.

Unit 10 lớp 8: Recycling-Write

1. Task 1 Write Unit 10 lớp 8

Complete the recycling instructions. Use the verbs in the box (Dùng các động từ trong khung đã cho hãy hoàn thành các chỉ dẫn về việc tái sử dụng.)

First, (0) soak some old newspapers in a bucket of water overnight. Then (1)_______ a wooden spoon to mash the paper. Next, (2)_____________ the mashed paper and the water together in another bucket. (3)__________ a wire mesh in the mixture then pull il out. Then put the mesh with mixture on the cloth and (4) __________ it down firmly. Take the mesh off the cloth. (5) __________ some heavy books in a plastic bag and out them on the cloth. (6)_______ about 5 minutes. Finally, put the books away and take the paper out of the cloth to (7)________ in the sunlight.

Guide to answer

First, (0) soak some old newspaper in a bucket of water overnight. Then (1) use a wooden spoon to mash the paper. Next, (2) mix the mashed paper and the water paper together in another bucket. (3) Place a wire mesh in the mixture then pull it out. Then put the mesh with mixture on the cloth and (4) press it down firmly. Take the mesh off the cloth. (5) Wrap some heavy books in a plastic bag and put them on the cloth. (6) Wait about 5 minutes. Finally, put the books away and take the paper out of the cloth to (7) dry in the sunlight.

Tạm dịch

Trước tiên, hãy ngâm một vài tờ báo cũ để qua đêm trong một thùng nước. Sau đó dùng muỗng bằng gỗ để làm nát giấy. Tiếp theo, trộn giấy đã nghiền và nước với nhau trong thùng khác. Đặt trong hỗn hợp đó một dây thép rồi lấy ra. Sau đó lấy nó với hỗn hợp để trên tấm vải và đè thật chặt nó xuống. Lấy dây thép ra khỏi tấm vải. Gói vài cuốn sách dày vào túi ni lông và đặt lên tấm vải. Chờ trong 5 phút. Cuối cùng, đặt các cuốn sách xuống và lấy giấy ra khỏi vải phơi khô dưới ánh sáng mặt trời.

2. Task 2 Write Unit 10 lớp 8

In some areas people burn dry tea leaves to keep mosquitoes away. Look at the pictures. Make the instructions on how to prepare the tea leaves, using the given words in the box (Ở một vài vùng, người ta đốt lá trà khô để đuổi muỗi đi. Em hãy quan sát tranh và hoàn thành các câu để đưa ra các chỉ dẫn về cách chuẩn bị lá trà, sử dụng từ cho trong khung)

Guide to answer

a. First, take the used tealeaves from the teapot. (Trước tiên, lấy lá trà đã sử dụng rồi từ ấm.)

b. Next, scatter the tealeaves on a tray. (Tiếp theo, rải đều lá trà lên khay.)

c. Then, dry the leaves in the sun. (Sau đó, hong khô dưới ánh nắng mặt trời.)

d. Finally, put the dry leaves in a pot for future use. (Sau cùng, bỏ lá khô vào bình để về sau dùng.)

3. Practice

Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces.

(1) _____ the flour in a bowl. (2) _____ the salt, oil and milk. Knead the mixture (3)_____it is elastic. Take half the (4) _____ and roll it out on a clean table. Put it in a special pizza pan. Do (5) _____ with the second half. Grate some cheese and put it onto the pizzas. Cut some ham and bacon (6) _____ thin slices and put them on top of the cheese. Bake the pizzas in a preheated oven at 200°C (7) _____ 30 minutes. Enjoy (8) ____ them!

1. a. Put     b. Take         c. Give        d. Use

2. a. Use    b. Add          c. Melt        d. Dry

3. a. then     b. since       c. until       d. when

4. a. mix        b. mixture        c. liquid      d. chemical

5. a. the same     b. like       c. as          d. similar

6. a. by        b. with        c. to         d. into

7. a. on         b. at         c. of            d. for

8. a. eat     b. to eat        c. eating            d. to eating

4. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ một số từ vựng quan trọng như sau

  • soak: ngâm
  • mix: trộn
  • mixture: hỗn hợp
  • scatter: rải
  • dry: phơi khô
  • mosquitoes: muỗi
Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM