Unit 11 lớp 8: Traveling around Viet Nam-Read

Trong bài đọc của phần Read Unit 11 "Traveling around Viet Nam" lớp 8, các em đã có thêm nhiều từ vựng liên quan đến các địa điểm thu hút khách du lịch đông nhất ở Việt Nam. Qua bài đọc trong bài, các em rèn luyện kĩ năng chọn lọc thông tin để hoàn thành vào bảng và dựa vào đặc điểm yêu thích của từng người để tư vấn điểm đến phù hợp nhất.

Unit 11 lớp 8: Traveling around Viet Nam-Read

Tạm dịch

1. Task 1 Read Unit 11 lớp 8

Check (✓) the topics mentioned in the brochures about the resorts (Đánh dấu (✓) vào những chủ đề được đề cập trong những cuốn sách giới thiệu về những khu nghỉ mát)

Guide to answer

2. Task 2 Read Unit 11 lớp 8

Answer. Where should these people go? (Trả lời. Những người này nên đi đâu?)

These people want to spend their corning summer vacation in Viet Nam. Help them find a suitable place. Check (✓) the boxes

(Những người này muốn đi nghỉ hè ở Việt Nam. Em hãy giúp họ tìm một nơi thích hợp. Đánh dấu (✓) vào các địa danh được chọn)

Guide to answer

a) Andrew should go to Sa Pa. (Andrew nên đến Sa Pa.)

b) Mary should go to Nha Trang. (Mary nên đến Nha Trang.)

c) John should go to Nha Rong Harbour. (John nên đến Cảng Nhà Rồng.)

d) Joanne should go to Ha Long Bay. (Joanne nên đến Vịnh Hạ Long.)

e) Donna should go to Da Lat. (Donna nên đến Đà Lạt.)

3. Practice

Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it (Đọc đoạn văn sau và chọn các đáp án a, b,c hay d sao cho có câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau)

My Son is a Hindu temple complex. It is in the village of Duy Phu, 69 km southwest of Da Nang. It comprises of many Champa temples, in a valley about two kilometers wide, surrounded by two mountain ranges. It was the site of religious ceremony of kings of the Champa dynasty, and was a burial place of Champa royals and national heroes.

This temple complex is often popularly compared to other temple complexes in Southeast Asia, such as Angkor Wat (Cambodia), Borobodur, Java (Indonesia), and Ayutthaya (Thailand).

1. My Son_____.

a. is a Hindu temple complex

b. comprises of many Champa temples

c. was the site of religious ceremony of kings of the Champa dynasty

d. all are correct

2. What does the word 'temple' in line 1 mean?

a. a building where people pray to a god or gods

b. a building where the king lives

c. a place where you can watch sports matches

d. a building where you go to read books

3. What does the word 'it' in line 4 refer to?

a. valley

b. Da Nang

c. village

d. My Son

4. People often compare it to_____.

a. Angkor Wat

b. Borobodur

c. Ayutthaya

d. all are correct

5. Which of the following is not true?

a. My Son is in a valley surrounded by two mountain ranges.

b. There are many Champa temples in the village of Duy Phu.

c. My Son used to be a burial site.

d. My Son is not as famous as Angkor Wat.

4. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng như sau

  • tourist attraction: địa điểm thu hút khách du lịch
  • accommodation: nơi ở
  • Oceanic Institute: Viện Hải dương học
  • sunbathing: tắm nắng
  • mountain slopes: dốc núi
  • waterfalls: thác nước
Ngày:27/09/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM