Unit 10 lớp 8: Recycling-Getting Started

Mở đầu bài học Unit 10 "Recycling" lớp 8 với phần Getting Started, các em sẽ được làm quen với những cách để giảm thiểu lượng rác thải hằng ngày sử dụng và trao đổi với các bạn trong lớp về việc thực hiện các ý tưởng đó.

Unit 10 lớp 8: Recycling-Getting Started

1. Getting Started Unit 10 lớp 8

Work with a partner. Think of ways we can reduce the amount of garbage we produce. The words in the box may help you (Thảo luận cùng với bạn. Nghĩ về những cách làm giảm lượng rác thải. Những từ cho trong khung có thể giúp em)

Guide to answer

A: What should we do to reduce the amount of garbage everyday?

B: I think we should use tree leaves to wrap food.

A: That's a good idea. Let me think a moment.

B: Can we make toys by reusing used papers?

A: Really! That sounds great.

B: We should do these things to make our environment better.

A: You're right.

Tạm dịch

A: Chúng ta nên làm gì để giảm lượng rác thải hằng ngày bây giờ nhỉ?

B: Mình nghĩ chúng ta nên dùng lá để gói thức ăn.

A: Đó cũng là một ý kiến hay. Để mình nghĩ xem nào.

B: Chúng ta có thể làm đồ chơi bằng cách tái chế những giấy đã sử dụng được không?

A: Thật hả! Nghe có vẻ tuyệt đấy.

B: Chúng ta nên làm những điều ấy để cải thiện môi trường sống.

A: Vâng. Đúng vậy.

2. Practice

Read the following passage and choose a, b, c, or d that best answers each of the questions about it (Đọc đoạn văn sau và chọn các đáp án a, b, c hay d thích hợp nhất để trả lời các câu hỏi sau)

Paper and paper products can be easily recycled. Cardboard, newspaper, and high-quality papers can all be recycled. Different kinds of paper - like newsprint and high-quality white paper - are sorted into separate piles because they are processed differently.

Paper is recycled by shredding it into small pieces and mixing it with water. The mixture is beaten into mush, called pulp, that flows onto a moving screen where most of the water is taken out. Wood or paper fibers remain and the fiber is pressed through rollers that squeeze out more water. It is then dried in a steam - heated dryer. The result is recycled.

1. Recycling on paper and paper products is ______.

a. dangerous

b. not difficult

c. interesting

d. wonderful

2. What does the word 'they' in line 4 refer to?

a. cardboard

b. newspaper

c. high-quality papers

d. kinds of paper

3. What does the word 'mixture' in line 6 mean?

a. things that you do not want any more

b. something that you make by mixing different things together

c. pieces of paper and other things that people leave on the ground

d. things that are old or useless

4. Which of the following is not true?

a. Different kinds of paper are jrocessed differently.

b. We cannot recycle newsprint and high-quality white paper.

c. Paper is shredded into small pieces when it is recycled.

d. People use water when they recycle paper.

5. Which of the following could be the best title of the passage?

a. Recycling Facts

b. Friends of the Earth

c. How to Recycle Paper

d. The Importance of Recycling

3. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng quan trọng như sau

  • plastic bag: túi ni lông
  • garbage (n): rác
  • wrap (v): gói
  • reuse (v): sử dụng lại, tái sử dụng
  • fertilizer (n): phân bón
Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM