Unit 3 lớp 8: At home-Getting Started

Bài học Unit 3 lớp 8 "At home" phần Getting Started giúp các em làm quen và tiếp cận với chủ đề của bài học thông qua các việc làm mà các em hằng ngày thực hiện ở nhà.

Unit 3 lớp 8: At home-Getting Started

1. Getting Started Unit 3 lớp 8

Write the chores you often do at home (Hãy viết ra những việc bạn thường làm ở nhà)

Guide to answer

- Các hành động trong tranh:

a) She is washing dishes. (Cô ấy đang rửa chén bát.)

b) She is making the bed. (Cô ẩy đang sửa soạn giường.)

c) She is sweeping the floor. (Cô ấy đang quét nhà.)

d) She is cooking. (Cô ấy đang nấu ăn.)

e) She is tidying up. (Cô ấy đang dọn dẹp cho ngăn nắp.)

f) She is feeding the chickens. (Cô ấy đang cho gà ăn.)

2. Practice

Check (✓) the boxes some activities that you help your parents at home (Các em hãy ✓ vào các việc làm mà các em đã giúp bố mẹ làm ở nhà)

3. Conclusion

Qua bài học này các em đã làm quen với các hoạt động là các công việc hằng ngày các em đã làm ở nhà để giúp bố mẹ. Một số từ vựng các em cần ghi nhớ như sau

  • sweep (v): quét
  • tidy up (v): dọn dẹp
  • feed (v): cho ăn (thường dùng cho động vật)
  • wash dishes : rửa chén
Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM