Unit 10 lớp 8: Recycling-Listen and Read

Trong bài học Unit 10 "Recycling" lớp 8 phần Listen and Read, các em sẽ được nghe và thực hành luyện đọc đoạn hội thoại liên quan đến phương châm bảo vệ môi trường "Reduce, reuse and recycle" và trả lời các câu hỏi.

Unit 10 lớp 8: Recycling-Listen and Read

1. Task 1 Listen and Read Unit 10 lớp 8

Practice the dialogue with a partner. One of you is Miss Blake. The other plays the roles of Ba, Hoa and Lan (Em hãy thực hành đọc đoạn hội thoại với bạn. Một bạn đóng vai cô Blake, còn lại đóng vai Ba, Hoa và Lan)

Miss Blake: Recycling is easy. Remember: reduce, reuse and recycle.

Ba: You’re right. It is not difficult to remember because all the three words begin with the letter R. Can you explain what you mean, Miss Blake?

Miss Blake: Certainly. I am pleased that you want to know more. Reduce means not buying products which are overpackaged. For example, shirts and socks which have plastic and paper packaging.

Hoa: I think I know what things we can reuse.

Miss Blake: Can you tell the class, please?

Hoa:  We can reuse things like envelopes, glass, and plastic bottles and old plastic bags.

Miss Blake: That’s right. But instead of reusing plastic bags, we shouldn’t use them at all. We ought to use cloth bags.

Lan: So is that what you mean by recycle?

Miss Blake: Yes, don’t just throw things away. Try and find another use for them.

Lan: That’s easy to say, Miss Blake, but how do we do it?

Miss Blake: Contact an organization like Friends of the Earth for information, go to your local library, or ask your family and friends.

Tạm dịch

Cô Blake: Rất dễ dàng để tái chế. Hãy luôn nhớ: tiết giảm, tái sử dụng và tái chế.

Ba: Vâng thưa cô. Cả ba từ đều bắt đầu bằng chữ cái R nên rất dễ nhớ cô nhỉ. Cô có thể giải thích cho chúng em nghĩa là gì không ạ?

Cô Blake: Chắc chắn rồi. Cô rất vui khi các em muốn học hỏi đến vậy. “Reduce” nghĩa là không nên mua đồ đóng gói sẵn, chẳng hạn như áo sơ mi và vớ được bao bọc bằng giấy và nhựa.

Hoa: Em nghĩ là em biết những thứ có thể tái sử dụng lại.

Cô Blake: Em nói cho cả lớp biết được không?

Hoa: Chúng ta có thể tái sử dụng một số thứ như phong bì, chai nhựa và chai thủy tinh, và túi nhựa.

Cô Blake: Đúng vậy. Nhưng chúng ta nên dùng túi xách bằng vải thay vì dùng lại các túi xách bằng nhựa.

Lan: Ý cô muốn nói đến “tái chế" phải không ạ?

Cô Blake: Đúng rồi đấy các em. Các em không nên vứt các thứ bỏ đi. Thử tìm cách khác để dùng chúng.

Lan: Nghe có vẻ dễ nhỉ nhưng mà chúng ta làm thế nào đây cô Blake?

Cô Blake: Để có thêm thông tin chi tiết các em hãy liên lạc với tổ chức “Friends of the Earth", đến thư viện địa phương hay hỏi gia đình và bạn bè của mình.

2. Task 2 Listen and Read Unit 10 lớp 8

Answer (Trả lời)

a) What does Miss Blake mean by reduce? (Theo ý của cô Blake "reduce" nghĩa là gì?)

b) What things can we reuse? (Những đồ gì chúng ta có thể tái sử dụng được?)

c) What does recycle mean? ("Recycle" có nghĩa là gì?)

d) Where can we look for information on recycling things? (Chúng ta có thể tìm thông tin về những thứ tái chế ở đâu?)

e) Why does Miss Blake tell Lan that we shouldn't use plastic bags at all? (Tại sao cô Blake nói với Lan không nên dùng túi ni lông?)

Guide to answer

a. Reduce means not buying products which are overpackaged. (Reduce có nghĩa là không mua đồ được gói sẵn.)

b. We can reuse things like envelopes, glass and plastic bottles and old plastic bags. (Chúng ta tái sử dụng phong bì, chai thủy tinh và nhựa và túi ni lông cũ.)

c. Recycle means don’t just throw things away. Try and find another use for them. (Recycle nghĩ là không bỏ những thứ không dùng nữa. Thử tìm cách sử dụng chúng.)

d. We can look for information on recycling things by having contact with an organization like Friends of the Earth, going to the local library, or asking your family and friends. (Chúng ta có thể tìm kiếm thông tin về việc tái chế qua việc liên lạc tổ chức “Friends of the Earth", đến thư viện địa phương hoặc hỏi gia đình và bạn bè của em.)

e. Because plastic bags can't be reused as many times as cloth bags. (Bởi vì túi ni lông không thể được tái sử dụng nhiều lần như túi vải.)

3. Practice

Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces (Chọn từ trong các phương án a, b, c hay d phù hợp nhất để điền vào các chỗ trống)

Don't use disposable products. In a single year, people (1)____the - United States use enough disposable diapers (2)_____to the moon and back seven times. If you (3)____disposable products, use products made from (4)_____ materials. Also, recycle whenever possible. Recycling on aluminum can saves (5)_____energy to run a TV (6)_____three hours.

1. a. in     b. at     c. on     d. from

2. a. reach      b. reaching     c. to reach    d. for reaching

3. a. have    b. use    c. sell     d. hold

4. a. recycle    b. recycles     c. recycling      d. recycled

5. a. enough    b. too      c. very       d. much

6. a. on       b. at       c. of          d. for

4. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng quan trọng như sau

  • reduce (v): tiết giảm
  • reuse (v): tái sử dụng
  • recycle (v): tái chế
  • overpackage (v): được đói gói
  • instead of: thay vì
  • local (adj): thuộc địa phương
Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM