Unit 5 lớp 8: Study habits-Getting Started

Bài học Unit 5 lớp 8 "Study habits" phần Getting Started hướng dẫn các em làm quen và thảo luận với bạn mình về lịch trình các môn học trong tuần.

Unit 5 lớp 8: Study habits-Getting Started

1. Getting Started Unit 5 lớp 8

Work with a partner. Ask and answer questions about your lesson schedule (Hãy cùng với bạn học hỏi và trả lời câu hỏi về thời gian biểu học các môn của mình)

Guide to answer

How often do you have Math? (Bạn có môn toán với tần xuất là bao nhiêu?)

⇒ I have Math five times a week. (Mình có môn toán 5 lần một tuần.)

How do you have English? (Bạn có môn Tiếng Anh với tần xuất là bao nhiêu?)

⇒ I have English every day. (Mình có môn Tiếng Anh mỗi ngày.)

How do you have Music? (Bạn có môn Âm nhạc với tần xuất là bao nhiêu?))

⇒ I have Music twice a week. (Mình có môn Âm nhạc 2 lần một tuần.)

How do vou have Literature? (Bạn có môn Văn với tần xuất là bao nhiêu?)

⇒ I have Literature twice a week. (Mình có môn Văn 2 lần một tuần.)

2. Pracice

Match the questions in column A with the answer in column B (Nối câu trả lời của cột A với câu trả lời của cột B)

3. Conclusion

Qua bài học này các em sẽ làm quen với câu hỏi về tần suất về các môn học mà các em được học ở trường

"How often do you have ...?"

⇒ I have ...

Example

How often do you have Physical Education? (Bạn có môn thể dục với tần suất là bao nhiêu?)

⇒ I have Physical Education twice a week. (Mình có môn thể dục hai lần một tuần.)

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM