Unit 10 lớp 8: Recycling-Speak

Để giúp các em phân loại rác thải vào các nhóm thích hợp và luyện tập kĩ năng giao tiếp, trao đổi ý tưởng với nhau, eLib trân trọng gửi đến các em nội dung bài học Unit 10 "Recycling" lớp 8 phần Speak.

Unit 10 lớp 8: Recycling-Speak

1. Speak Unit 10 lớp 8

Work with a partner. Look at the pictures and decide which group each item belongs to (Thảo luận với bạn. Các em hãy quan sát tranh và xem mỗi đồ vật tùy thuộc vào nhóm nào)

Guide to answer

Đoạn hội thoại

A: What does "Paper" consist of?

B: I think it includes old or used paper, books, notebooks and so on.

A: What can we do with paper?

B: We can use it to make toys or wrap food.

A: Great

Tạm dịch

A: Nhóm "giấy" bao gồm những gì?

B: Tôi nghĩ nó gồm giấy cũ hay đã qua sử dụng, sách, vở và nhiều cái khác nữa.

A: Chúng ta có thể làm gì với giấy đó?

B: Chúng ta có thể dùng nó để làm đồ chơi hay gói thức ăn

Phân loại theo nhóm

Tạm dịch

2. Practice

Choose the best option (Lựa chọn phương án tốt nhất)

1. It's important ______wildlife in the area.

a. to conserve        b. conserving

c. conservation      d. conserve

2. Japan _____ 40% of its waste.

a. reuses        b. recycles

c. refill            d. broken

3. We were delighted_____your letter yesterday.

a. to get      b. got      c. getting       d. get

4. Sooner or later a satellite _______ by a large piece of rubbish.

a. will destroy               b. will destroyed

c. will be destroyed      d. will been destroyed

5. Let's play tennis instead of _____ television.

a. watch      b. watching      c. watches    d. to watch

6. Everything depends on what you mean____the word "free".

a. about      b. by      c. of     d. for

7. We should use______bags instead of plastic bags.

a. cloth      b. clothe     c. clothed     d. clothing

8. Beer_____for breakfast in England years ago.

a. used be drunk     b. used to be drunk

c. used to drunk      d. used to be drank

3. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • glass (n): thủy tinh
  • Metal (n): kim loại
  • vegetable matter: chất thực vật
  • fabric (n): vải
  • leather (n): da
Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM