Unit 4 lớp 8: Our past-Getting Started

Bài học Unit 4 lớp 8 "Our past" phần Getting Started giúp các em hình dung và làm quen với chủ đề bài học cũng như khám phá cuộc sống của những năm về trước.

Unit 4 lớp 8: Our past-Getting Started

1. Getting Started Unit 4 lớp 8

Look at the picture. Write the names of the things that do not belong to the past (Hãy nhìn tranh và viết tên những thứ không thuộc về quá khứ)

Guide to answer

  • The lighting fixture (đèn chùm)
  • Briefcase (cái cặp)
  • Modern dress (áo dài hiện đại)
  • School uniforms (đồng phục học sinh)
  • color television (tivi màu)
  • radio (đài)
  • cassette players (đài cát-sét)
  • modern clothes (quần áo hiện đại)

2. Practice

Choose the best answer (Chọn đáp án đúng nhất)

1. George visits us _______ every Christmas.

A. on              B. in

C. at              D. Ø

2. They had a nice party ______ June the 12th.

A. between     B. on

C. in               D. at

3. We met only _____ last year.

A. Ø             B. on

C. in            D. at

4. I do not have Music _____ Monday.

A. in        B. at

C. on       D. between

5. Lilac blossoms _____ May.

A. in           B. at

C. on         D. between

6. This palace was built _____ the seventeenth century.

A. between      B. Ø

C. at               D. in

7. This club was founded ____ 2000.

A. Ø        B. in

C. on       D. at

8. I am usually sleepy ____ Monday morning.

A. on      B. at

C. in       D. Ø

9. He had a break ____ quarter past three.

A. in        B. Ø

C. on       D. at

10. We can watch movies ________ 8p.m and 10p.m.

A. between      B. on

C. in               D. at

3. Conclusion

Qua bài học này các em đã làm quen với những thay đổi trong quá khứ và hiện tại. Từ đó các em có thể hình dung được những thay đổi trong xã hội và bắt đầu làm quen với chủ đề bài học.

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM