Luận văn ThS: Kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Mục tiêu của luận văn Kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoàn thuế giá trị gia tăng và kiểm tra hoàn thuế GTGT. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế Thanh Xuân, TP Hà Nội trong thời gian tới.

Luận văn ThS: Kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Việc kiểm tra tính đúng đắn, hợp pháp, hợp lý của bộ hồ sơ hoàn thuế không chỉ là một chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý Nhà nước mà còn là một đòi hỏi khách quan nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác hoàn thuế. Điều này đòi hỏi phải có nhiều giải pháp sao cho vừa đảm bảo được mục tiêu khuyến khích sản xuất kinh doanh của Nhà nước, vừa không gây thiệt hại cho NSNN. Xuất phát từ những lý do trên tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội ” làm luận văn thạc sỹ, có ý nghĩa thực tiễn thiết thực.

1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu

Nguyễn Thị Hoa (2014), Giải pháp tăng cường công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp, làm rõ các khái niệm cơ bản, đối tượng và các trường hợp được hoàn thuế GTGT, nội dung và phương pháp hoàn thuế GTGT, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác hoàn thuế GTGT, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan về hoàn thuế GTGT, bài học thực tiễn trong nước và quốc tế, những công trình nghiên cứu có liên quan hoàn thuế GTGT. 

Phan Thị Dung (2014) Thực trạng và một số đề suất hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh Khánh Hòa, Hội thảo về thuế 5/2014, Đại học Nha Trang. Đề tài này nêu lên các ưu, nhược điểm của thuế GTGT trong đó chỉ rõ khi thực thi dễ bị các doanh nghiệp gian lận, nhất là ở khâu hoàn thuế. Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản được hưởng thuế suất GTGT 0% ở đầu ra, còn đối với thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất chế biến hàng xuất khẩu sẽ được hoàn thuế. 

1.3 Mục đích nghiên cứu

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoàn thuế giá trị gia tăng và kiểm tra hoàn thuế GTGT.

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế Thanh Xuân, TP Hà Nội trong thời gian tới.

1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp. Vận dụng nghiên cứu trong thực tiễn là các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của chi cục thuế một địa phương.

Về không gian: giới hạn cơ quan quan lý chủ yếu là Chi cục thuế quận và đối tượng hoàn thuế GTGT là các doanh nghiệp đăng ký mã số thuế tại Chi cục thuế quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Về thời gian: Công tác kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp do Chi cục thuế quận Thanh Xuân, TP Hà Nội trực tiếp theo dõi giai đoạn 2013 – 2015.

1.5 Phương pháp nghiên cứu đề tài

Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử. 

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thống kê mô tả

Phương pháp so sánh, đối chiếu

Phương pháp chọn đối tượng nghiên cứu

1.6 Ý nghĩa khoa học, thực tiễn của đề tài

Đề tài giúp hệ thống hóa và luận giải rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp. Giúp cán bộ, công chức thuế vận dụng vào phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp tại cơ quan thuế - chi cục theo phân công phạm vi quản lý địa bàn cấp quận/huyện. Nâng cao kỹ năng, phương pháp công tác, phát hiện vấn đề bất hợp lý, tồn tại trong công tác quản lý hoàn thuế nói chung và kiểm soát hoàn thuế GTGT trên địa bàn được phân công. Kết quả nghiên cứu có thể là tài liệu tham khảo cho cơ quan thuế và các tổ chức, cá nhân khác có quan tâm

2. Nội dung

2.1 Một số vấn đề lý luận cơ bản về thuế GTGT, hoàn thuế GTGT và kiểm soát hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

 • Lý luận cơ bản về thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế giá trị gia tăng
 • Lý luận cơ bản về kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng

2.2 Thực trạng công tác kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế quận Thanh Xuân, TP Hà Nội giai đoạn 2013 – 2015

 • Khái quát về Chi cục thuế Quận Thanh Xuân và kết quả kiểm tra  hoàn thuế giá trị gia tăng trên địa bàn Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
 • Thực trạng công tác quản lý v à kiểm tra hoàn thuế GTGT tại Chi cục thuế quận Thanh Xuân  -  TP Hà Nội giai đoạn 2013  –  2015
 • Đánh giá chung về thực trạng công tác quản lý, kiểm tra hoàn thuế GTGT tại Chi cục thuế quận Thanh Xuân, TP Hà Nội  giai đoạn 2013 –  
  2015

2.3 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

 • Quan điểm, định hướng, mục tiêu hoàn thiện công tác kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng trên địa bàn Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội giai đoạn 2016- 2020
 • Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp trên địa bàn của Chi cục thuế quận Thanh Xuân
 • Các kiến nghị

3. Kết luận

Luận văn đã hệ thống hóa, kế thừa các vấn đề lý luận về thuế GTGT, hoàn thuế và kiểm tra hoàn thuế GTGT để vận dụng nghiên cứu công tác hoàn thuế, kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp trên địa bàn tại Chi cục thuế quận Thanh Xuân - TP Hà Nội một cách đúng đắn và khoa học. Thông qua quá trình phân tích, đánh giá thực trạng công tác hoàn thuế và kiểm tra hoàn thuế GTGT, luận văn đã chỉ rõ những kết quả chủ yếu đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân những hạn chế của công tác hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp cần phải khắc phục tại Chi cục thuế quận Thanh Xuân - TP Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp trên đọa bàn thuộc phạm vi quản lý của Chi cục thuế quận Thanh Xuân - TP Hà Nội, trong đó, có một số giải pháp trực diện giải quyết những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế như: Làm tốt một só nội dung công tác kiểm tra hồ sơ xin hoàn; kiểm tra sau hoàn; tăng cường chế tài xử lý vi phạm qua thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức thuế; hỗ trợ công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế đối với NNT.

4. Tài liệu tham khảo

TS Nguyễn Đình Chiến (2011), 10 năm áp dụng thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam: Kết quả và bài học kinh nghiệm, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện, Học viện Tài chính.

Cục thuế TP Hà Nội, Báo cáo Tổng kết công tác thuế năm 2013, 2014, 2015.

Chi cục thuế Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Báo cáo Tổng kết công tác thuế năm 2013,2014, 2015.

Công văn số 1752/BTC-TCT ngày 10/02/2014 của Bộ Tài chính về việc Tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu – Đồng chủ biên (2009), Giáo trình thuế, NXB Tài chính.

Đặng Thị Hàn Ni (2012), “Chống thất thu thuế giá trị gia tăng tại Thành phố Hồ Chí Minh: Nhìn từ góc độ doanh nghiệp tự in hóa đơn”, Tạp chí Tài chính số 3 (569). 

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM