Luận văn ThS: Quản trị nguồn nhân lực của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên

Luận văn phân tích thực trạng quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên giai đoạn 2017 - 2019. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường quản trị nhân lực của Công ty hiện nay và trong thời gian tới để góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và nâng cao năng lực, phong cách làm việc của CBCNV trong công ty.

Luận văn ThS: Quản trị nguồn nhân lực của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 

Việc nghiên cứu công tác QTNL để tìm ra những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên càng trở nên cấp thiết. Nhận thức được tầm quan trọng trên, tôi đã lựa chọn đề tài “Quản trị nguồn nhân lực của Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ.

1.2 Mục tiêu của đề tài 

Nghiên cứu và làm sáng tỏ những lý luận cơ bản và thực tiễn của quản trị nhân lực của doanh nghiệp.

Phân tích thực trạng quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên nhằm xác định những điểm mạnh, điểm yếu làm tiền đề cho việc đề xuất các giải pháp để tăng cường quản trị nhân lực, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững tại Thủy Nguyên TP. Hải Phòng.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên

Phạm vi nghiên cứu

 • Về không gian: Đề tài nghiên cứu tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
 • Về thời gian: Đề tài nghiên cứu công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019
 • Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên, dựa trên việc tiếp cận, nghiên cứu, đánh giá các hoạt động như: Phân tích công việc, hoạch định, tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, đánh giá, chế độ đãi ngộ.  

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập số liệu

Phương pháp xử lý số liệu

1.5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Ý nghĩa khoa học của đề tài: Đề tài nghiên cứu hệ thống lý luận chung về quản trị nhân lực; phản ánh thực trạng QTNL, đánh giá những ưu điểm cũng như hạn chế trong QTNL tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên. Đề xuất các giải pháp góp phần khắc phục những hạn chế tăng cường QTNL tại công ty; nhằm nâng cao trình độ, năng lực, thái độ phục vụ khách hàng của CBCNV trong công ty; tạo dựng hình ảnh của doanh nghiệp, mức độ hài lòng của khách hàng.

Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: Kết quả nghiên cứu góp phần xây dựng và phát triển nhân lực phù hợp với các mục tiêu chiến lược của Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên trong thời gian tới.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị nhân lực của doanh nghiệp

 • Cơ sở lý luận về quản trị nhân lực của doanh nghiệp
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực của doanh nghiệp

2.2 Thực trạng quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên

 • Khái quát về Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên
 • Thực trạng quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên
 • Đánh giá về quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên

2.3 Giải pháp tăng cường quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên

 • Định hướng của Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên đến năm 2024
 • Giải pháp tăng cường quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên
 • Kiến nghị với nhà nước

3. Kết luận

Luận văn đã hệ thống hóa được những lý luận cơ bản và thực tiễn về quản trị nhân lực của Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên. Đội ngũ CBCNV là nguồn lực to lớn, có vai trò quan trọng. Công tác quản trị nhân lực cần được đặc biệt quan tâm. Việc xây dựng một đội ngũ cán bộ công nhân viên vừa có trình độ, năng lực lại có đạo đức công vụ, phong cách làm việc chuyên nghiệp để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho ngành thủy lợi là rất cần thiết. Nội dung QTNL bao gồm: Tuyển dụng nhân lực; đánh giá nhân lực; đào tạo  nhân lực; đãi ngộ nhân lực. Công tác này chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: Các yếu tố khách quan như pháp luật và các chế độ chính sách, điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, đối thủ cạch tranh, khách hàng. Các yếu tố chủ quan như quan điểm của lãnh đạo, chiến lược phát triển kế hoạch SXKD của doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Nguyễn Văn Điềm & Nguyễn Ngọc Quân (2008), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao Động – Xã Hội.

Trương Minh Đức (2018), Quản trị nguồn nhân lực Công ty Trách nhiệm Hữu hạn ERICSSON tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, (27), Tr. 240 – 247.

Hoàng Văn Hải, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Phương Mai (2018), Quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp thời kỳ hậu gia nhập WTO, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, (27), Tr. 135- 141.

Nguyễn Thị Thanh Hà (2018), Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực cho nhân viên Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đại Nam.

Trần Thị Hòa (2019), Hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính đối với đội ngũ lao động tại công ty cổ phần SX - DV - SNK Từ Liêm, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.

4.2 Tiếng Anh

James, E. Anderson & J. Peter Neary  (2003), The Mercantilist Index of Trade Policy, https://www2.bc.edu/~anderson/mtri-new.pdf.

Storey, J. (2001), Human Resources Management: A Critical Text, Google book.

A. J. Price (2004), Human Resource Management in a Business Context, International Thomson Business Press, (2nd edition), Amazon.com

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:07/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM